Nyheter från Tillväxtanalys http://www.tillvaxtanalys.se/aktuellt/rss-aktuellt.html Här hittar du nyheter, pressmeddelanden, remissvar, global utblick, lediga jobb med mera. sv Tillväxtanalys SiteVision 4.5.2 Tue, 19 Mar 2019 10:08:17 +0100 Remissvar: Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter i frågan. http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/remissvar/remissvar/2019-03-19-remissvar-lite-mer-lika.-oversyn-av-kostnadsutjamningen-for-kommuner-och-landsting.html http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/remissvar/remissvar/2019-03-19-remissvar-lite-mer-lika.-oversyn-av-kostnadsutjamningen-for-kommuner-och-landsting.html Fri, 15 Mar 2019 10:00:00 +0100 Konkurser februari 2019 Under februari 2019 försattes 553 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 475 företag i februari 2018, en ökning med 16 procent. Under januari och februari ökade konkurserna med 14 procent jämfört med 2018. Antalet anställda i företagen uppgick i februari till 1 663 personer jämfört med 1 201 personer februari 2018. http://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2019-03-15-konkurser-februari-2019.html http://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2019-03-15-konkurser-februari-2019.html Wed, 13 Mar 2019 10:00:00 +0100 Sveriges exportberoende – sårbarhet för fluktuationer i internationell efterfrågan Exporten är viktig för Sveriges ekonomi. När det går bra för omvärlden går det också bra för Sverige, och tvärt om. Syftet med denna rapport är att analysera Sveriges exportberoende och sårbarhet för fluktuationer i internationell efterfrågan, nationellt och på branschnivå. Vi utvecklar två modeller för analys och förhoppningen är att dessa verktyg ska underlätta för berörda departement och branscher att analysera utrikeshandelns risker. Ett nedladdningsbart Excelark för egen scenarioanalys medföljer rapporten. http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2019-03-13-sveriges-exportberoende---sarbarhet-for-fluktuationer-i-internationell-efterfragan.html http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2019-03-13-sveriges-exportberoende---sarbarhet-for-fluktuationer-i-internationell-efterfragan.html Tue, 12 Mar 2019 15:46:03 +0100 Remissvar: Kartläggning av tidsomställningens effekter i Sverige Härmed meddelas att Tillväxtanalys inte har något att tillföra i frågan utöver det som presenterats i Statskontorets rapport. http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/remissvar/remissvar/2019-03-12-remissvar-kartlaggning-av-tidsomstallningens-effekter-i-sverige.html http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/remissvar/remissvar/2019-03-12-remissvar-kartlaggning-av-tidsomstallningens-effekter-i-sverige.html Tue, 12 Mar 2019 08:50:55 +0100 Remissvar: Förlängt växa-stöd Tillväxtanalys har inga synpunkter på förslaget men menar att det är olyckligt utifrån ett utvärderings- och analysperspektiv att det inte har satts upp ett register över de företag som erhållit stöd under åren 2017 och 2018. http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/remissvar/remissvar/2019-03-12-remissvar-forlangt-vaxa-stod.html http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/remissvar/remissvar/2019-03-12-remissvar-forlangt-vaxa-stod.html Tue, 05 Mar 2019 10:38:56 +0100 Remissvar: Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan. http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/remissvar/remissvar/2019-03-05-remissvar-hojda-aldersgranser-i-pensionssystemet-och-i-andra-trygghetssystem.html http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/remissvar/remissvar/2019-03-05-remissvar-hojda-aldersgranser-i-pensionssystemet-och-i-andra-trygghetssystem.html Tue, 05 Mar 2019 10:33:06 +0100 Remissvar: Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan. http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/remissvar/remissvar/2019-03-05-remissvar-nedsattning-av-arbetsgivaravgifter-for-unga.html http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/remissvar/remissvar/2019-03-05-remissvar-nedsattning-av-arbetsgivaravgifter-for-unga.html Fri, 01 Mar 2019 10:00:00 +0100 Urvalsprocesser vid innovationsstöd – hur väljer man hur man väljer? I detta PM beskriver och jämför vi urvalsprocessen inom tre olika typer av selektiva stöd; Innovationsprojekt i Företag på Vinnova, Energimyndighetens Affärsutvecklingsstöd och delar av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden som förvaltas av Tillväxtverket. Syftet med rapporten är att bidra med förståelse kring de val myndigheter står inför när de ska designa och genomföra ett urval och besvara frågan, hur väljer man hur man väljer? http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2019-03-01-urvalsprocesser-vid-innovationsstod---hur-valjer-man-hur-man-valjer.html http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2019-03-01-urvalsprocesser-vid-innovationsstod---hur-valjer-man-hur-man-valjer.html Wed, 20 Feb 2019 16:05:45 +0100 Remissvar: Jönköpings län regionala utvecklingsstrategi Tillväxtanalys rekommenderar användandet av så konkreta och kvantifier­bara mål och indikatorer som möjligt. http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/remissvar/remissvar/2019-02-20-remissvar-jonkopings-lan-regionala-utvecklingsstrategi.html http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/remissvar/remissvar/2019-02-20-remissvar-jonkopings-lan-regionala-utvecklingsstrategi.html Fri, 15 Feb 2019 08:30:00 +0100 Konkurser januari 2019 Under januari 2019 försattes 597 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 530 företag i januari 2018, en ökning med 13 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 684 personer jämfört med 1 915 personer januari 2018. http://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2019-02-15-konkurser-januari-2019.html http://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2019-02-15-konkurser-januari-2019.html Thu, 14 Feb 2019 08:40:45 +0100 Remissvar: Höjt tak för rutavdrag Tillväxtanalys vill påpeka att genom att invänta resultaten från de pågående utredningarna kan beslut om framtida förändringar av utformningen av RUT-avdraget baseras på ett bättre underlag. http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/remissvar/remissvar/2019-02-14-remissvar-hojt-tak-for-rutavdrag.html http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/remissvar/remissvar/2019-02-14-remissvar-hojt-tak-for-rutavdrag.html Wed, 13 Feb 2019 13:53:47 +0100 ROT-reformen – beskrivning av företagens utveckling 2010–15 ROT-avdraget, en skattesubvention för renovering och förbättring av befintliga byggnader, introducerades permanent 2008. I detta PM analyserar Tillväxtanalys de näringslivs- och sysselsättningsförändringar som skett i samband med genomförandet av ROT-reformen mellan åren 2010 och 2015. Vårt fokus ligger på de företag som utfört ROT-tjänsterna samt de som driver och arbetar i dessa företag. http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2019-02-13-rot-reformen---beskrivning-av-foretagens-utveckling-2010-15.html http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2019-02-13-rot-reformen---beskrivning-av-foretagens-utveckling-2010-15.html Tue, 12 Feb 2019 09:06:40 +0100 Remissvar: En ren jord åt alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan. http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/remissvar/remissvar/2019-02-12-remissvar-en-ren-jord-at-alla---en-europeisk-strategisk-langsiktig-vision-for-en-stark-modern-konkurrenskraftig-och-klimatneutral-ekonomi.html http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/remissvar/remissvar/2019-02-12-remissvar-en-ren-jord-at-alla---en-europeisk-strategisk-langsiktig-vision-for-en-stark-modern-konkurrenskraftig-och-klimatneutral-ekonomi.html Tue, 12 Feb 2019 09:04:43 +0100 Remissvar: Avskaffad särskild löneskatt för äldre Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan. http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/remissvar/remissvar/2019-02-12-remissvar-avskaffad-sarskild-loneskatt-for-aldre.html http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/remissvar/remissvar/2019-02-12-remissvar-avskaffad-sarskild-loneskatt-for-aldre.html Thu, 07 Feb 2019 15:49:43 +0100 Remissvar: Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden Tillväxtanalys menar att det är olyckligt att ändra förutsättningarna för företag genom att sänka och därefter höja mervärdesskatten på förevisning av naturområden, utan att utvärdera eventuella effekter av insatsen. http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/remissvar/remissvar/2019-02-07-remissvar-hojd-mervardesskatt-pa-forevisning-av-naturomraden.html http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/remissvar/remissvar/2019-02-07-remissvar-hojd-mervardesskatt-pa-forevisning-av-naturomraden.html Thu, 07 Feb 2019 09:32:53 +0100 Spårbarhet och märkning av hållbara metaller och mineral – insatser för ökad transparens, trovärdighet och efterfrågan Trovärdiga spårbarhetssystem är en förutsättning för en efterfrågan på mer hållbart utvunna och förädlade metaller. Det är en central del för att de globala hållbarhetsmålen till 2030 ska kunna nås. I detta PM analyserar och diskuterar vi statens roll för utvecklingen av spårbarhetssystem för metaller och mineral. Fokus är på hur långsiktig trovärdighet kan skapas för spårning, märkning och rapportering. http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2019-02-07-sparbarhet-och-markning-av-hallbara-metaller-och-mineral----insatser-for-okad-transparens-trovardighet-och-efterfragan.html http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2019-02-07-sparbarhet-och-markning-av-hallbara-metaller-och-mineral----insatser-for-okad-transparens-trovardighet-och-efterfragan.html Tue, 15 Jan 2019 08:33:11 +0100 Konkurser december 2018 Under december 2018 försattes 551 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 507 företag i december 2017, en ökning med 9 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 457 personer jämfört med 1 485 personer december 2017. http://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2019-01-15-konkurser-december-2018.html http://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2019-01-15-konkurser-december-2018.html Tue, 18 Dec 2018 11:16:57 +0100 Branschspecifika skattelättnader – en internationell jämförelse I Sverige har skattelättnader införts vid olika tillfällen för vissa arbetsintensiva och hushålls­nära tjänster. Syftet har varit att öka sysselsätt­ningen och skapa tillväxt. I denna studie riktar vi blickarna utanför Sveriges gränser. Vi studerar fyra europeiska länder – Belgien, Danmark, Finland och Irland – som även de har använt sig av liknande instrument, och drar lärdomar utifrån deras erfarenheter. http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2018-12-18-branschspecifika-skattelattnader---en-internationell-jamforelse.html http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2018-12-18-branschspecifika-skattelattnader---en-internationell-jamforelse.html Mon, 17 Dec 2018 08:00:00 +0100 Främja kvinnors företagande – gjorde programmet någon nytta? Kvinnor är underrepresenterade som företagare i många av näringslivets branscher och utgör bara omkring en tredjedel av företagarna i Sverige. Programmet ”Främja kvinnors företagande” som pågick 2011–14 hade till syfte att förändra detta. I denna rapport utvärderar vi resultatet av de olika satsningarna inom programmet. Vi konstaterar positiva effekter för deltagande företag men ser också att andelen kvinnor som startar och driver företag inte förändrats avsevärt. http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/rapport/rapportserien/2018-12-17-framja-kvinnors-foretagande----gjorde-programmet-nagon-nytta.html http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/rapport/rapportserien/2018-12-17-framja-kvinnors-foretagande----gjorde-programmet-nagon-nytta.html Mon, 17 Dec 2018 08:00:00 +0100 Konkurser november 2018 Under november 2018 försattes 720 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 536 företag i november 2017, en ökning med 34 procent. Bland aktiebolag ökade konkurserna med 21 procent. http://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2018-12-17-konkurser-november-2018.html http://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2018-12-17-konkurser-november-2018.html