2011-05-20

Tillväxtanalys inrättar ett kapitalmarknadsråd

Det kapitalmarknadsråd som Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att inrätta är nu bildat. Rådet har till uppgift att vara rådgivande till myndigheten i arbetet med att följa kapitalmarknadens utveckling, särskilt i fråga om små och medelstora företags tillgång till kapital.

Rådet ska, utifrån sina kunskaper om utvecklingen på den finansiella marknaden och företagens finansieringsbehov, tillföra kompetens och fungera som rådgivande organ till Tillväxtanalys i myndighetens arbete med att analysera och utvärdera de statliga finansieringsinsatserna riktade till företag. Det övergripande syftet med rådet är skapa förutsättningar för bättre beslutsunderlag inför utformandet av framtida statliga insatser inom kapitalfinansieringsområdet.

Kapitalmarknadsrådet består, utöver Tillväxtanalys GD, avdelningschef för Entreprenörskap och näringsliv samt en analytiker, av följande ledamöter:

  • Lena Bäcker, chefekonom, verksamhetschef Kronofogden Sverige
  • Stig Engström, delägare och VD Engcon
  • Gusten Granström, styrelseordförande Sparbanken Nord
  • Agneta Marell, vicerektor för samverkan och innovation och ordförande för Uminova holding
  • Christer Nilsson, direktör, Christer Nilsson AB
  • Eva Nordlander, VD, Saminvest
  • Peter Nygårds, chef Samhällskontakter, Swedbank
  • Gunnar Olofsson, styrelseordförande, EkoNord

Uppdraget att inrätta ett kapitalmarknadsråd framgår av § 13a i myndighetens instruktion (SFS 2009:146).