Publicerad 18 januari 2016

Tillväxtanalys kontaktpunkt för Espon i Sverige

Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att vara kontaktpunkt  för samarbets- och forskningsprogrammet Espon 2020. Uppdraget sträcker sig under hela programperioden.

Syftet med Espon 2020 är att stödja arbetet med att öka effektiviteten i EU:s sammanhållningspolitik under de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). Programmet ska även främja arbetet med nationella och regionala strategier för territoriell utveckling och stärka erfarenhetsutbyten och kunskapsspridningen inom olika nätverk.

En viktig del i programmet är medlemsländernas kontaktpunkter, som har till uppgift att stödja och koordinera, spridningen av resultat. De ska även informera om möjligheter att delta i olika forskningsprojekt.

Espon välkomnar förslag på analyser från praktiker som är involverad i regionala utvecklingsprocesser på olika beslutsnivåer.

– Eftersom Espon-programmet ska inventera användarnas behov av kunskap kommer en del av vårt arbete att vara inriktat på att förmedla, stödja och stimulera utvecklingen av projektidéer som kan finansieras och genomföras inom ramen för Espon 2020, säger Wolfgang Pichler, analytiker på Tillväxtanalys och ansvarig för Espons kontaktpunkt i Sverige.

Material från Espon används av bland andra EU-kommissionen som underlag när strategier och politik utformas. Det kan också användas i medlemsländernas strategiska utvecklingsarbete, inte minst på regional nivå. Espon initierades av Europeiska kommissionen och står för European Observation Network on Territorial Development and Cohesion. Programmet finansieras av Europeiska kommissionen, medlemsländerna och de fyra partnerstaterna Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Vi hoppas att så många forskare och forskningsinstitutioner som möjlig i Sverige vill vara med och genomföra olika Espon-projekt. Ta kontakt med Espon i Sverige för information kring utlysningar.