Antalet företagskonkurser minskade under 2014

Antalet företagskonkurser minskade med 7 procent 2014, jämfört med 2013 och antalet anställda som berördes av en konkurs minskade med 26 procent under samma period. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys.

Tingsrätterna fattade under 2014 beslut om 7 158 företagskonkurser, enskilda firmor inräknade. Antalet anställda som berördes av konkurser under 2014 uppgick till 19 061 personer.

– Det innebär att antalet företagskonkurser minskade med 7 procent under 2014, medan antalet anställda som berördes av konkurser minskade med 26 procent jämfört med 2013, säger Björn Falkenhall, avdelningschef på Tillväxtanalys.

Företagsform

Fördelat efter företagsform minskade konkurserna i aktiebolag med 7 procent, medan konkurserna i handelsbolag etc. ökade med 22 procent. Bland enskilda firmor minskade antalet konkurser med 20 procent. Antalet konkurser bland aktiebolag uppgick till 6 017, bland enskilda firmor till 645 och bland handelsbolag etc. till 496 stycken.

Branschgrupp

Inom tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 432 stycken, vilket innebar en minskning med 8 procent.

– Inom byggindustrin minskade antalet konkurser med 1 procent till 1 259 och inom handeln med 12 procent till 1 601 konkurser jämfört med 1 811 konkurser år 2013. Inom hotell och restaurang uppgick antalet konkurser till 497, en ökning med 2 procent, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Län

Fördelat efter län minskade antalet konkurser med 7 procent i Stockholms län till 2 343 och med 14 procent i Västra Götalands län till 1 036. I Skåne län försattes 1 098 företag i konkurs, en minskning med 1 procent.

Offentliga ackord

Antalet offentliga ackord uppgick under 2014 till 108 stycken, jämfört med 87 stycken under 2013. Antalet anställda i dessa företag uppgick till 2 386 personer, jämfört med 1 945 personer 2013.

Överlevnad efter sex år

Av de företag som försattes i konkurs under 2014 hade 61 procent registrerats i företagsregistret under perioden 2009 till 2014.

Tillväxtanalys statistikportal

Månadsvis statistik över företagskonkurser finns i Tillväxtanalys statistikportal.

Nästa publiceringstillfälle

Konkurser och offentliga ackord, februari 2015, publiceras 2015-03-16.

Tillväxtanalys statistik över konkurser och offentliga ackord innehåller samtliga beslutade konkurser och offentliga ackord för företag och privatpersoner. Antalet konkurser redovisas månadsvis på Tillväxtanalys hemsida och i Statistiska Centralbyråns databas samt i en årsrapport från Tillväxtanalys. Statistiken över offentliga ackord redovisas endast i årsrapporten.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik