Pressmeddelande Publicerad 27 juni 2016

Antalet utländska företag i Sverige ökar svagt

Antalet utlandsägda företag i Sverige ökade svagt under 2015. Samtidigt är antalet anställda i de utländska företagen i princip i nivå med föregående år. Norge är fortfarande det land som kontrollerar flest företag i Sverige och USA är återigen det ägarland som har flest anställda här. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

(Om inget annat anges bygger uppgifterna på jämförelser mellan 2014 och 2015)

Svag ökning av utlandsägandet

Antalet utlandsägda företag i Sverige ökade med 155 stycken under år 2015. Efter ökningen finns det 13 986 utlandsägda företag i Sverige. Antalet anställda i de utländska företagen minskade med 2 373 personer, vilket var en minskning med mindre än 1 procent jämfört med föregående års undersökning. Efter minskningen fanns det 637 863 anställda vid utlandsägda företag i Sverige.

– Idag arbetar 21 procent av alla anställda i näringslivet i Sverige i ett utlandsägt företag. Denna siffra var som högst 2007, med 24 procent, och har därefter sjunkit. Orsaken till förändringen beror på att antalet anställda i näringslivet som helhet har ökat och inte på att antalet anställda i utlandsägda företag har minskat, säger Markus Lindvert, statistikansvarig på Tillväxtanalys.

USA ökar ägandet

Med en ökning med 37 företag var USA det land som stod för den största ökningen av antalet utländska företag i Sverige mellan år 2014 och 2015. Näst störst ökning hade Norge med 22 företag. Norge är fortfarande det land som kontrollerar flest företag i Sverige (2 269 företag), följt av USA (1 415 företag).

Flest anställda i USA-ägda företag

Flera ägarländer ökade antalet anställda i Sverige år 2015. De största ökningarna förekom i företag kontrollerade från Danmark och Norge. Ökningarna där uppgick till 9 850 respektive 3 412 anställda.

Det största enskilda ägarlandet med avseende på antal anställda är USA, med sina 73 901 anställda. Tätt därefter följer Tyskland med 72 979 anställda.

– USA är i 2015 års undersökning åter det ägarland med flest anställda i Sverige. Detta från att 2014, för första gången sedan 1990-talet, ha tappat den positionen till Tyskland, säger Markus Lindvert.

Få stora företag sysselsätter flest

Av de utländska företagen är 87 procent små, med färre än 50 anställda i Sverige. Dessa företag sysselsätter 11 procent av de anställda i utländska företag. De stora företagen med fler än 250 anställda utgör 3 procent av samtliga utländska företag, men deras andel av sysselsättningen är 67 procent av alla anställda i de utländska företagen. Detta var i stort sett oförändrat jämfört med föregående år.

Tillväxtanalys statistik över utländska företag bygger på en undersökning av ägarförhållanden för företag, filialer och arbetsställen i Sverige. Ett företag definieras som utländskt om mer än hälften av aktiernas röstvärde innehas av utländska ägare. Om företaget tillhör en koncern i Sverige vars koncernmoder inte är svensk räknas det också som utländskt. Redovisningen består av uppgifter om antal anställda och antal företag efter bransch, ägarland och etableringsform och publiceras av Tillväxtanalys en gång per år.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik