Pressmeddelande Publicerad 03 maj 2017

Uppföljning av 2012 års nystartade företag – tre år efter start

Av de företag som startade 2012 var 76 procent fortfarande verk­samma tre år senare. Överlevnadsgraden var högst inom Jordbruk, skogsbruk och fiske, och lägst inom Handel, transport, hotell och restaurang. Brist på lämplig arbetskraft samt myndighetsregler och tillståndskrav är de största hindren för att växa anser företagen. Det visar Tillväxtanalys uppföljning av 2012 års nystartade företag.

I rapporten Uppföljning av 2012 års nystartade företag – tre år efter start beskriver Tillväxtanalys de företag som startade ny verksamhet år 2012 och fortfarande var verksamma år 2015.

År 2015 var 52 641 av de 69 216 företag som startade 2012 fortfarande verk­samma, vilket motsvarar 76 procent. Överlevnadsgraden var högst, 86 procent, inom Jordbruk, skogsbruk och fiske och lägst inom Handel, transport, hotell och restaurang, med 68 procent.

Positiva attityder till att växa genom anställning

I undersökningen ingick även frågeställningar om företagens framtid.

– På frågan om hur framtiden för företaget bedömdes på tre års sikt svarade 38 procent av företagarna att de trodde att företaget skulle komma att växa. 37 procent trodde att företaget varken skulle växa eller krympa och knappt 10 procent bedömde att företaget skulle komma att avvecklas, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Vad gällde attityder till att utöka verksamheten såg 11 procent att det var möjligt för företaget att växa genom att öka företagets lån och 10 procent såg att de hade en möjlighet att växa genom att ta in nya delägare.

– 28 procent av företagarna såg det som en möjlighet att utöka verksamheten och växa genom att anställa personal. Mest positiva till detta var företagare inom Handel, transport, hotell och restaurang, där 41 procent såg en sådan möjlighet, fortsätter Lars Sundell.

Ingen självklarhet att växa

En frågeställning gällde inställningen till att utöka verksamheten vid en möjlighet för företaget att växa. Sett till samtliga företag menade 43 procent av företagarna att de önskade låta företaget förbli litet även om det fanns möjlighet att växa.

Brist på arbetskraft det största hindret för utveckling

Undersökningen tog även upp vilka hinder som finns för företagen att utvecklas. Frånsett allmänna hinder som konkurrens, bristande efterfrågan och lönsamhet menade företagarna att de största hindren utgjordes av brist på lämplig arbetskraft samt myndighetsregler och tillståndskrav. Därefter bedömdes begränsad tillgång till lån eller externt ägarkapital som stora hinder.

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den omfattar inte ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller alltså inte nyregistrerade företag, ett begrepp som används av exempelvis Bolagsverket. Statistiken publiceras kvartalsvis på Tillväxtanalys hemsida samt i en årsrapport.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik