Pressmeddelande Publicerad 10 maj 2017

Ny indikator gör det möjligt att mäta digital mognad i företag

Ett av regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser föreslår därför en ny indikator på digital mognad. Tillväxtanalys rapport visar att vissa branscher, som IKT och handel, redan är digitalt mogna medan andra branscher, som bygg och transport, ligger efter. Vi ser även att små företag ligger långt efter de stora.

Digitaliseringen medför en strukturomvandling där användningen av digital teknik förändrar spelreglerna för företagen. Ökad tillgänglighet och allt snabbare beräkningskapacitet har tillsammans med sjunkande priser på datalagring skapat nya möjligheter att använda stora datamängder. I kombination med att allt fler saker blir uppkopplade skapar utvecklingen stora möjligheter att både effektivisera befintliga verksamheter och skapa helt nya affärskoncept.

– För att följa hur politiken för en smart industri implementeras är det viktigt att kontinuerligt få kunskap om hur svenska företag uppmärksammar och använder sig av de möjligheter som digitaliseringen ger. För att se hur långt svenskt näringsliv har kommit i den digitala transformationen föreslår Tillväxtanalys i den här rapporten en indikator på digital mognad, säger Irene Ek, analytiker på Tillväxtanalys.

Indikatorn visar att IKT, handel, andra tjänsteföretag och tillverkning ligger längre fram än branscher som byggindustri, transport och fastighets­bolag, som är mindre digitalt mogna. Resultatet visar även att små företag ligger långt efter de stora.

I implementeringen av regeringens nyindustrialiseringsstrategi framhålls behovet av att öka kunskapen om de företag som ligger i framkant i den digitala strukturomvandlingen.

– För att sprida kunskap från företag som ligger i framkant har Tillväxtanalys gjort ett antal fallstudier som synliggör hur företag som leder den digitala transformationen använder digitala teknologier. Fallstudierna fångar den styrning och det ledarskap som behövs för att nya teknologier ska skapa affärsnytta i organisationerna, fortsätter Irene Ek.

Gemensamt för alla fallstudier är att digitala affärer inte bara är något som organisationerna nämner i sina strategier. Samtliga företag beskriver hur den pågående digitala strukturomvandlingen påverkar verksamheterna på djupet.

– För att lyfta den digitala mognaden i företagen behövs ett utökat samarbete mellan de politikområden som behandlar digitalisering, näringsliv och innovationer. Det är i gränslandet mellan den tekniska infrastrukturen och innovationsaktiviteter som nya digitala affärsmöjligheter utvecklas, avslutar Enrico Deiaco, avdelningschef på Tillväxtanalys.

Läs hela rapporten Digital mognad i svenskt näringsliv via länken till höger på den här sidan.