Pressmeddelande Publicerad 18 maj 2017

Forskning och utveckling (FoU) i internationella företag 2015

Stora svenska internationella koncerner bedrev forskning och utveckling (FoU) i världen för totalt drygt 76 miljarder kronor under 2015. Det är en ökning med 2 miljarder, eller nästan 3 procent, jämfört med 2013. Samtidigt minskar de sin FoU-verksamhet i Sverige. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

FoU-utgifterna i Sverige minskar

De stora svenska internationella koncerner som Tillväxtanalys har studerat bedrev 2015 FoU-verksamhet för drygt 76 miljarder kronor, totalt i världen. Det är en ökning med 2 miljarder, eller nästan 3 procent, jämfört med 2013. Utgifterna för FoU-verksamhet i Sverige var drygt 39 miljarder kronor, vilket är en minskning jämfört med 2013.

Under 2015 utförde de svenskägda koncernerna FoU för drygt 37 miljarder kronor utomlands, vilket var en ökning med drygt 3,7 miljarder eller 11 procent. Dotterbolag i Europa, Asien och Nordamerika stod för en majoritet av de utgifterna. Koncernernas utgifter för FoU ökade i Nordamerika, medan utgifterna i övriga världsdelar var i princip oförändrade.

– Sammantaget innebär dessa förändringar att andelen av de totala FoU-utgifterna som de undersökta stora svenskägda koncernerna lägger i Sverige har minskat med knappt 4 procentenheter, säger Markus Lindvert som är statistikansvarig på Tillväxtanalys.

Därtill minskade antalet årsverken som utfördes i Sverige något samtidigt som antalet årsverken utomlands, och då främst i Nordamerika, ökade.

Företagssektorn står för 70 procent

Sveriges FoU-verksamhet bedrivs till största delen i företags­sektorn. År 2015 uppgick FoU-utgifterna i just denna sektor till dryga 95 miljarder kronor, vilket motsvarar 70 procent av de totala utgifterna. Den näst största sektorn är universitets- och högskole­sektorn vars utgifter uppgick till nästan 37 miljarder kronor eller 27 procent av de totala FoU-utgifterna.

Utländska företag investerar mer

Ungefär 42 procent av FoU-verksamheten inom företagssektorn i Sverige utfördes av utländska företag, vilket är en ökning med 5,5 miljarder jämfört med 2013. Av de FoU-utgifter i Sverige som bedrevs av utlandsägda företag var Storbritannien, Tyskland, USA och Neder­länderna de största ägarländerna. Med ägarland menas det land där företagets koncernmoder är belägen.

Om inget annat anges bygger siffrorna på jämförelser mellan 2013 och 2015. Alla siffror redovisas i 2015 års prisnivå.

Tillväxtanalys statistik över forskning och utveckling (FoU) i internationella företag baseras på två enkätstudier, en som undersöker cirka 20 stora svenska koncerners FoU i Sverige och utlandet och en studie av cirka 15 utlandsägda, tidigare svenska, koncerners FoU-verksamhet i Sverige. Dessutom samkörs Tillväxtanalys statistik över internationella företag med SCB:s statistik om FoU. Redovisningen omfattar uppgifter om utgifter för FoU samt antal anställda (årsverken) inom FoU-verksamhet och publiceras av Tillväxtanalys vartannat år.

Sveriges officiella statistik