Antalet företagskonkurser ökade under 2017

Antalet företagskonkurser ökade med 6 procent under 2017, jämfört med 2016. Antalet anställda som berördes av konkurser ökade under samma period med 7 procent. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

Tingsrätterna fattade under 2017 beslut om 6 714 konkurser, av vilka 6 394 rörde företag (enskilda näringsidkare inräknade), 118 avsåg privatpersoner och 202 gällde dödsbon. Antalet anställda som berördes av konkurser var 17 485 personer.

– Det betyder att antalet företagskonkurser ökade med 6 procent jämfört med 2016 och att antalet anställda som berördes av en konkurs ökade med 7 procent under samma period, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

Län

I Stockholms län försattes 2 161 företag i konkurs under 2017 (en ökning med 3 procent), i Västra Götalands län var antalet 864 (en minskning med 2 procent) och i Skåne län försattes 982 företag i konkurs under året (en ökning med 19 procent).

– Sett i relation till branschernas storlek inträffade de mest betydelsefulla ökningarna av konkurser i Skåne län inom byggindustri och handel, med ökningar på 30 procent respektive 26 procent. Antalet anställda som berördes av konkurser i länet som helhet var dock så gott som oförändrat i Skåne Län, säger Lars Sundell.

Den största minskningen av antal företagskonkurser fördelat efter län inträffade i Värmlands län, med en nedgång på 21 procent.

– Konkurserna i Värmlands län minskade i synnerhet inom handeln. Övriga län med minskningar i antal företagskonkurser var Kalmar län och Hallands län, i båda fallen med 11 procent.

Branschgrupp

Flest företag, 1 468 stycken, försattes under året i konkurs inom handeln.

– Detta innebar en ökning av antalet konkurser med 10 procent inom denna grupp. Den största procentuella ökningen, med 23 procent, sågs hos civila myndigheter, utbildning och övriga tjänster, vilket innebar att 478 företag i gruppen försattes i konkurs under året, säger Lars Sundell.

Inom tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 326 stycken, vilket innebar en minskning med 7 procent jämfört med 2016. I byggindustrin ökade antalet konkurser med 16 procent till 1 240. Inom hotell och restaurang uppgick antalet konkurser till 517 stycken, en ökning med 21 procent. Inom transport och kommunikation ökade konkurserna med 7 procent och uppgick till 580 företag år 2017. Bland företag inom finans-, fastighets-, uthyrnings- och andra företagstjänster minskade konkurserna med 4 procent, vilket innebar att 1218 företag i denna branschgrupp försattes i konkurs 2017.

Företagsform

Konkurserna ökade med 5 procent i aktiebolag och med 20 procent bland enskilda näringsidkare. I företagsformen handelsbolag etc. ökade konkurserna med 6 procent.

Offentliga ackord

Antalet offentliga ackord var under året 151 jämfört med 182 under 2016. Antalet anställda i dessa företag var 3 360 personer jämfört med 8 186 personer under 2016.

Tillväxtanalys statistikportal

Månadsvis statistik över företagskonkurser finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk här till höger.

Tillväxtanalys statistik över konkurser och offentliga ackord innehåller samtliga beslutade konkurser och offentliga ackord för företag och privatpersoner. Antalet konkurser redovisas månadsvis på Tillväxtanalys hemsida och i Statistiska Centralbyråns databas samt i en årsrapport från Tillväxtanalys. Statistiken över offentliga ackord redovisas endast i årsrapporten.

Sveriges officiella statistik

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser.

Läs mer

Sveriges officiella statistik