Pressmeddelande Publicerad 28 september 2018

Staten behöver göra Sverige attraktivare för internationell kompetens

Vissa yrkesgrupper har idag hela världen som arbetsplats och förmågan att locka till sig internationell högkvalificerad kompetens blir allt viktigare för ett lands tillväxt. Sverige har hittills stått sig väl i den konkurrensen. Men för att vi ska göra det även i framtiden behöver staten underlätta för den eftertraktade gruppen att etablera sig i Sverige. Det visar en ny rapport från Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys.

Många företag konkurrerar idag om högkvalificerad arbetskraft på en global marknad. Exempel på yrken där det råder kompetens­brist är till exempel ingenjörer och IT-specialister, yrken som är centrala för viktiga exportindustrier i Sverige.

Till skillnad från många andra länder har Sverige ett generellt system för arbetskrafts­invandring. Det är alltså inte specifikt inriktat på invandring av högkvalificerad arbetskraft. I Tillväxt­analys rapport Den globala jakten på kompetens – statens roll ser myndigheten en rad möjliga åtgärder som staten skulle kunna vidta för att stärka Sveriges attraktivitet för just denna eftertraktade grupp.

– Vår rekommendation är att villkoren för arbetstillstånd för högkvalificerad arbetskraft ses över. I princip inga andra länder tvingar högkvalificerade att ansöka om nya tillstånd efter två år som vi i Sverige gör och i vissa länder får högkvalificerade tillgång till hela arbetsmarknaden direkt, vilket gör det attraktivare att söka sig dit, säger Tillväxtanalys generaldirektör Sonja Daltung.

Sverige ligger också efter flera andra OECD-länder vad gäller att attrahera internationella studenter till landets näringsliv. En förklaring till detta kan vara att lärosätena inte har något uttalat uppdrag att arbeta strategiskt med att förbereda internationella studenter för den svenska arbetsmarknaden.

– Här menar vi att regeringen bör överväga att tydliggöra för universitet och högskolor att de har en roll att spela. Att de skulle kunna bidra till att internationella studenter får lättare att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, säger Anne Kolmodin, analytiker på Tillväxtanalys.

För ytterligare information:
Anne Kolmodin, analytiker och projektledare Tillväxtanalys
Tel: 010-447 52
E-post: anne.kolmodin@tillvaxtanalys.se