Pressmeddelande Publicerad 06 december 2018

Statliga inkubatorsatsningar bör fokusera mer på innovation

Målsättningen med svenska företagsinkubatorer har förskjutits över tid, från att stimulera kommersialisering av forskning och innovation till att främja tillväxt i nya företag. Det är dock innovations­främjande som är inkubatorernas starkaste sida. Det visar en ny rapport från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys.

Selektivt företagsstöd i form av inkubatorer har funnits i Sverige sedan 1990-talet. Sedan 2003 har också ett nationellt inkubator­program (NIP) stött utvecklingen. Över tid har antalet inkubatorer i programmet ökat, liksom stödets omfattning. Samtidigt har målsättningen med verksamheten delvis ändrat fokus.

I Tillväxtanalys rapport Inkubatorer – ett sätt att skapa tillväxt? pekar myndigheten på hur den statligt finansierade inkubatorverksamheten har gått från att ursprungligen ha främjat kommersialisering av forskningsrelaterade idéer till att nu i högre utsträckning prioritera idéer från näringslivet med hopp om snabb företagstillväxt. Men såväl rapportens resultat som nya internationella forskningsrön visar att den förhoppningen inte har infriats.

– Däremot kan vi tydligt se att inkubatorprocessen främjar en större innovationsgrad och utifrån detta menar vi att syftet med inkubatorernas stöd snarast bör vara innovation och inte tillväxt, säger Enrico Deiaco, chef för Innovation och grön omställning vid Tillväxtanalys.

Myndigheten menar vidare att det statliga främjandet av inkubatorernas utveckling bör lägga ett ökat fokus på idéer kring till exempel avancerad tillverkning och energi- och miljöteknik. Tillväxtanalys ser också ett behov av att utveckla nätverket till olika aktörer som bistår företagen när de lämnat inkubatorn.

– Samarbetena med andra aktörer i det ekosystem som inkubatorerna verkar i behöver koordineras och utvecklas. Det gäller inte minst behovet av kompletterande finansiella investeringar i sena faser, säger Lars Bager-Sjögren, analytiker på Tillväxtanalys.

Som särskilt viktiga aktörer för att utveckla policykoordineringen pekas Vinnova, Energimyndigheten, RISE och Tillväxtverket ut.

För ytterligare information:

Lars Bager-Sjögren, analytiker och projektledare Tillväxtanalys.

Tel: 010-447 44 72
E-post: lars.bager-sjogren@tillvaxtanalys.se