Pressmeddelande Publicerad 17 december 2018

Staten behöver följa upp varför kvinnor avslutar sitt företagande

Kvinnor är underrepresenterade som företagare i en majoritet av näringslivets branscher. Ända sedan 90-talet utgör de mindre än en tredjedel av företagarna i Sverige. Hinder för kvinnor begränsar fortfarande antalet potentiella företagare, men riktade insatser har gett resultat. Det visar en ny rapport från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys.

Tillväxtverket hade mellan åren 2011–14 i uppdrag att samordna och genomföra programmet Främja kvinnors företagande. Efter det har Tillväxtanalys haft regeringens uppdrag att utvärdera programmets effekter.

­­− Våra beräkningar visar att programmet har varit positivt för deltagande företag med avseende på såväl produktionsvärden, förädlingsvärden som sysselsättning. Detta jämfört med liknande företag som inte tog del av insatserna. Sett till hela näringslivet ökar däremot andelen företag som drivs av kvinnor långsamt, säger Joakim Boström, analytiker på Tillväxtanalys.

Kvinnor har varit underrepresenterade som kunder hos de organisationer som arbetar med ökat företagande. Det beror bland annat på att dessa organisationer tidigare mest jobbat med mansdominerande branscher, inte minst inom tillverkningsindustri. Det nya arbetssättet har större fokus på företagare i under­representerade eller missgynnade grupper, för att nå ytterligare tillväxt. Nya satsningar riktas exempelvis mot ökat företagande bland utrikesfödda kvinnor.

­­− Samtidigt visar våra utvärderingar att bemötandet av företagande kvinnor och män, i vissa fall, skiljer sig åt. Kvinnor får mer sällan konkreta råd vilket skulle kunna leda till att de inte startar företag. En strategi har tagits fram för att bemöta kvinnor och män på lika villkor, men vi måste utvärdera ytterligare om den fungerar, säger Tillväxtanalys generaldirektör Sonja Daltung.

Det finns behov av ytterligare kunskap om förutsättningarna för kvinnors och mäns företagande. Framförallt när det gäller orsakerna till att kvinnor avslutar sitt företagande tidigare än män. Dessutom föreslår Tillväxtanalys att kompletterande indikatorer om företags­avslut tas fram och används vid mätning av kvinnors och mäns företagande.

För ytterligare information:

Joakim Boström Elias, analytiker och projektledare Tillväxtanalys.

Tel: 010-447 44 30
E-post: joakim.bostrom.elias@tillvaxtanalys.se