Samlad sida för RSS-flöde från Aktuellt


 • 2018-11-07
  Fyra inkubatorers verksamhet och regionala samarbeten
  Är en inkubators bidrag mer än effekterna i de inkuberade bolagen? I detta PM beskriver Tillväxtanalys hur fyra svenska inkubatorer i fyra regioner arbetar med att främja framväxten av nya kunskapsbaserade företag. Men vi studerar också hur man samarbetar med andra aktörer i främjande­systemet för att skapa en miljö som ger en god grund för att de inkuberade företagen ska kunna utvecklas och växa.
  Läs mer
 • 2018-10-31
  Remissvar: Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
  Tillväxtanalys har inte några synpunkter i frågan.
  Läs mer
 • 2018-10-29
  Utländska utblickar– en omvärldsanalys av gröna fonder och holdingfonder
  Under programperioden 2014–20 har det lanserats två nationella kapitalförsörjningsinstrument med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden
  (ERUF), en ”grön fond” och en holdingfond (fond-i-fond). Båda ingår i Tillväxtanalys utvärderingar av statliga riskkapitalsatsningar. I detta PM genomför vi en riktad omvärldsanalys för att samla erfarenheter och lärdomar av liknande satsningar internationellt.

  Läs mer
 • 2018-10-18
  Remissvar: Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG
  Tillväxtanalys har inte något att tillägga i frågan.
  Läs mer
 • 2018-10-18
  Remissvar: Klassificering av gruvavfall och Naturvårdsverkets och SGU:s förslag till strategi för hantering av gruvavfall
  Tillväxtanalys har inte något att tillägga i frågan.
  Läs mer
 • 2018-10-17
  Kartläggning av offentliga åtgärder för stödjande av företagsutlåning
  – En internationell jämförelse av Danmark, Israel, Kanada och Tyskland
  Lånemarknaden för små och medelstora företag har länge ansetts ha brister. Här har staten en roll att fylla och i princip alla OECD-länder erbjuder i dag någon form av statligt stöd till dessa företag. I den här studien undersöker vi hur den statliga låneverksam­heten fungerar i Danmark, Israel, Kanada och Tyskland. Syftet är att undersöka i vilken mån dessa länders stödsystem skiljer sig från det svenska och vad vi kan lära oss av deras erfarenheter.
  Läs mer
 • 2018-10-15
  Konkurser september 2018
  Under september 2018 försattes 526 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 471 företag i september 2017, en ökning med 12 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 704 personer jämfört med 1 171 personer i september 2017, en ökning på 46 procent.
  Läs mer
 • 2018-10-10
  Nyföretagandet minskade med 3 procent under andra kvartalet 2018
  Under andra kvartalet 2018 minskade antalet nystartade företag i Sverige med 3 procent jämfört med samma period 2017. Flest nya företag startade inom branschgrupperna Handel och service av motorfordon, Bygg- och anläggningsverksamhet samt Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).
  Läs mer
 • 2018-10-09
  Finansmarknadens hållbarhets­värdering av företag– ESG-värderingar som mått på och drivkraft för grön omställning
  Intresset för hållbarhetsfrågor har ökat kraftigt inom finanssektorn. Så kallade ESG-värderingar lyfts ofta fram som ett verktyg för att bidra till hållbara investeringar och därmed främja en grön omställning. I detta PM analyserar Tillväxtanalys hur värderingarna är konstruerade och hur de uppfattas av de företag som blir värderade. Vi analyserar också om ESG-värderingar utgör en drivkraft för företagens hållbarhetsarbete.
  Läs mer
 • 2018-09-28
  Den globala jakten på
  kompetens – statens roll

  Att Sverige och svenska företag kan attrahera internationell kompetens är viktigt för landets tillväxt. I denna rapport sammanställer Tillväxtanalys resultaten från fyra studier på ämnet invandring av högkvalificerad arbetskraft. Vi konstaterar att Sverige som land står sig väl i konkurrensen om internationell kompetens men vi ser också att både generella och riktade statliga insatser skulle kunna stärka landets attraktivitet ytterligare.
  Läs mer
 • 2018-09-28
  Staten behöver göra Sverige attraktivare för internationell kompetens
  Vissa yrkesgrupper har idag hela världen som arbetsplats och förmågan att locka till sig internationell högkvalificerad kompetens blir allt viktigare för ett lands tillväxt. Sverige har hittills stått sig väl i den konkurrensen. Men för att vi ska göra det även i framtiden behöver staten underlätta för den eftertraktade gruppen att etablera sig i Sverige. Det visar en ny rapport från Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys.
  Läs mer
 • 2018-09-27
  Konkurrensen om internationell
  kompetens – Sverige som ett attraktivt land för högt kvalificerade arbetskrafts­invandrare

  Det svenska regelverket för arbetskraftsinvandring reformerades i grunden år 2008. Sedan dess har relativt lite uppmärksamhet riktats mot hur väl systemet bidrar till att arbetsgivare kan attrahera eftertraktad, högkvalificerad utländsk kompetens. I detta PM
  har Tillväxtanalys därför, med hjälp av ett brett metodurval, studerat hur attraktivt Sverige i praktiken är för högkvalificerade arbetskraftsinvandrare.

  Läs mer
 • 2018-09-24
  Remissvar: Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap
  Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter i frågan.
  Läs mer
 • 2018-09-17
  Konkurser augusti 2018
  Under augusti 2018 försattes 506 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 356 företag i augusti 2017, en ökning med 42 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 365 personer jämfört med 1 129 personer i augusti 2017, en ökning på 21 procent.
  Läs mer
 • 2018-09-14
  Lediga jobb: Vi söker analytiker till avdelningen Innovation och grön omställning    
  Vill du bidra till att förbättra svensk tillväxtpolitik?       
  Läs mer
 • 2018-09-13
  Remissvar: Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete
  Tillväxtanalys avstyrker förslaget till ett nytt system för stöd vid korttidsarbete med motivering att de riskerar skapa inlåsningseffekter som skadar den långsiktiga tillväxten i ekonomin.
  Läs mer
 • 2018-09-11
  Remissvar: EU-kommissionens förslag till gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Socialfonden, Sammanhållningsfonden med flera
  Tillväxtanalys bidrar gärna till utformningen av utvärderingsplanen för ERUF, utifrån våra tidigare erfarenheter av utvärdering av näringspolitiska insatser.
  Läs mer
 • 2018-08-20
  Remissvar: Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge
  Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter i frågan.
  Läs mer
 • 2018-08-15
  Konkurser juli 2018
  Under juli 2018 försattes 617 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 401 företag i juli 2017, en ökning med 54 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 636 personer jämfört med 1 462 personer i juli 2017, en ökning på 12 procent.
  Läs mer
 • 2018-07-16
  Konkurser juni 2018
  Under juni 2018 försattes 690 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 636 företag i juni 2017, en ökning med 8 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 795 personer jämfört med 1 220 personer i juni 2017.
  Läs mer