Samlad sida för RSS-flöde från Aktuellt


 • 2019-01-15
  Konkurser december 2018
  Under december 2018 försattes 551 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 507 företag i december 2017, en ökning med 9 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 457 personer jämfört med 1 485 personer december 2017.
  Läs mer
 • 2018-12-18
  Branschspecifika skattelättnader – en internationell jämförelse
  I Sverige har skattelättnader införts vid olika tillfällen för vissa arbetsintensiva och hushålls­nära tjänster. Syftet har varit att öka sysselsätt­ningen och skapa tillväxt. I denna studie riktar vi blickarna utanför Sveriges gränser. Vi studerar fyra europeiska länder – Belgien, Danmark, Finland och Irland – som även de har använt sig av liknande instrument, och drar lärdomar utifrån deras erfarenheter.
  Läs mer
 • 2018-12-17
  Främja kvinnors företagande
  – gjorde programmet någon nytta?

  Kvinnor är underrepresenterade som företagare i många av näringslivets branscher och utgör bara omkring en tredjedel av företagarna i Sverige. Programmet ”Främja kvinnors företagande” som pågick 2011–14 hade till syfte att förändra detta. I denna rapport utvärderar vi resultatet av de olika satsningarna inom programmet. Vi konstaterar positiva effekter för deltagande företag men ser också att andelen kvinnor som startar och driver företag inte förändrats avsevärt.
  Läs mer
 • 2018-12-17
  Konkurser november 2018
  Under november 2018 försattes 720 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 536 företag i november 2017, en ökning med 34 procent. Bland aktiebolag ökade konkurserna med 21 procent.
  Läs mer
 • 2018-12-14
  Från frivillig till obligatorisk
  hållbarhetsrapportering

  Stora företag måste från 2017 upprätta en årlig hållbarhetsrapport. Det ska göra informationen om hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor mer öppen och jämförbar. I detta PM kartlägger Tillväxtanalys vilka företag och klimatutsläpp som omfattas av Sveriges
  genomförande av EU:s direktiv om icke-finansiell rapportering. Vi analyserar företagens hållbar­hets­redovisning innan direktivet genomfördes, samt under ett år med lagkrav.

  Läs mer
 • 2018-12-14
  Främja kvinnors företagande
  – en statistiksammanställning

  Programmet främja kvinnors företagande var en regeringssatsning för att öka kvinnors företagande i Sverige. Tillväxtanalys har haft i uppdrag att utvärdera effekter och resultat av de delar av programmet som Tillväxtverket har drivit. Denna publikation är ett komplement till den utvärderingen. Här redovisas en sammanställning av statistik över främst kvinnors företagande inom det svenska näringslivet.
  Läs mer
 • 2018-12-13
  Främja kvinnors företagande – resultat av affärsutvecklings- och innovationsinsatser
  Programmet främja kvinnors företagande var en regeringssatsning för att öka kvinnors företagande i Sverige. Tillväxtanalys har haft i uppdrag att utvärdera effekter och resultat av de delar av programmet som Tillväxtverket har drivit. Här presenterar vi effekter och resultat för affärsutvecklings- och innovationsinsatser inom programmet och konstaterar att de genererat positiva effekter för de företag och individer som deltog.
  Läs mer
 • 2018-12-07
  Kreametern – analysrapport
  Analysrapporten ger en statistisk analys av kulturella och kreativa näringar i Sverige, liksom av kulturella och kreativa yrken. Rapporten är unik i sitt slag: det är första gången som en sådan här analys av området blir gjord. Vi har utgått från statistiken i Kreametern – en öppen databas med statistik över kulturella och kreativa näringar samt yrken.
  Läs mer
 • 2018-12-06
  Inkubatorer
  – ett sätt att skapa tillväxt?

  I denna rapport studerar Tillväxtanalys effekterna av selektivt företagsstöd i form av företagsinkubatorer. I Sverige har inkubatorer funnits sedan slutet av 1990-talet. Sedan 2003 har också ett nationellt inkubator­program (NIP) stött utvecklingen i inkubatorer. I rapporten beskriver vi erfarenheterna av programmet, analyserar dem samt diskuterar vilka strategiska vägval staten bör göra för att även fortsatt främja innovation genom inkubatorer.
  Läs mer
 • 2018-11-28
  Riskkapitalstatistik 2017 – venture capital
  I den här rapporten redovisar Tillväxtanalys statistik över formella venture capitalinvesteringar i svenska portföljbolag år 2017. Dessa uppgick till knappt 2,4 miljarder, en ökning med 7 procent gentemot föregående år. Statistiken är uppdelad på statliga riskkapitalfonder, svenska privata VC-fonder och utländska VC-fonder. Syftet med rapporten är att belysa omfattningen av och förändringarna inom riskkapitalinvesteringar i Sverige.
  Läs mer
 • 2018-11-27
  Remissvar: Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas?
  Tillväxtanalys har inte några synpunkter i frågan.
  Läs mer
 • 2018-11-19
  Does incubation lead to innovation?– Evidence from the Swedish incubation program
  Denna rapport undersöker en potentiellt viktig effekt av inkubatorer, nämligen deras påverkan på innovation. Leder inkubator­verksamheten till ökad innovation hos de företag som inkuberats och som examinerats från inkubatorer?
  Läs mer
 • 2018-11-16
  Finansiell exit – perspektiv, aktörer, vägar och konsekvenser
  I sin roll som riskkapitalaktör kan staten bli delägare i privata företag. Ägandet är tidsbegränsat och aktieinnehavet ska därmed senare säljas, genom en så kallad exit. Exit kan göras på flera sätt. Vad som sker i och efter en exit har även betydelse för framtida
  investeringar. I detta pm argumenterar vi för betydelsen av att se riskkapitalinvesteringar som en cyklisk process och inte bara ett investeringsmoment.

  Läs mer
 • 2018-11-15
  Konkurser oktober 2018
  Under oktober 2018 försattes 657 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 590 företag i oktober 2017, en ökning med 11 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 679 personer jämfört med 1 579 personer i oktober 2017, en ökning på 6 procent.
  Läs mer
 • 2018-11-07
  Fyra inkubatorers verksamhet och regionala samarbeten
  Är en inkubators bidrag mer än effekterna i de inkuberade bolagen? I detta PM beskriver Tillväxtanalys hur fyra svenska inkubatorer i fyra regioner arbetar med att främja framväxten av nya kunskapsbaserade företag. Men vi studerar också hur man samarbetar med andra aktörer i främjande­systemet för att skapa en miljö som ger en god grund för att de inkuberade företagen ska kunna utvecklas och växa.
  Läs mer
 • 2018-10-31
  Remissvar: Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
  Tillväxtanalys har inte några synpunkter i frågan.
  Läs mer
 • 2018-10-29
  Utländska utblickar– en omvärldsanalys av gröna fonder och holdingfonder
  Under programperioden 2014–20 har det lanserats två nationella kapitalförsörjningsinstrument med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden
  (ERUF), en ”grön fond” och en holdingfond (fond-i-fond). Båda ingår i Tillväxtanalys utvärderingar av statliga riskkapitalsatsningar. I detta PM genomför vi en riktad omvärldsanalys för att samla erfarenheter och lärdomar av liknande satsningar internationellt.

  Läs mer
 • 2018-10-18
  Remissvar: Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG
  Tillväxtanalys har inte något att tillägga i frågan.
  Läs mer
 • 2018-10-18
  Remissvar: Klassificering av gruvavfall och Naturvårdsverkets och SGU:s förslag till strategi för hantering av gruvavfall
  Tillväxtanalys har inte något att tillägga i frågan.
  Läs mer
 • 2018-10-17
  Kartläggning av offentliga åtgärder för stödjande av företagsutlåning
  – En internationell jämförelse av Danmark, Israel, Kanada och Tyskland
  Lånemarknaden för små och medelstora företag har länge ansetts ha brister. Här har staten en roll att fylla och i princip alla OECD-länder erbjuder i dag någon form av statligt stöd till dessa företag. I den här studien undersöker vi hur den statliga låneverksam­heten fungerar i Danmark, Israel, Kanada och Tyskland. Syftet är att undersöka i vilken mån dessa länders stödsystem skiljer sig från det svenska och vad vi kan lära oss av deras erfarenheter.
  Läs mer