Samlad sida för RSS-flöde från Aktuellt


 • 2019-03-19
  Remissvar: Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
  Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter i frågan.
  Läs mer
 • 2019-03-15
  Konkurser februari 2019
  Under februari 2019 försattes 553 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 475 företag i februari 2018, en ökning med 16 procent. Under januari och februari ökade konkurserna med 14 procent jämfört med 2018. Antalet anställda i företagen uppgick i februari till 1 663 personer jämfört med 1 201 personer februari 2018.
  Läs mer
 • 2019-03-13
  Sveriges exportberoende – sårbarhet för fluktuationer i internationell efterfrågan
  Exporten är viktig för Sveriges ekonomi. När det går bra för omvärlden går det också bra för Sverige, och tvärt om. Syftet med denna rapport är att analysera Sveriges exportberoende och sårbarhet för fluktuationer i internationell efterfrågan, nationellt och på branschnivå. Vi utvecklar två modeller för analys och förhoppningen är att dessa verktyg ska underlätta för berörda departement och branscher att analysera utrikeshandelns risker. Ett nedladdningsbart Excelark för egen scenarioanalys medföljer rapporten.
  Läs mer
 • 2019-03-12
  Remissvar: Kartläggning av tidsomställningens effekter i Sverige
  Härmed meddelas att Tillväxtanalys inte har något att tillföra i frågan utöver det som presenterats i Statskontorets rapport.
  Läs mer
 • 2019-03-12
  Remissvar: Förlängt växa-stöd
  Tillväxtanalys har inga synpunkter på förslaget men menar att det är olyckligt utifrån ett utvärderings- och analysperspektiv att det inte har satts upp ett register över de företag som erhållit stöd under åren 2017 och 2018.
  Läs mer
 • 2019-03-05
  Remissvar: Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem
  Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan.
  Läs mer
 • 2019-03-05
  Remissvar: Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga
  Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan.
  Läs mer
 • 2019-03-01
  Urvalsprocesser vid innovationsstöd – hur väljer man hur man väljer?
  I detta PM beskriver och jämför vi urvalsprocessen inom tre olika typer av selektiva stöd; Innovationsprojekt i Företag på Vinnova, Energimyndighetens Affärsutvecklingsstöd och delar av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden som förvaltas av Tillväxtverket. Syftet med rapporten är att bidra med förståelse kring de val myndigheter står inför när de ska designa och genomföra ett urval och besvara frågan, hur väljer man hur man väljer?
  Läs mer
 • 2019-02-20
  Remissvar: Jönköpings län regionala utvecklingsstrategi
  Tillväxtanalys rekommenderar användandet av så konkreta och kvantifier­bara mål och indikatorer som möjligt.
  Läs mer
 • 2019-02-15
  Konkurser januari 2019
  Under januari 2019 försattes 597 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 530 företag i januari 2018, en ökning med 13 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 684 personer jämfört med 1 915 personer januari 2018.
  Läs mer
 • 2019-02-14
  Remissvar: Höjt tak för rutavdrag
  Tillväxtanalys vill påpeka att genom att invänta resultaten från de pågående utredningarna kan beslut om framtida förändringar av utformningen av RUT-avdraget baseras på ett bättre underlag.
  Läs mer
 • 2019-02-13
  ROT-reformen – beskrivning av företagens utveckling 2010–15
  ROT-avdraget, en skattesubvention för renovering och förbättring av befintliga byggnader, introducerades permanent 2008. I detta PM analyserar Tillväxtanalys
  de näringslivs- och sysselsättningsförändringar som skett i samband med genomförandet av ROT-reformen mellan åren 2010 och 2015. Vårt fokus ligger på de företag som utfört ROT-tjänsterna samt de som driver och arbetar i dessa företag.

  Läs mer
 • 2019-02-12
  Remissvar: En ren jord åt alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi
  Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan.
  Läs mer
 • 2019-02-12
  Remissvar: Avskaffad särskild löneskatt för äldre
  Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan.
  Läs mer
 • 2019-02-07
  Remissvar: Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden
  Tillväxtanalys menar att det är olyckligt att ändra förutsättningarna för företag genom att sänka och därefter höja mervärdesskatten på förevisning av naturområden, utan att utvärdera eventuella effekter av insatsen.
  Läs mer
 • 2019-02-07
  Spårbarhet och märkning av hållbara metaller och mineral– insatser för ökad transparens, trovärdighet och efterfrågan
  Trovärdiga spårbarhetssystem är en förutsättning för en efterfrågan på mer hållbart utvunna och förädlade metaller. Det är en central del för att de globala hållbarhetsmålen till 2030 ska kunna nås. I detta PM analyserar och diskuterar vi statens roll för utvecklingen av spårbarhetssystem för metaller och mineral. Fokus är på hur långsiktig trovärdighet kan skapas för spårning, märkning och rapportering.
  Läs mer
 • 2019-01-15
  Konkurser december 2018
  Under december 2018 försattes 551 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 507 företag i december 2017, en ökning med 9 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 457 personer jämfört med 1 485 personer december 2017.
  Läs mer
 • 2018-12-18
  Branschspecifika skattelättnader – en internationell jämförelse
  I Sverige har skattelättnader införts vid olika tillfällen för vissa arbetsintensiva och hushålls­nära tjänster. Syftet har varit att öka sysselsätt­ningen och skapa tillväxt. I denna studie riktar vi blickarna utanför Sveriges gränser. Vi studerar fyra europeiska länder – Belgien, Danmark, Finland och Irland – som även de har använt sig av liknande instrument, och drar lärdomar utifrån deras erfarenheter.
  Läs mer
 • 2018-12-17
  Främja kvinnors företagande
  – gjorde programmet någon nytta?

  Kvinnor är underrepresenterade som företagare i många av näringslivets branscher och utgör bara omkring en tredjedel av företagarna i Sverige. Programmet ”Främja kvinnors företagande” som pågick 2011–14 hade till syfte att förändra detta. I denna rapport utvärderar vi resultatet av de olika satsningarna inom programmet. Vi konstaterar positiva effekter för deltagande företag men ser också att andelen kvinnor som startar och driver företag inte förändrats avsevärt.
  Läs mer
 • 2018-12-17
  Konkurser november 2018
  Under november 2018 försattes 720 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 536 företag i november 2017, en ökning med 34 procent. Bland aktiebolag ökade konkurserna med 21 procent.
  Läs mer