Samlad sida för RSS-flöde från Aktuellt


 • 2018-07-16
  Konkurser juni 2018
  Under juni 2018 försattes 690 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 636 företag i juni 2017, en ökning med 8 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 795 personer jämfört med 1 220 personer i juni 2017.
  Läs mer
 • 2018-07-12
  Antalet nystartade företag fortsatte att minska under första kvartalet 2018
  Under första kvartalet 2018 minskade antalet nystartade företag i Sverige med 3 procent jämfört med samma period 2017. Flest nya företag startade inom branschgrupperna Handel och service av motorfordon, Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet samt Bygg- och anläggningsverksamhet. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).
  Läs mer
 • 2018-07-11
  Save the date! Seminarium om kunskaps­intensiva industriers attraktion av internationell kompetens
  I samband med att Tillväxtanalys i höst avslutar ramprojektet Vad kan staten göra för att underlätta kunskaps­intensiva industriers attraktion av internatio­nell kompetens? anordnar vi ett seminarium på ämnet.
  Läs mer
 • 2018-07-06
  Förslag till förbättrad utvärdering av offentliga insatser
  På regeringens uppdrag ger Tillväxtanalys i detta PM förslag på hur utvärdering av näringspolitiska insatser kan utvecklas för bättre uppföljning och förståelse av
  insatsernas effekter. Materialet är tänkt att kunna fungera som ett stöd för myndigheter som arbetar med att genomföra näringspolitiska insatser i deras arbete med att formulera uppföljningsbara och mätbara mål.

  Läs mer
 • 2018-07-05
  Fortsatt ökning av antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet
  Antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet ökade 2016, för tredje året i rad, till 2 miljoner. Den totala omsättningen för koncernerna i fråga ökade också – plus 5 procent i utlandet och plus 17 procent i Sverige. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).
  Läs mer
 • 2018-07-05
  Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2016
  Läs mer
 • 2018-07-05
  Vi söker administrativ chef till Östersundskontoret
  Som administrativ chef är du chef för avdelningen Verksamhetsstöd där det arbetar sex personer och du spelar en viktig roll i myndighetens operativa arbete. Du ansvarar för att planera, styra och följa upp att myndighetens stödfunktioner organiseras, utvecklas och drivs med hög kvalitet. Du ansvarar också utifrån din kompetens själv för vissa operativa uppgifter inom avdelningens ansvarsområde. Arbetet innebär att tillgodose myndighetens behov av professionellt verksamhetsstöd inom områden som kompetensförsörjning, arbetsmiljö- och personalfrågor, ekonomistyrning och redovisning, miljöledning, registratur, IT och telefoni, säkerhetsfrågor, lokalförsörjning, upphandling, juridik, stöd till ledningen och administrativ service. Uppgifterna sköts idag dels genom egen personal, dels genom köpta tjänster.

  Du har ett ansvar att övervaka att myndighetens verksamhet bedrivs i samklang med regeringens förvaltningspolitiska ambitioner och den gemensamma statliga arbetsgivarpolitiken. Du för dialog med Regeringskansliet och andra aktörer med beröringspunkter till avdelningens ansvarsområde. Samverkan och förhandlingar med arbetstagarorganisationerna ligger också inom ditt ansvarsområde. Personal- och budgetansvar samt att med en helhetssyn bidra till Tillväxtanalys utveckling är andra viktiga uppgifter. Du är direkt underställd generaldirektören och ingår i ledningsgruppen. Arbetet är placerat i Östersund och innebär resor, främst inom landet.

  Läs mer
 • 2018-06-28
  RUT-reformen – en deskriptiv
  analys av företagen och företagarna

  RUT-avdraget introducerades 2007 som ett skatteavdrag för köpare av hushållsnära tjänster. I detta PM studerar Tillväxtanalys RUT-reformen ur ett näringspolitiskt
  perspektiv med fokus på företagen, företagarna och de anställda som utför RUT-tjänsterna. Utifrån detaljerad registerdata har vi analyserat de näringslivs- och sysselsättningsförändringar som skett i samband med reformen under perioden 2010–15.

  Läs mer
 • 2018-06-20
  Antalet nystartade företag minskade med 4 procent under 2017
  Under 2017 minskade antalet nystartade företag med 4 procent jämfört med 2016 och uppgick till 68 887 företag. Sett till bransch inträffade den största minskningen i Vård och omsorg där nyföretagandet minskade med 18 procent. Det kan jämföras med att nyföretagandet i branschgruppen ökade med 2 procent under 2016 och med 25 procent under 2015.
  Läs mer
 • 2018-06-20
  Nystartade företag i Sverige 2017
  Antalet nystartade företag 2017 uppgick till 68 887 jämfört med 71 825 företag 2016, en minskning med 4 procent. År 2016 ökade nyföretagandet med 2 procent.
  Läs mer
 • 2018-06-15
  Remissvar: Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar
  Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter i frågan.
  Läs mer
 • 2018-06-15
  Konkurser maj 2018
  Under maj 2018 försattes 693 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 715 företag i maj 2017, en minskning med 3 procent. Antalet anställda i företagen uppgick till 1 820 personer jämfört med 1 887 personer i maj 2017.
  Läs mer
 • 2018-06-14
  Tydlig ökning av antalet anställda i utländska företag i Sverige
  Antalet anställda i utlandsägda företag i Sverige ökade med 6 procent under år 2017 vilket är den största ökningen på sex år. De största ökningarna skedde i företag kontrollerade från Jersey och Luxemburg. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.
  Läs mer
 • 2018-06-14
  Utländska företag 2017
  Läs mer
 • 2018-05-31
  Remissvar: Lån och garantier för fler bostäder
  Tillväxtanalys avstår att yttra sig i frågan.
  Läs mer
 • 2018-05-31
  Remissvar: Konstnär – oavsett villkor?
  Tillväxtanalys har inte några synpunkter i frågan.
  Läs mer
 • 2018-05-31
  Remissvar: En strategisk agenda för internationalisering
  Tillväxtanalys har inga invändningar mot de enskilda förslagen men ser en potential i att kunna utforma dem på ett sätt så att de blir mer utvärderingsbara. Vidare skulle Tillväxtanalys gärna se fler förslag som relaterar till lärosätenas arbetslivsanknytning för internationella studenter.
  Läs mer
 • 2018-05-31
  Remissvar: Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster
  Tillväxtanalys har inte en tillräcklig kunskapsbas för att bedöma effekterna av förslaget då det behövs många olika kompetenser och kunskap om t.ex. plattformsekonomier, konkurrenslagstiftning, hur sökmotorerna/plattformarna fungerar rent tekniskt och slutligen djup kunskap om hur förslaget kan påverka plattformsföretagens affärsverksamhet. Då regleringen är potentiellt viktig vore det angeläget att samla dessa kompetenser för en helhetsbedömning av förslaget.
  Läs mer
 • 2018-05-31
  Svenska lärosäten som verktyg för att attrahera utländsk högkvalificerad arbetskraft
  I detta PM undersöker Tillväxtanalys hur svenska universitet och högskolor bidrar till att attrahera högkvalificerad arbetskraft till Sverige och svenska företag. Vi studerar särskilt i vilken utsträckning inresande studenter och doktorander stannar i Sverige efter avslutade studier samt om förutsättningarna för att attrahera och behålla fler bör förbättras.
  Läs mer
 • 2018-05-30
  Hur kan staten främja investeringar i utvinning av innovationskritiska metaller och mineral?
  Innovationskritiska metaller och mineral är nödvändiga för att moderna energi-, miljö- och teknikinnovationer ska fungera. I rapporten studerar Tillväxtanalys om och hur staten kan medverka till att skapa förutsättningar för investeringar i hållbar utvinning och förädling av sådana metaller och mineral i Sverige. Fokus är särskilt på reglering och hur denna påverkar investeringsviljan.
  Läs mer