Publicerad 23 januari 2018

Tillväxtanalys anordnar seminarieserie om utvärderingsmetoder

Tillväxtanalys fick under hösten i uppdrag av regeringen att, i samarbete med Regeringskansliet och berörda myndigheter (i första hand Tillväxtverket, Vinnova och Energimyndigheten), leda ett arbete med syfte att utveckla utvärderingen och uppföljningen av närings­politiken.

En del av uppdraget är att anordna en serie seminarier om utvärderingsmetoder. Vi har valt att arrangera åtta stycken seminarier mellan december och april, och en rad nationella och internationella experter inom utvärdering och/eller näringspolitik har bjudits in som talare. Seminarierna fungerar som ett forum för diskussioner om dessa frågor mellan RK, Tillväxtanalys och övriga myndigheter.

Det första seminariet ägde rum den 7 december 2017 på Näringsdepartementet. Då föreläste Rolf Sandahl om kausalitet (se presentationPDF). Rolf är fil.dr i statsvetenskap, med mångårig erfarenhet av utvärderings­frågor inom statsförvaltningen. Han bjöd på en djuplodande diskussion om utvärderingens teori och praxis, tog upp ett antal viktiga utmaningar för utvärdering, och diskuterade det centrala begreppet kausalitet. Hur och när kan vi veta att en politisk insats har lett till ett visst resultat?

Det andra seminariet hölls den 17 januari. Då föreläste Kim Forss om ”Att skapa förutsättningar för bra utvärderingar”. Föreläsningen handlade om de strategiska beslut som behöver fattas för att skapa goda förutsättningar för utvärderingar. Det kan t.ex. handla om olika typer av syften med utvärdering, bestämning av tidshorisont, kausalitet och hur det kan beläggas, metoder för datainsamling och analys (kombinationer av kvalitativa och kvantitativa angreppssätt), samt kvalitetssäkring under arbetets gång. Kim diskuterade även hur man skapar förutsättningar för att utvärdering ska komma till användning. Kim Forss är ekonomie doktor och har genomfört ett stort antal utvärderingar i Sverige och internationellt. Han har även forskat om utvärderingsprocesser och metodutveckling, skrivit såväl läroböcker som vetenskapliga arbeten. Han arbetar utifrån sitt företag Andante - tools for thinking AB. Se filmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och presentation.PDF

Det tredje seminariet hölls den 23 januari. Då föreläste professor Björn Öckert från IFAU om kvantitativa utvärderingsmetoder och deras möjligheter och begränsningar. Se filmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och presentation.PDF

Det fjärde seminariet hölls den 14 februari. Hur ska vi bära oss åt för att utvärdera omfattande satsningar för exempelvis innovation, som kännetecknas av en blandning av olika policyinstrument, som genomförs av olika aktörer, och har en komplex uppsättning målsättningar? Dessa var några av de frågor som Erik Arnold försökte svara på i en föreläsning med rubriken ”Evaluating complex programmes”. Erik är grundare och ordförande för Technopolis, ett konsultföretag inriktat mot policyutveckling. Han är professor i International Innovation Policy vid University of Twente i Nederländerna, samt adjungerad professor inom forskningspolitik vid KTH. Se filmlänk till annan webbplats och presentation.PDF

Det femte seminariet hölls den 9 mars. Professorerna Ari Kokko från Copenhagen Business School och Karl Wennberg från Linköpings Universitet presenterade var sitt perspektiv på strukturomvandling i ekonomin och statens roll. Se filmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Se Karls presentationPDF. Se Aris presentationPDF.

Det sjätte seminariet hölls den 22 mars. Kenneth Eliasson från Ekonomistyrningsverket (ESV) föreläste om ESV:s förslag till lagändring för hur statliga myndigheter ska rapportera resultaten av sina verksamheter i sina årsredovisningar. Maria Bergström från Vetenskapsrådet föreläste om hur man kan använda sig av en programteori när man planerar ett program/insats, och hur detta kan underlätta utvärdering. Se filmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Se Kenneths presentationPDF. Se Marias presentationPDF.

Seminarierna är inte öppna, men vi ska göra material från presentationerna tillgängliga här på vår hemsida.