Miljöteknikstrategin

Regeringen lanserade i september 2011 en strategi för utveckling och export av svensk miljöteknik för åren 2011-2014 – miljöteknikstrategin. För att främja utvecklingen av svensk miljöteknik har man beslutat att avsätta totalt 400 miljoner kronor inom ramen för strategin, 100 miljoner kronor per år under perioden 2011-2014, utöver de insatser som redan genomförs inom olika politikområden.

I december 2012 hade följande myndigheter/aktörer erhållit uppdrag av Regeringen inom ramen för strategin: Vinnova, Exportrådet, Tillväxtverket, Innovationsbron, Invest Sweden, Energimyndigheten, Regeringens särskilde samordnare för miljötekniksamarbete, Centec i Peking samt Tillväxtanalys.

Uppdragsbeskrivning

Tillväxtanalys fick i februari 2012 i uppdrag av regeringen att utvärdera regeringens miljöteknikstrategi. Uppgiften består i att utvärdera strategin som helhet såväl som de uppdrag som ingår i strategin, utifrån strategins övergripande mål såväl som de olika uppdragens mål.

Utvärderingen ska omfatta genomförandets processer och organisering, samt resultat och effekter av insatserna. Måluppfyllelse och kostnadseffektivitet ska ingå i utvärderingen. Utvärderingsuppdraget är således ambitiöst och mycket omfattande, det finns dock möjlighet att prioritera vilka delar av strategin som utvärderingsarbetet ska fokusera mer eller mindre på.

Uppdraget ska slutrapporteras i mars 2015, med delrapporteringar i december 2012 och 2013. Därefter kan ytterligare analyser komma att genomföras under 2015 och 2016, då eftersläpande företagsdata blivit tillgängligt.

Tillväxtanalys kommer genomföra utvärderingen genom att nyttja kvalitativa såväl som kvantitativa utvärderings- och analysmetoder. Tillväxtanalys har upphandlat Sweco Eurofutures som följeforskare, för stöd i delar av utvärderingsarbetet.