Kapitalmarknadsrådet (upphörde 31 dec 2016)

Tillväxtanalys hade 2011-2016 uppdraget att ansvara för ett kapitalmarknadsråd. Det övergripande syftet med rådet var att tillföra myndigheten kompetens och erfarenheter om kapitalmarknadens utseende och utveckling, särskilt i fråga om små och medelstora företags tillgång till kapital.

Ledamöterna fungerade också som rådgivande organ till Tillväxtanalys i myndighetens arbete med att analysera och utvärdera statliga finansieringsinsatser riktade till företag. I förlängningen innebar detta således även ett förbättrat beslutsunderlag inom sakområdet för regeringen. Rådets funktion var alltså informativt och rådgivande.

Sammansättning

Tillväxtanalys generaldirektör var rådets ordförande. Myndigheten hade till rådets medlemmar utsett åtta personer med marknadsnära erfarenhet av företagsfinansiering. Ledamöterna var valda på personliga mandat utifrån kunskap, erfarenhet och samhällsintresse och representerar inte någon organisation. Det bedömdes vara ett stort mervärde att ledamöterna hade olika perspektiv på kapitalförsörjningsområdet. I oktober 2014 hade rådet följande sammansättning:

Lena Bäcker (kronodirektör, Kronofogden)
Stig Engström (maratongasell, vd, grundare av och majoritetsägare i Engcon AB)
Gusten Granström, (styrelseordförande, Sparbanken Nord)
Agneta Marell (vicerektor samverkan och innovation, Umeå Universitet)
Christer Nilsson (direktör, affärsängel, Christer Nilsson AB)
Eva Nordlander (vd Saminvest)
Peter Nygårds (senior advisor)
Gunnar Olofsson (ordf. Statskog S/F och skoglig rådgivare)
Deltagande från Tillväxtanalys:
Jörgen Lithander (Analytiker, tillika rådets sekreterare)

Verksamhet

Rådet sammanträdde två till tre gånger årligen. En stående punkt vid varje möte var en dagsaktuell lägesrapportering från var och en av rådets medlemmar. Då medlemmarna hade olika positioner i – och specifika kunskaper om – det svenska kapitalförsörjningssystemet hade diskussionen goda förutsättningar att teckna en fyllig och nyansrik bild. Därutöver skedde tematiska diskussioner, ibland med inledande föredrag av inbjudna externa experter inom området.

Erfarenheter och synpunkter som muntligen framkom vid rådets möten var till stor nytta för Tillväxtanalys arbete och förståelse för sakområdet. Myndigheten förde också vidare dessa erfarenheter i flera sammanhang, inte minst genom generaldirektörens löpande dialog med företrädare på olika nivåer inom regeringskansliet. Statssekreterare Marita Ljung, Näringsdepartementet, har även deltagit två gånger vid rådets sammankomster.