Vårt uppdrag

Tillväxtanalys ska bidra till regeringens mål att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag.

Vår huvuduppgift är att utveckla kvalificerade kunskapsunderlag för tillväxtpolitiken i ett nationellt och internationellt perspektiv. Vi ska utvärdera och analysera effekter av statens insatser för en hållbar tillväxt, nationellt och regionalt, och ge underlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av åtgärderna.

Tre verksamhetsområden

Tillväxtanalys bistår regeringen genom att analysera både nuläge och konsekvenser av den politik som förs i dag. Vi utvärderar även effekter av tidigare genomförda näringspolitiska insatser. Dessutom ansvarar vi för produktion av officiell statistik inom områdena nystartade företag, konkurser och offentliga ackord samt internationella företag.

Tillväxtanalys arbete bygger därför på tre verksamhetsområden:

  • Utvärderingar, huvudsakligen i efterhand.
  • Analyser av skeenden, utifrån perspektiv som näringslivsdynamik, internationalisering och regional utveckling
  • Stödjande statistikinsamling och produktion.

Våra uppdrag formas i nära dialog med våra uppdragsgivare och de kunskapsunderlag som vi lämnar till regeringen används i arbetet med att utforma Sveriges tillväxtpolitik.

Sex tematiska områden

Med utgångspunkt i erfarenheter från tidigare arbete och de frågeställningar som myndigheten bedömer som mest centrala för en hållbar tillväxtpolitik har vi valt att samla våra insatser inom sex tematiska områden:

  • Internationalisering
  • Företagens kapitalförsörjning och selektiva finansiella stöd till företag
  • Kunskapsproduktion och kunskapsspridning
  • Regionala utmaningar
  • Grön omställning
  • Digitalisering

Inom dessa områden bidrar myndigheten med kunskap som Sverige behöver för att klara landets nationella och globala utmaningar. Våra utvärderingar och analyser vilar på ett omfattande eget faktaunderlag och på vetenskapligt utvecklade analysmetoder. För att nå en hög kvalitet och relevans i vårt arbete samarbetar vi också med svenska och internationella forsknings- och analysorganisationer.