Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ – direkt eller indirekt.

När och hur personuppgifter får användas regleras bland annat i dataskyddsförordningen (”GDPR”). Tillväxtanalys är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in eller på annat sätt registrerar.

Här ger vi allmän information om vår personuppgiftsbehandling. Mer specifik information ges på olika sätt direkt till den som berörs när vi samlar in eller behandlar personuppgifter.

För att vi som myndighet ska få behandla personuppgifter krävs att det finns stöd i Dataskyddsförordningen, s.k. rättslig grund. Den rättsliga grunden för Tillväxtanalys behandling av personuppgifter är i de flesta sammanhang det som kallas ”allmänt intresse”. Det innebär att vi har lagstöd för att behandla personuppgifter för att kunna genomföra vårt uppdrag såsom det bestämts av regeringen.

Namn och kontaktuppgifter till personer som vi samarbetar med eller avidentifierade (s.k. pseudonomiserade) data i register för statistikändamål är de typer av personuppgifter vi använder mest.

Vi använder bara personuppgifter för det ändamål vi samlar in dem för och bara så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.

Du har även rätt att begära rättelse eller att vi begränsar behandlingen.

I vissa fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi dock inte rätt att radera.

Personuppgifter är ofta allmänna handlingar

Som myndighet omfattas Tillväxtanalys av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Kontakt

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta vårt dataskyddsombud på:

info@tillvaxtanalys.se

Personuppgiftsansvarig: Tillväxtanalys, Studentplan 3, 831 40 Östersund

Telefon: 010-447 44 00

Är du inte nöjd med vår behandling av personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen.