Publicerad 22 augusti 2017

Kapitalförsörjning i företag på landsbygder

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) att analysera landsbygdsföretags nyttjande av offentliga kapitalför­sörjningsinsatser.

I analysen ingår att undersöka hur företagsstrukturen ser ut i landsbygder respektive urbana områden.

Tillväxtanalys ska också kartlägga hur företag i Sveriges olika landsbygder nyttjat olika offentliga kapitalförsörjningsinsatser under de senaste 5 åren. Bestämning av datakällor och metoder, kvalitativa såväl som kvantitativa, ska utvecklas i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Tillväxtanalys ska även föra en teoretisk diskussion om hur utbud och efterfrågan på kapital från offentliga och privata aktörer ser ut i glesa och täta miljöer. Utöver detta ska Tillväxtanalys beskriva hur och i vilken ut­sträckning myndigheter och aktörer som i dag erbjuder offentlig kapital­försörjning geografiskt kan följa upp stödinsatserna samt identifiera möjlig­heter till förbättring av denna uppföljning.

Tillväxtanalys ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Närings­departementet) senast den 31 oktober 2017.

Titel
Kapitalförsörjning i företag på landsbygder

Serienummer
R

Diarienummer
2017/137