Publicerad 22 augusti 2017

Policyinstrumentmix för Nyindustrialiseringsstrategin

Under förra året skapade regeringen en nyindustrialiserings­­strategi med tillhörande handlings­plan. I samband med detta fick Tillväxtanalys i uppdrag att genomföra analyser som ska bidra till arbetet med Nyindustrialiseringsstrategin (NIST) samt påbörja förberedande arbete för kommande utvärderingar av strategin. I 2017 års regleringsbrev står att Tillväxt­analys ska; ”genomföra analyser som ska bidra till arbetet med nyindustrialiseringsstrategin Smart industri samt påbörja utvärderingar av strategin. Utvärderingarna ska, där relevant, beakta hur olika insatser samverkar med varandra samt hur detta påverkar måluppfyllelsen för närings-,energi- och den regionala tillväxtpolitiken.”

Projektet övergripande syfte är att utveckla kunskap om hur Nyindustrialiseringspolitiken implementeras. Detta projekt är ett första insats för att titta på koherensen mellan politiska målsättningarna med strategin, implementeringen och förväntade resultat av de insatser som lanserats.

Syntesrapport beräknas klar i december 2017.

Titel
Policyinstrumentmix för Nyindustrialiseringsstrategin

Serienummer
RB

Diarienummer
2016/010