Publicerad 06 februari 2017

Utvärdering av innovationspolitiska insatser

I flera internationella undersökningar ligger Sverige ligger vid fronten vad gäller innovation och Sverige bedöms även ha ett gott näringsklimat med sund konkurrens. Samtidigt har det bedömts att förmågan att sprida ny kunskap vidare i ekonomin kommer att vara allt mer avgörande för den framtida konkurrenskraften.

I linje med detta har det även skett en förskjutning i de innovationspolitiska insatserna mot satsningar med över­spillningseffekter (andra ordningens effekter). En angelägen fråga att studera blir därför hur överspillning (spill-over) kan studeras, utvärderas och främjas i Sverige. Det innebär utveckling av nya angreppssätt och metoder (mixed methods), genomföra analyser med traditionella utfallsdata (exempelvis omsättning, produktivitet) men även påbörja arbetet med att kunna använda nya utfallsdata (patentstatistik). Mot denna bakgrund kommer följande tre utvärderingar att huvudsakligen genomföras under 2017:

  • Inkubatorer: Vad händer med de som passerat genom en inkubator? Rapport i september 2017.
  • Leder innovationsstöd till ökad innovation? Rapport i december 2017.
  • Leder samverkan i statligt subventionerade program till ökad konkurrenskraft? Rapport i december 2017.

Titel
Utvärdering av innovationspolitiska insatser