Områdesindelning baserad på indexerad tillgänglighet

De administrativa gränserna kan vid många geografiska analyser vara otillräckliga och därför har Tillväxtanalys arbetat fram en områdesindelning som är oberoende av administrativa gränser och istället grundar sig på befolkningens tillgänglighet till tätorter av olika storlekar.

Grundtanken är att närhet till större befolkningsagglomerationer ger fördelar, vad gäller tillgänglighet till arbetsmarknad, service och möjlighet till uppfyllande av livsstilsrelaterade önskningar. Betraktas de olika områdesindelningarna går det också att se att bland annat befolkningsstrukturen skiljer sig kraftigt åt mellan klasserna.

Utmaningarna och förutsättningarna inför framtiden i olika områden skiljer sig med andra ord och områdesindelningen baserad på indexerad tillgänglighet kan underlätta att få syn på detta genom sin annorlunda geografiska skärning.

Områdesindelning baserad på indexerad tillgänglighet

Fil med områdesindelning som bygger på tillgänglighet till tätorter.

Länk till fillänk till annan webbplats ZIP (csv, geojson, shape och mapinfo)