​Funktionella analysregioner

Människor rör sig i geografin, längre och längre sträckor, bland annat för att pendla från hemmet till arbetet. Dessa resor sker oavsett de administrativa gränserna, och ett sätt att fånga denna rörlighet är genom de funktionella analysregioner (FA-regioner) Tillväxtanalys framställer med cirka tio års mellanrum.

FA-regionernas minsta byggsten är kommun och de är tänkta att prognostisera människors pendlings­mönster, till skillnad mot SCB:s Lokala Arbetsmarknader som uppdateras årligen. Framställningen av FA-regionerna tar sitt avstamp i en prognos av SCB:s lokala arbetsmarknadsindelning fram till 2025. De därpå följande momenten har bl.a. inkluderat analyser och studier av gränsöverskridande arbetspendling och samverkande pendlingsströmmar. FA-regionerna skiljer sig avsevärt åt, både i geografisk och befolkningsmässig storlek, och visar på den långvariga urbanisering Sverige har genomgått.

Antalet FA-regioner har minskat avsevärt vid varje revidering, vilket pekar på att människor pendlar mer och längre sträckor för att kunna förvärvsarbeta.

Funktionella analysregioner (FA15)

Fil med en indelning som delar in Sverige i funktionella analysregioner (FA-regioner). Kopplad till liknande indelningar som används inom OECD.

Länk till datalänk till annan webbplats  ZIP (csv, geojson, shape och mapinfo)