Dagligvarubutiker

Då Sveriges befolkning är mycket ojämnt fördelad med höga andelar boende i tätorter, främst i de södra delarna av Sverige och längs med Norrlandskusten ser förutsättningarna för livsmedelsförsörjning tämligen olika ut. Att kunna nå en livsmedelsbutik inom rimligt avstånd är en förutsättning för att kunna bo och verka på en plats.

Sedan 90-talet har dagligvarumarknaden genomgått stora förändringar vilket bland annat inneburit att butiksstrukturen förändrats radikalt. De allra största butikerna har blivit fler för varje år medan mindre butiker i både tätorter och gles- och landsbygdsområden minskat avsevärt. Den nedåtgående trenden för de små dagligvarubutikerna är tydlig, butikerna blir färre för varje år även om förändringstakten varierar mellan enskilda år.

Detta grundar sig bland annat på faktorer som befolkningsutveckling och förändrade bosättningsmönster, en ökad mobilitet, ändrade köpvanor hos befolkningen och krav på effektiviseringar inom handeln. Vad kommer detta att innebära för det framtida Sverige?

Dagligvarubutiker 2015

Fil med livsmedelsbutiker i Sverige från år 2015. Beskriver butikernas namn och geografisk placering.

Länk till datalänk till annan webbplats  ZIP (csv, geojson, shape och mapinfo)