2016-05-24

Korta nyheter från USA vecka 20, 2016

Nyheterna från USA är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsbevaknings­uppdrag.

Chefen för National Science Foundation offentliggör långsiktig forskningsagenda

Chefen för National Science Foundation (NSF), France Córdova, har offentliggjort en forskningsagenda som syftar till att ligga till grund för NSF:s verksamhet de kommande decennierna.

Agendan fokuserar på nio övergripande områden inom två kategorier, forskning och processutveckling. Områdena är av övergripande och tvärvetenskaplig karaktär och eftersträvar att lösa samhälleliga utmaningar med stor förändringspotential. Några av områdena på listan saknar uppenbara kortsiktiga och praktiska tillämpningar, utan fokuserar på relativt nya vetenskapliga upptäckter och verktyg som tros ha stor potential för framtida upptäckter. Ett exempel är den tidigare under året upptäckta metoden för mätning av gravitationsvågor som gjordes i ett av NSF sponsrat program, se vidare korta nyheter från USA vecka 7, 2016.

Syftet med den publicerade listan är, utöver att sätta långsiktiga och ambitiösa mål för forskningsfinansieringen, att påvisa det långsiktiga värdet och potentialen för samhället av NSF-finansierad forskning. Córdova bedömer att budgetanslagen behöver öka för att målen ska vara nåbara, och offentliggörandet bör därför ses i ljuset av att nästa års budgetförslag kommer att framläggas efter höstens president- och kongressval, vilket kan medföra ett politiskt landskap med ändrad synd på NSF:s roll.

Källa: http://www.sciencemag.org/news/2016/05/nsf-director-unveils-big-ideas-eye-next-president-and-congress?utm_campaign=news_daily_2016-05-11&et_rid=17037139&et_cid=479912länk till annan webbplats

Studie bekräftar koppling mellan ökad fysisk aktivitet och minskad risk för cancer

En studie genomförd av The American Cancer Society och The National Cancer Institute (NCI), som är en del av The National Institutes of Health (NIH), visar att ökad fysisk aktivitet medför en minskad risk att drabbas av 13 olika cancertyper. För sju av cancertyperna var den minskade risken 20 procent eller mer i en jämförelse mellan de mest aktiva personerna i den 90:e percentilen och de minst aktiva i den tionde percentilen.

Studien fann även att kroppsvikt hade liten påverkan på den ökade rörlighetens positiva inverkan på risken att drabbas av cancer.

Tidigare studier inom området har påvisat samma koppling mellan vissa sorters cancer, men för andra cancertyper har resultatet inte varit entydigt, ofta på grund av ett lågt antal undersökta personer. Studien från NCI har analyserat data från 1,44 miljoner människor i åldrarna 19 till 98 i både Europa och USA. Mediantiden personerna följts var elva år under vilka 187 000 cancerfall diagnosticerades i testgruppen.

Källa: https://www.nih.gov/news-events/news-releases/increased-physical-activity-associated-lower-risk-13-types-cancerlänk till annan webbplats

Genetisk kod för oljenedbrytande bakterier analyserad – kan ha stor potential vid oljekatastrofer

Mikrobiologer vid The University of Texas at Austin har genom att analysera bakteriers genom studerat hur de bidrog till nedbrytandet av olja efter det omfattande utsläppet år 2010 från den havererade oljeplattformen Deepwater Horizon. Studien konstaterar att vissa bakterier har avsevärt större potential att konsumera och bryta ner olja än vad som tidigare antagits, vilket kan ha praktiska tillämpningar inom räddningsarbete kring oljekatastrofer.

Bland annat har vissa bakterier visat sig kunna bryta ner aromatiska kolväten som hör till de mer kemiskt komplexa strukturerna i olja, vilket tidigare inte var känt. Forskningen har även visat att vissa bakterier har förmågan att bryta ner de kemiska substanser som vanligtvis används vid räddningsarbete efter oljekatastrofer, vilka ofta har andra skadliga effekter på natur och miljö.

Källa: http://news.utexas.edu/2016/05/09/potential-of-oil-eating-bacteria-from-bp-oil-spill-decodedlänk till annan webbplats

MIT och Princeton tar fram ny metod för att mäta förändringar i Grönlands inlandsis

Forskare från Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Princeton University har utvecklat en teknik för att bättre mäta och övervaka säsongsvisa förändringar i Grönlands inlandsis. Tekniken mäter och analyserar seismiska vibrationer som ett resultat av havsvågor och väntas ge forskarna ökad förståelse för hur Grönlands inlandsis påverkas av klimatförändringar, hur det i sin tur påverkar havsnivåerna globalt samt vilka delar av inlandsisen som är mest utsatta. Smältande inlandsisar väntas bli den störst bidragande faktorn till framtida stigande havsnivåer.

Tidigare har mätningar skett antingen med hjälp av satelliter eller genom att mäta isens topografi med hjälp av utsända laserpulser från flygplan, vilket är tidsödande och endast kan göras ett antal gånger på årsbasis. Mätning av seismiska vågor kan göras kontinuerligt vilket underlättar analys av variation över olika säsonger.

Utöver MIT och Princeton har institutioner vid Stanford University, Harvard University och Boise State University varit bidragande i forskningen som delvis är finansierad av National Science Foundation.

Källa: http://news.mit.edu/2016/tracking-greenland-ice-melt-seismic-waves-0506länk till annan webbplats

Nyheterna är sammanställda av Frans Wåhlin, praktikant vid Tillväxtanalys kontor i Washington D.C.