Publicerad 18 september 2012

Rural Housing

– Landsbygdsboende i Sverige, Norge och Finland

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått i uppdrag av arbetsgruppen att utföra en komparativ studie om boende i landsbygdsområden i Finland, Sverige och Norge. Olika boendefrågor i en nordisk landsbygdskontext ska belysas ur ett utvecklings- och tillväxtperspektiv. Ett mervärde bedömdes kunna skapas genom en komparativ studie mellan de nordiska länderna där såväl deskriptiv statistik, som nationella ”systembeskrivningar” och praktiska erfarenheter (exempel) presenterades. Studiens övergripande syfte är därmed beskrivande och inspirerande. Förslag på nya eller förändrade politikåtgärder i studiens länder ingår inte i uppdraget.

Rapporten är en jämförande studie om boendefrågor i en nordisk landsbygdskontext. Områden som behandlas är finansiering, planering och regelverk samt second homes (delårsboende). Rapporten innehåller struktur­beskrivning­ar, kvantitativa data och praktiska exempel från Norge, Sverige och Finland.

Titel
Rural Housing – Landsbygdsboende i Sverige, Norge och Finland

Serienummer
Rapport 2012:05

Diarienummer
2010/229

Ladda ner rapportenPDF