Samlad sida för RSS-flöde för publikationer


 • 2018-07-06
  Förslag till förbättrad utvärdering av offentliga insatser
  På regeringens uppdrag ger Tillväxtanalys i detta PM förslag på hur utvärdering av näringspolitiska insatser kan utvecklas för bättre uppföljning och förståelse av
  insatsernas effekter. Materialet är tänkt att kunna fungera som ett stöd för myndigheter som arbetar med att genomföra näringspolitiska insatser i deras arbete med att formulera uppföljningsbara och mätbara mål.

  Läs mer
 • 2018-07-05
  Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2016
  Läs mer
 • 2018-06-29
  Take it to the (public) bank:
  The efficiency of public bank loans to private firms?

  Incomplete capital markets and credit constraints are often considered obstacles to economic growth, thus motivating government interventions. One such intervention is governmental bank loans targeting credit-constrained small and medium-sized enterprises (SMEs). Using a unique data set, this paper contributes to the literature by studying how these loans affect the targeted firms.
  Läs mer
 • 2018-06-28
  RUT-reformen – en deskriptiv
  analys av företagen och företagarna

  RUT-avdraget introducerades 2007 som ett skatteavdrag för köpare av hushållsnära tjänster. I detta PM studerar Tillväxtanalys RUT-reformen ur ett näringspolitiskt
  perspektiv med fokus på företagen, företagarna och de anställda som utför RUT-tjänsterna. Utifrån detaljerad registerdata har vi analyserat de näringslivs- och sysselsättningsförändringar som skett i samband med reformen under perioden 2010–15.

  Läs mer
 • 2018-06-20
  Nystartade företag i Sverige 2017
  Antalet nystartade företag 2017 uppgick till 68 887 jämfört med 71 825 företag 2016, en minskning med 4 procent. År 2016 ökade nyföretagandet med 2 procent.
  Läs mer
 • 2018-06-14
  Utländska företag 2017
  Läs mer
 • 2018-05-31
  Svenska lärosäten som verktyg för att attrahera utländsk högkvalificerad arbetskraft
  I detta PM undersöker Tillväxtanalys hur svenska universitet och högskolor bidrar till att attrahera högkvalificerad arbetskraft till Sverige och svenska företag. Vi studerar särskilt i vilken utsträckning inresande studenter och doktorander stannar i Sverige efter avslutade studier samt om förutsättningarna för att attrahera och behålla fler bör förbättras.
  Läs mer
 • 2018-05-30
  Hur kan staten främja investeringar i utvinning av innovationskritiska metaller och mineral?
  Innovationskritiska metaller och mineral är nödvändiga för att moderna energi-, miljö- och teknikinnovationer ska fungera. I rapporten studerar Tillväxtanalys om och hur staten kan medverka till att skapa förutsättningar för investeringar i hållbar utvinning och förädling av sådana metaller och mineral i Sverige. Fokus är särskilt på reglering och hur denna påverkar investeringsviljan.
  Läs mer
 • 2018-05-30
  Statens roll vid grön omställning genom aktiv industripolitik
  I den här rapporten analyserar och diskuterar Tillväxtanalys statens roll vid industriell förnyelse, och då specifikt med fokus på större kapitalintensiva investeringar med uttalat hållbarhetsfokus. Som exempel används utvecklingen av en svensk batterifabrik. Rapporten bygger på en analys av existerande forskning kring den gröna industripolitikens för- och nackdelar.
  Läs mer
 • 2018-05-16
  Regional agglomeration of skills and earnings– from convergence to divergence?
  I den här uppsatsen analyserar vi den geografiska fördelningen av högutbildad arbetskraft och humankapitalinnehållet i flyttningsströmmar mellan svenska lokala arbetsmarknader. Studien är baserad på detaljerade longitudinella registerdata. Under de senaste tre decen­nierna finner vi ett tydligt mönster av divergens i tillgången på högutbildad arbetskraft.
  Läs mer
 • 2018-05-02
  The effects of innovation subsidies on growth in small firms: What role does collaboration play?
  Forskare och beslutsfattare har under senare tid alltmer argumenterat för att samverkan mellan stat, näringsliv och universitet utgör en viktig komponent för uppkomst och spridning av idéer, innovation och tillväxt. Det finns dock få tidigare kvantitativa studier som analyserat hur olika offentliga forskningsprogram, där samverkan varit en central ingrediens i programmets utformning, de facto påverkat företagens ekonomiska utfall.
  Läs mer
 • 2018-04-26
  Klimatsmart kapital och
  fond-i-fond – hur var det tänkt?
  – En studie av programlogik i två nationella riskkapitalinstrument
  Under programperioden 2014–20 har två riskkapital­insatser med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) lanserats, en ”grön fond” och
  en holdingfond (fond-i-fond). Tillväxtanalys studerar i den här rapporten insatsernas programlogik. Vilka problem är de nya instrumenten tänkta att lösa? Vilka är målen med insatserna och hur tydligt formulerade är de?

  Läs mer
 • 2018-04-26
  The effects of immigration on
  economic growth – a literature study

  Immigration har positiva effekter på länders produktivitet och ekonomiska tillväxt. Högt utbildade immigranter tenderar dock att vara viktiga för att åstadkomma dessa effekter. Litteraturen visar att immigranter stärker Sveriges internationella handel samtidigt som Sverige kan gå miste om vissa positiva effekter av immigration på innovation. För att Sverige även i framtiden ska vara attraktivt för experter från andra länder kan det vara nödvändigt att ändra utformningen av den svenska expertskatten.
  Läs mer
 • 2018-04-26
  Hur kan staten främja användandet av digitaliseringens möjligheter i näringslivet?
  Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Den här rapporten visar att digitalisering driver produktivitet och tillväxt samt att graden av digitalisering skiljer sig mellan sektorer och företagsstorlekar. Utifrån detta föreslås i rapporten hur digitaliseringspolitiken kan utvecklas genom att i högre utsträckning anpassa den samlade stödbilden till företagens digitala transformation.
  Läs mer
 • 2018-04-06
  Den svenska life science-industrins utveckling – statistik och analys
  Life science-industrin är av stor betydelse för Sverige då den bland annat erbjuder högkvalificerade arbetstillfällen samt bidrar till export och innovationer i hälso- och
  sjukvården. Den här rapporten adresserar två frågor. Hur har svensk life science-industri utvecklats under de senaste åren och vilka är förutsättningarna för innovationsdriven tillväxt bland svenska life science-företag?

  Läs mer
 • 2018-04-05
  Hur väljer man hur man väljer?– En litteraturstudie om selektiva stöd
  Varje år investerar staten stora summor i näringslivet genom selektiva stöd i hopp om att skapa innovation och hållbar tillväxt. Frågan uppstår direkt – hur bör valet
  av projekt och företag att satsa på gå till för att de stöd som delas ut ska få önskad effekt? I den här litteratur­studien sammanfattas internationell forskning om för- och nackdelar med olika urvalsprocesser inom innovations- och företagsstöd.

  Läs mer
 • 2018-04-03
  University-industry collaboration on innovation: a literature review and synthesis
  Syftet med den här studien är att genom kvalitativ innehållsanalys identifiera faktorer som har inverkan på etablerandet av innovationsinriktade samverkans­relationer. Till grund för studien ligger 40 högt citerade artiklar identifierade via artikeldatabasen Web of Science. På basis av studiens resultat föreslås ett analytiskt ramverk som beskriver hur samverkan institutionaliseras.
  Läs mer
 • 2018-03-28
  Konkurser och offentliga ackord 2017
  Tingsrätterna fattade under 2017 beslut om 6 714 konkurser, av vilka 6 394 rörde företag (enskilda näringsidkare inräknade), 118 avsåg privatpersoner och 202 gällde dödsbon. Antalet företagskonkurser ökade med 6 procent jämfört med 2016. Antalet anställda som berördes av konkurser var 17 485 personer, vilket innebar en ökning med 7 procent jämfört med 2016. Om inget annat sägs avses i det följande jämförelser med 2016.
  Läs mer
 • 2018-03-27
  Vad är statens roll i omställningen till klimatneutrala konstruktions­material?
  Det råder kunskapsbrist kring hur valet av konstruktions­material påverkar utsläppen av växthusgaser och byggnaders funktionalitet i ett livscykelperspektiv. Det talar för att staten inte bör förorda något specifikt material i omställningen till klimatneutrala byggnader. På så vis skapas bättre förutsättningar för flervåningshus i trä och möjligheter för utveckling av klimatneutral cement.
  Läs mer
 • 2018-03-23
  Ekonomisk utveckling efter inkubation – analys av företag i det nationella inkubator­programmet
  I denna delstudie beskriver och analyserar Tillväxtanalys olika ekonomiska utfall för de företag som deltagit i det nationella inkubator­programmet (NIP) mellan 2005 och 2014. Vi undersöker deras ekonomiska prestation efter inkubation och jämför med en kontrollgrupp som inte genomgått programmet. Ett positivt resultat är att inkubatorprogrammen tycks öka antalet företag i branscher nära förknippade med kunskaps- och innovationsutveckling.
  Läs mer