Samlad sida för RSS-flöde för publikationer


 • 2018-11-07
  Fyra inkubatorers verksamhet och regionala samarbeten
  Är en inkubators bidrag mer än effekterna i de inkuberade bolagen? I detta PM beskriver Tillväxtanalys hur fyra svenska inkubatorer i fyra regioner arbetar med att främja framväxten av nya kunskapsbaserade företag. Men vi studerar också hur man samarbetar med andra aktörer i främjande­systemet för att skapa en miljö som ger en god grund för att de inkuberade företagen ska kunna utvecklas och växa.
  Läs mer
 • 2018-10-29
  Utländska utblickar– en omvärldsanalys av gröna fonder och holdingfonder
  Under programperioden 2014–20 har det lanserats två nationella kapitalförsörjningsinstrument med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden
  (ERUF), en ”grön fond” och en holdingfond (fond-i-fond). Båda ingår i Tillväxtanalys utvärderingar av statliga riskkapitalsatsningar. I detta PM genomför vi en riktad omvärldsanalys för att samla erfarenheter och lärdomar av liknande satsningar internationellt.

  Läs mer
 • 2018-10-17
  Kartläggning av offentliga åtgärder för stödjande av företagsutlåning
  – En internationell jämförelse av Danmark, Israel, Kanada och Tyskland
  Lånemarknaden för små och medelstora företag har länge ansetts ha brister. Här har staten en roll att fylla och i princip alla OECD-länder erbjuder i dag någon form av statligt stöd till dessa företag. I den här studien undersöker vi hur den statliga låneverksam­heten fungerar i Danmark, Israel, Kanada och Tyskland. Syftet är att undersöka i vilken mån dessa länders stödsystem skiljer sig från det svenska och vad vi kan lära oss av deras erfarenheter.
  Läs mer
 • 2018-10-09
  Finansmarknadens hållbarhets­värdering av företag– ESG-värderingar som mått på och drivkraft för grön omställning
  Intresset för hållbarhetsfrågor har ökat kraftigt inom finanssektorn. Så kallade ESG-värderingar lyfts ofta fram som ett verktyg för att bidra till hållbara investeringar och därmed främja en grön omställning. I detta PM analyserar Tillväxtanalys hur värderingarna är konstruerade och hur de uppfattas av de företag som blir värderade. Vi analyserar också om ESG-värderingar utgör en drivkraft för företagens hållbarhetsarbete.
  Läs mer
 • 2018-09-28
  Den globala jakten på
  kompetens – statens roll

  Att Sverige och svenska företag kan attrahera internationell kompetens är viktigt för landets tillväxt. I denna rapport sammanställer Tillväxtanalys resultaten från fyra studier på ämnet invandring av högkvalificerad arbetskraft. Vi konstaterar att Sverige som land står sig väl i konkurrensen om internationell kompetens men vi ser också att både generella och riktade statliga insatser skulle kunna stärka landets attraktivitet ytterligare.
  Läs mer
 • 2018-09-27
  Konkurrensen om internationell
  kompetens – Sverige som ett attraktivt land för högt kvalificerade arbetskrafts­invandrare

  Det svenska regelverket för arbetskraftsinvandring reformerades i grunden år 2008. Sedan dess har relativt lite uppmärksamhet riktats mot hur väl systemet bidrar till att arbetsgivare kan attrahera eftertraktad, högkvalificerad utländsk kompetens. I detta PM
  har Tillväxtanalys därför, med hjälp av ett brett metodurval, studerat hur attraktivt Sverige i praktiken är för högkvalificerade arbetskraftsinvandrare.

  Läs mer
 • 2018-07-06
  Förslag till förbättrad utvärdering av offentliga insatser
  På regeringens uppdrag ger Tillväxtanalys i detta PM förslag på hur utvärdering av näringspolitiska insatser kan utvecklas för bättre uppföljning och förståelse av
  insatsernas effekter. Materialet är tänkt att kunna fungera som ett stöd för myndigheter som arbetar med att genomföra näringspolitiska insatser i deras arbete med att formulera uppföljningsbara och mätbara mål.

  Läs mer
 • 2018-07-05
  Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2016
  Läs mer
 • 2018-06-29
  Take it to the (public) bank:
  The efficiency of public bank loans to private firms?

  Incomplete capital markets and credit constraints are often considered obstacles to economic growth, thus motivating government interventions. One such intervention is governmental bank loans targeting credit-constrained small and medium-sized enterprises (SMEs). Using a unique data set, this paper contributes to the literature by studying how these loans affect the targeted firms.
  Läs mer
 • 2018-06-28
  RUT-reformen – en deskriptiv
  analys av företagen och företagarna

  RUT-avdraget introducerades 2007 som ett skatteavdrag för köpare av hushållsnära tjänster. I detta PM studerar Tillväxtanalys RUT-reformen ur ett näringspolitiskt perspektiv med fokus på företagen, företagarna och de anställda som utför RUT-tjänsterna. Utifrån detaljerad registerdata har vi analyserat de näringslivs- och sysselsättnings­förändringar som skett i samband med reformen under perioden 2010–15.
  Läs mer
 • 2018-06-20
  Nystartade företag i Sverige 2017
  Antalet nystartade företag 2017 uppgick till 68 887 jämfört med 71 825 företag 2016, en minskning med 4 procent. År 2016 ökade nyföretagandet med 2 procent.
  Läs mer
 • 2018-06-14
  Utländska företag 2017
  Läs mer
 • 2018-05-31
  Svenska lärosäten som verktyg för att attrahera utländsk högkvalificerad arbetskraft
  I detta PM undersöker Tillväxtanalys hur svenska universitet och högskolor bidrar till att attrahera högkvalificerad arbetskraft till Sverige och svenska företag. Vi studerar särskilt i vilken utsträckning inresande studenter och doktorander stannar i Sverige efter avslutade studier samt om förutsättningarna för att attrahera och behålla fler bör förbättras.
  Läs mer
 • 2018-05-30
  Hur kan staten främja investeringar i utvinning av innovationskritiska metaller och mineral?
  Innovationskritiska metaller och mineral är nödvändiga för att moderna energi-, miljö- och teknikinnovationer ska fungera. I rapporten studerar Tillväxtanalys om och hur staten kan medverka till att skapa förutsättningar för investeringar i hållbar utvinning och förädling av sådana metaller och mineral i Sverige. Fokus är särskilt på reglering och hur denna påverkar investeringsviljan.
  Läs mer
 • 2018-05-30
  Statens roll vid grön omställning genom aktiv industripolitik
  I den här rapporten analyserar och diskuterar Tillväxtanalys statens roll vid industriell förnyelse, och då specifikt med fokus på större kapitalintensiva investeringar med uttalat hållbarhetsfokus. Som exempel används utvecklingen av en svensk batterifabrik. Rapporten bygger på en analys av existerande forskning kring den gröna industripolitikens för- och nackdelar.
  Läs mer
 • 2018-05-16
  Regional agglomeration of skills and earnings– from convergence to divergence?
  I den här uppsatsen analyserar vi den geografiska fördelningen av högutbildad arbetskraft och humankapitalinnehållet i flyttningsströmmar mellan svenska lokala arbetsmarknader. Studien är baserad på detaljerade longitudinella registerdata. Under de senaste tre decen­nierna finner vi ett tydligt mönster av divergens i tillgången på högutbildad arbetskraft.
  Läs mer
 • 2018-05-02
  The effects of innovation subsidies on growth in small firms: What role does collaboration play?
  Forskare och beslutsfattare har under senare tid alltmer argumenterat för att samverkan mellan stat, näringsliv och universitet utgör en viktig komponent för uppkomst och spridning av idéer, innovation och tillväxt. Det finns dock få tidigare kvantitativa studier som analyserat hur olika offentliga forskningsprogram, där samverkan varit en central ingrediens i programmets utformning, de facto påverkat företagens ekonomiska utfall.
  Läs mer
 • 2018-04-26
  Klimatsmart kapital och
  fond-i-fond – hur var det tänkt?
  – En studie av programlogik i två nationella riskkapitalinstrument
  Under programperioden 2014–20 har två riskkapital­insatser med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) lanserats, en ”grön fond” och en holdingfond (fond-i-fond). Tillväxtanalys studerar i den här rapporten insatsernas programlogik. Vilka problem är de nya instrumenten tänkta att lösa? Vilka är målen med insatserna och hur tydligt formulerade är de?
  Läs mer
 • 2018-04-26
  The effects of immigration on
  economic growth – a literature study

  Immigration har positiva effekter på länders produktivitet och ekonomiska tillväxt. Högt utbildade immigranter tenderar dock att vara viktiga för att åstadkomma dessa effekter. Litteraturen visar att immigranter stärker Sveriges internationella handel samtidigt som Sverige kan gå miste om vissa positiva effekter av immigration på innovation. För att Sverige även i framtiden ska vara attraktivt för experter från andra länder kan det vara nödvändigt att ändra utformningen av den svenska expertskatten.
  Läs mer
 • 2018-04-26
  Hur kan staten främja användandet av digitaliseringens möjligheter i näringslivet?
  Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Den här rapporten visar att digitalisering driver produktivitet och tillväxt samt att graden av digitalisering skiljer sig mellan sektorer och företagsstorlekar. Utifrån detta föreslås i rapporten hur digitaliseringspolitiken kan utvecklas genom att i högre utsträckning anpassa den samlade stödbilden till företagens digitala transformation.
  Läs mer