Samlad sida för RSS-flöde för publikationer


 • 2018-05-16
  Regional agglomeration of skills and earnings– from convergence to divergence?
  I den här uppsatsen analyserar vi den geografiska fördelningen av högutbildad arbetskraft och humankapitalinnehållet i flyttningsströmmar mellan svenska lokala arbetsmarknader. Studien är baserad på detaljerade longitudinella registerdata. Under de senaste tre decen­nierna finner vi ett tydligt mönster av divergens i tillgången på högutbildad arbetskraft.
  Läs mer
 • 2018-05-02
  The effects of innovation subsidies on growth in small firms: What role does collaboration play?
  Forskare och beslutsfattare har under senare tid alltmer argumenterat för att samverkan mellan stat, näringsliv och universitet utgör en viktig komponent för uppkomst och spridning av idéer, innovation och tillväxt. Det finns dock få tidigare kvantitativa studier som analyserat hur olika offentliga forskningsprogram, där samverkan varit en central ingrediens i programmets utformning, de facto påverkat företagens ekonomiska utfall.
  Läs mer
 • 2018-04-26
  Klimatsmart kapital och
  fond-i-fond – hur var det tänkt?
  – En studie av programlogik i två nationella riskkapitalinstrument
  Under programperioden 2014–20 har två riskkapital­insatser med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) lanserats, en ”grön fond” och
  en holdingfond (fond-i-fond). Tillväxtanalys studerar i den här rapporten insatsernas programlogik. Vilka problem är de nya instrumenten tänkta att lösa? Vilka är målen med insatserna och hur tydligt formulerade är de?

  Läs mer
 • 2018-04-26
  The effects of immigration on
  economic growth – a literature study

  Immigration har positiva effekter på länders produktivitet och ekonomiska tillväxt. Högt utbildade immigranter tenderar dock att vara viktiga för att åstadkomma dessa effekter. Litteraturen visar att immigranter stärker Sveriges internationella handel samtidigt som Sverige kan gå miste om vissa positiva effekter av immigration på innovation. För att Sverige även i framtiden ska vara attraktivt för experter från andra länder kan det vara nödvändigt att ändra utformningen av den svenska expertskatten.
  Läs mer
 • 2018-04-26
  Hur kan staten främja användandet av digitaliseringens möjligheter i näringslivet?
  Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Den här rapporten visar att digitalisering driver produktivitet och tillväxt samt att graden av digitalisering skiljer sig mellan sektorer och företagsstorlekar. Utifrån detta föreslås
  i rapporten hur digitaliseringspolitiken kan utvecklas genom att i högre utsträckning anpassa den samlade stödbilden till företagens digitala transformation.

  Läs mer
 • 2018-04-06
  Den svenska life science-industrins utveckling – statistik och analys
  Life science-industrin är av stor betydelse för Sverige då den bland annat erbjuder högkvalificerade arbetstillfällen samt bidrar till export och innovationer i hälso- och
  sjukvården. Den här rapporten adresserar två frågor. Hur har svensk life science-industri utvecklats under de senaste åren och vilka är förutsättningarna för innovationsdriven tillväxt bland svenska life science-företag?

  Läs mer
 • 2018-04-05
  Hur väljer man hur man väljer?– En litteraturstudie om selektiva stöd
  Varje år investerar staten stora summor i näringslivet genom selektiva stöd i hopp om att skapa innovation och hållbar tillväxt. Frågan uppstår direkt – hur bör valet
  av projekt och företag att satsa på gå till för att de stöd som delas ut ska få önskad effekt? I den här litteratur­studien sammanfattas internationell forskning om för- och nackdelar med olika urvalsprocesser inom innovations- och företagsstöd.

  Läs mer
 • 2018-04-03
  University-industry collaboration on innovation: a literature review and synthesis
  Syftet med den här studien är att genom kvalitativ innehållsanalys identifiera faktorer som har inverkan på etablerandet av innovationsinriktade samverkans­relationer. Till grund för studien ligger 40 högt citerade artiklar identifierade via artikeldatabasen Web of Science. På basis av studiens resultat föreslås ett analytiskt ramverk som beskriver hur samverkan institutionaliseras.
  Läs mer
 • 2018-03-28
  Konkurser och offentliga ackord 2017
  Tingsrätterna fattade under 2017 beslut om 6 714 konkurser, av vilka 6 394 rörde företag (enskilda näringsidkare inräknade), 118 avsåg privatpersoner och 202 gällde dödsbon. Antalet företagskonkurser ökade med 6 procent jämfört med 2016. Antalet anställda som berördes av konkurser var 17 485 personer, vilket innebar en ökning med 7 procent jämfört med 2016. Om inget annat sägs avses i det följande jämförelser med 2016.
  Läs mer
 • 2018-03-27
  Vad är statens roll i omställningen till klimatneutrala konstruktions­material?
  Det råder kunskapsbrist kring hur valet av konstruktions­material påverkar utsläppen av växthusgaser och byggnaders funktionalitet i ett livscykelperspektiv. Det talar för att staten inte bör förorda något specifikt material i omställningen till klimatneutrala byggnader. På så vis skapas bättre förutsättningar för flervåningshus i trä och möjligheter för utveckling av klimatneutral cement.
  Läs mer
 • 2018-03-23
  Ekonomisk utveckling efter inkubation – analys av företag i det nationella inkubator­programmet
  I denna delstudie beskriver och analyserar Tillväxtanalys olika ekonomiska utfall för de företag som deltagit i det nationella inkubator­programmet (NIP) mellan 2005 och 2014. Vi undersöker deras ekonomiska prestation efter inkubation och jämför med en kontrollgrupp som inte genomgått programmet. Ett positivt resultat är att inkubatorprogrammen tycks öka antalet företag i branscher nära förknippade med kunskaps- och innovationsutveckling.
  Läs mer
 • 2018-02-28
  Förbud och dess effekter på teknisk utveckling– internationella erfarenheter av plastförbud
  Produktion och användning av plast är förknippat med utsläpp av växthusgaser. Som ett led i att minska utsläppen har flera länder runt om i världen infört plastförbud. I den här omvärldsanalysen beskriver vi vilka effekter dessa förbud har haft på plastanvändandet. En huvudfråga har varit att beskriva vilka, om några, effekter de införda förbuden har haft på den tekniska utvecklingen mot hållbarare material.
  Läs mer
 • 2017-12-22
  Stödinstrumentmixens samstämmighet?
  Strategin Smart industri och delen Industri 4.0
  2016 antog regeringen strategin Smart industri. I den här rapporten tittar Tillväxtanalys på samstämmigheten mellan de politiska målen för delen Industri 4.0, stödinstrumentmixen och stödens förväntade resultat.
  Läs mer
 • 2017-12-22
  International scanning of research programmes that focus on societal challenges
  Den svenska regeringen har under 2017 inrättat sju nationella forskningsprogram som ska bidra till ett antal olika samhälls­utmaningar som identifierats i den senaste forsknings­propositionen. Tillväxtanalys gör här en omvärldsanalys av fem olika internationella forsknings­program med liknande samhällsutmaningar som de svenska.
  Läs mer
 • 2017-12-22
  Vilka faktorer påverkar uppbyggnaden av en testbädd?– En analys av programmet Testbäddar inom miljöteknik
  En testbädd ger företag möjlighet att testa och demonstrera produkter och processer i förkommersiella faser. I den här rapporten analyserar Tillväxtanalys vilka faktorer som påverkar etablerandet av testbäddar. I fokus för analysen står Vinnovas program Testbäddar inom miljöteknik.
  Läs mer
 • 2017-12-22
  IT-användning och företagens produktivitet
  I den här studien ställer Tillväxtanalys frågan om det finns ett samband mellan IT-användning och produktivitet. Vår målsättning är att utifrån det hitta ett mått med hög kvalitet som kan användas som indikator på hur digitalisering bidrar till företagens konkurrens­kraft.
  Läs mer
 • 2017-12-21
  Nationella inkubatorprogram 2003–14– en första analys av programlogik
  Inkubatorer är ett stödinstrument som snabbt har vuxit i popularitet både i Sverige och internationellt. Vi vet dock idag väldigt lite om vilka typer av samhälleliga effekter stödet har haft. I denna rapport påbörjar vi därför ett lärande om den svenska inkubatorsatsningen. Vi redogör för vilka åtgärder som har gjorts inom ramen för det nationella inkubatorprogrammet och programmets förväntade konsekvenser.
  Läs mer
 • 2017-11-30
  Riskkapitalstatistik 2016 – Venture Capital
  Här redovisar Tillväxtanalys statistik över formella venture capital-investeringar i svenska portföljbolag år 2016. Dessa uppgick till 2,2 miljarder, en minskning med 425 miljoner kronor gentemot föregående år. Syftet med rapporten är att belysa omfattningen och förändringarna inom riskkapitalinvesteringar i Sverige.
  Läs mer
 • 2017-11-23
  Innovationskritiska metaller och mineral från brytning till produkt – hur kan staten stödja utvecklingen?
  I den här rapporten beskriver Tillväxtanalys det framtida behovet av innovationskritiska metaller och mineral. Vi tittar dessutom närmare på vad svenska staten kan göra för att skapa bättre förutsättningar för att en hel produktionskedja ska kunna utvecklas i Sverige.
  Läs mer
 • 2017-11-01
  The global mobility of skilled workers – lessons for Sweden
  Den internationella rörligheten av högkvalificerad arbetskraft är en viktig faktor när det gäller innovation, forskning och tekniköverföring. Detta pm sammanfattar några av de senaste forskningsresultaten som bygger på globala bilaterala migrationsdatabaser utvecklade av OECD och Världsbanken. Rapporten presenterar även nya resultat som har särskild betydelse för Sverige.
  Läs mer