Samlad sida för RSS-flöde för publikationer


 • 2017-11-30
  Riskkapitalstatistik 2016 – Venture Capital
  Här redovisar Tillväxtanalys statistik över formella venture capital-investeringar i svenska portföljbolag år 2016. Dessa uppgick till 2,2 miljarder, en minskning med 425 miljoner kronor gentemot föregående år. Syftet med rapporten är att belysa omfattningen och förändringarna inom riskkapitalinvesteringar i Sverige.
  Läs mer
 • 2017-11-23
  Innovationskritiska metaller och mineral från brytning till produkt – hur kan staten stödja utvecklingen?
  I den här rapporten beskriver Tillväxtanalys det framtida behovet av innovationskritiska metaller och mineral. Vi tittar dessutom närmare på vad svenska staten kan göra för att skapa bättre förutsättningar för att en hel produktionskedja ska kunna utvecklas i Sverige.
  Läs mer
 • 2017-11-01
  The global mobility of skilled workers – lessons for Sweden
  Den internationella rörligheten av högkvalificerad arbetskraft är en viktig faktor när det gäller innovation, forskning och tekniköverföring. Detta pm sammanfattar några av de senaste forskningsresultaten som bygger på globala bilaterala migrationsdatabaser utvecklade av OECD och Världsbanken. Rapporten presenterar även nya resultat som har särskild betydelse för Sverige.
  Läs mer
 • 2017-09-15
  Miljödriven näringslivsutveckling
  Tillväxtanalys analyserar i detta PM de regionala förutsättningarna för miljödriven näringslivsutveckling, ofta i jämförelse med andra regionala, nationella och internationella trender. Vi utgår dels ifrån den utveckling som varit, men riktar också fokus på den framtida potential som finns i miljöföretagen utifrån ett antal olika scenarier.
  Läs mer
 • 2017-07-06
  Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2015
  År 2015 fanns det 3 132 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet, en ökning med 105 koncerner sedan år 2014. Av dessa koncerner hade 900, eller 29 procent, dotterbolag i Norge. Mellan 18 och 20 procent av koncernerna var etablerade i Finland, Danmark och USA.
  Läs mer
 • 2017-06-27
  Utländska företag 2016
  Läs mer
 • 2017-06-22
  Nystartade företag i Sverige 2016
  Antalet nystartade företag 2016 uppgick till 71 825 jämfört med 70 135 företag 2015, en ökning med 2 procent.
  Läs mer
 • 2017-05-30
  Utländska uppköp i svenskt näringsliv – hot eller möjlighet?
  I den här rapporten granskar Tillväxtanalys hur utlands­ägandet i Sverige har utvecklats på senare år. Hur fördelas det regionalt och vilka är de viktigaste ägar­länderna? Under 2000-talet har många mindre svenska företag blivit uppköpta av just utländska företag. Vi studerar därför vilka effekter dessa uppköp har haft på sysselsättning, löner och produktivitet i de förvärvade företagen.
  Läs mer
 • 2017-05-18
  Forskning och utveckling i internationella företag 2015
  De stora svenska internationella koncernerna genomförde FoU-verksamhet för totalt drygt 76 miljarder kronor under 2015, en ökning med 2 miljarder jämfört med 2013, 2015 års prisnivå. Utgifterna för FoU-verksamheten i Sverige var dryga 39 miljarder kronor, vilket var en minskning jämfört med 2013.

  Läs mer
 • 2017-05-11
  Towards a Swedish megafund for life science innovation
  Den här rapporten visar hur en svensk megafond för life science-innovation, genom att applicera särskilda finansieringstekniker, skulle kunna skapa tillfredställan­de finansiering för uppstartsföretag i de tidiga skedena. Rapporten beskriver även hur andra länder överväger att etablera den här typen av finansieringsverktyg och pekar på flera aspekter som behöver utredas närmare innan implementering.
  Läs mer
 • 2017-05-11
  Regionala tillväxtpolitiska utmaningar– behov av strukturreformer och nya samverkanslösningar?
  Det finns ett behov av att diskutera förutsättningarna för ett effektivt genomförande av den regionala tillväxt­politiken. Den här antologin kan ses som ett bidrag till den diskussionen, och gör avstamp i regionala utmaningar – både nuvarande och framtida.
  Läs mer
 • 2017-05-10
  Digital mognad i svenskt näringsliv
  Rapporten visar att Sverige har en IKT-sektor med hög digital mognad samtidigt som traditionella sektorer såsom bygg och transport ligger efter. Den digitala mognaden skiljer sig också åt mellan företagsstorlekar där små företag ligger långt efter stora. Det som driver digital transformation är inte tekniken utan lednings- och styrningsfrågor.
  Läs mer
 • 2017-05-03
  Uppföljning av 2012 års nystartade företag – tre år efter start
  Av de företag som startade 2012 var 76 procent fortfarande verk­samma tre år senare. Överlevnadsgraden var högst inom Jordbruk, skogsbruk och fiske , och lägst inom Handel, transport, hotell och restaurang . Brist på lämplig arbetskraft samt myndighetsregler och tillstånds­krav är de största hindren för att växa anser företagen.
  Läs mer
 • 2017-03-31
  Nurturing spillover from the Industrial Partnership between Sweden and Brazil– a case study of the Gripen project
  Rapporten är en första kartläggning av affären med syfte att beskriva och analysera spridning av teknik och kunskap (s.k. spillover) mellan länderna inom flyg och i angränsande näringslivs­sektorer.
  Läs mer
 • 2017-03-29
  Perspektiv på kapitalförsörjning– en antologi om företagens finansiering och statens roll
  De nyckelfrågor som diskuteras i antologin har alla en koppling till företagens kapitalförsörjning och hur statens agerande direkt och indirekt påverkar detta förhållande. Frågorna kan samlas i två huvudgrupper: statens roll som policyaktör samt effekter av specifika finansieringsformer och statliga insatser.

  Läs mer
 • 2017-03-29
  Loan Guarantee Schemes as a policy instrument for financing entrepreneurial businesses
  Rapporten behandlar statliga kreditgarantier – ett policyinstrument för kreditgivning. Kreditgarantier innebär att en tredje part (staten) fungerar som en garant för ett företags låneansökan till banken. Staten garanterar dock inte hela lånesumman utan banken får också ta en del av lånerisken i syfte att ha ett incitament för att genomföra en noggrann och ansvarsfull kreditprövning (due diligence ).En kortare version av rapporten ingår även som ett kapitel i boken Tillväxtfakta 2016: Perspektiv på kapital­försörjning – en antologi om företagens finansiering och statens roll.
  Läs mer
 • 2017-03-29
  Betydelsen av internt uppbyggt kapital för företagens tillväxt och överlevnad
  I denna rapport studeras hur betydelsefullt det internt uppbyggda kapitalet har varit för tillväxt och överlevnad hos aktiebolag i Sverige under perioden 1997–2010. Resultaten indikerar bland annat att företag som först bygger upp ett internt kapital och sedan väljer att växa, har en högre sannolikhet att nå en långsiktigt hållbar tillväxt.En kortare version av rapporten ingår även som ett kapitel i boken Tillväxtfakta 2016: Perspektiv på kapital­försörjning – en antologi om företagens finansiering och statens roll.
  Läs mer
 • 2017-03-29
  Firms’ responses to private- and government-sponsored Venture Capital
  Den svenska staten har verkat på riskkapitalmarknaden sedan tidigt 70-tal och den fråga vi ställer i denna rapport är: hur effektiv är staten som riskkapitalist? Mer precist ska vi i denna rapport granska och analysera senare års statliga riskkapitalsatsningar för att se vilka effekter de har gett upphov till.En kortare version av rapporten ingår även som ett kapitel i boken Tillväxtfakta 2016: Perspektiv på kapital­försörjning – en antologi om företagens finansiering och statens roll.
  Läs mer
 • 2017-03-29
  Avenyer av nya drömmar: Statens roll i den framtida kapitalförsörjningen
  Denna rapport sammanfattar forskning och andra studier kring kapitalförsörjning och statliga interventioner för att underlätta små- och medelstora företags finansieringssituation. En slutsats i rapporten är ett det krävs en förståelse och större fokus på efterfrågan, dvs. entreprenörens perspektiv och finansiella besluts­fattande när interventioner utformas.En kortare version av rapporten ingår även som ett kapitel i boken Tillväxtfakta 2016: Perspektiv på kapital­försörjning – en antologi om företagens finansiering och statens roll.
  Läs mer
 • 2017-03-29
  Konkurser och offentliga ackord 2016
  Tingsrätterna fattade under 2016 beslut om 6 335 konkurser, av vilka 6 019 rörde företag (enskilda näringsidkare inräknade), 118 avsåg privatpersoner och 218 gällde dödsbon. Antalet företags­konkurser minskade med 6 procent jämfört med 2015. Antalet anställda som berördes av konkurser var 16 339 personer, vilket innebar en ökning med 6 procent jämfört med 2015.
  Läs mer