Samlad sida för RSS-flöde för publikationer


 • 2019-02-13
  ROT-reformen – beskrivning av företagens utveckling 2010–15
  ROT-avdraget, en skattesubvention för renovering och förbättring av befintliga byggnader, introducerades permanent 2008. I detta PM analyserar Tillväxtanalys
  de näringslivs- och sysselsättningsförändringar som skett i samband med genomförandet av ROT-reformen mellan åren 2010 och 2015. Vårt fokus ligger på de företag som utfört ROT-tjänsterna samt de som driver och arbetar i dessa företag.

  Läs mer
 • 2019-02-11
  Does the countryside lack cash (funding)?– The impact of public bank loans on firm growth and its dependence on location
  Increasing the amount of credit available via public bank loans to firms, can increase economic growth, but the results might depend on where the firm is located. Currently, there is limited knowledge of where additional credit creates the most economic growth. This study finds larger effects from public bank loans to firms in urban areas compared to rural areas, suggesting that firms in urban areas have a larger growth potential.
  Läs mer
 • 2019-02-07
  Spårbarhet och märkning av hållbara metaller och mineral– insatser för ökad transparens, trovärdighet och efterfrågan
  Trovärdiga spårbarhetssystem är en förutsättning för en efterfrågan på mer hållbart utvunna och förädlade metaller. Det är en central del för att de globala hållbarhetsmålen till 2030 ska kunna nås. I detta PM analyserar och diskuterar vi statens roll för utvecklingen av spårbarhetssystem för metaller och mineral. Fokus är på hur långsiktig trovärdighet kan skapas för spårning, märkning och rapportering.
  Läs mer
 • 2018-12-18
  Branschspecifika skattelättnader – en internationell jämförelse
  I Sverige har skattelättnader införts vid olika tillfällen för vissa arbetsintensiva och hushålls­nära tjänster. Syftet har varit att öka sysselsätt­ningen och skapa tillväxt. I denna studie riktar vi blickarna utanför Sveriges gränser. Vi studerar fyra europeiska länder – Belgien, Danmark, Finland och Irland – som även de har använt sig av liknande instrument, och drar lärdomar utifrån deras erfarenheter.
  Läs mer
 • 2018-12-17
  Främja kvinnors företagande
  – gjorde programmet någon nytta?

  Kvinnor är underrepresenterade som företagare i många av näringslivets branscher och utgör bara omkring en tredjedel av företagarna i Sverige. Programmet ”Främja kvinnors företagande” som pågick 2011–14 hade till syfte att förändra detta. I denna rapport utvärderar vi resultatet av de olika satsningarna inom programmet. Vi konstaterar positiva effekter för deltagande företag men ser också att andelen kvinnor som startar och driver företag inte förändrats avsevärt.
  Läs mer
 • 2018-12-14
  Från frivillig till obligatorisk
  hållbarhetsrapportering

  Stora företag måste från 2017 upprätta en årlig hållbarhetsrapport. Det ska göra informationen om hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor mer öppen och jämförbar. I detta PM kartlägger Tillväxtanalys vilka företag och klimatutsläpp som omfattas av Sveriges genomförande av EU:s direktiv om icke-finansiell rapportering. Vi analyserar företagens hållbar­hets­redovisning innan direktivet genomfördes, samt under ett år med lagkrav.
  Läs mer
 • 2018-12-14
  Främja kvinnors företagande
  – en statistiksammanställning

  Programmet främja kvinnors företagande var en regeringssatsning för att öka kvinnors företagande i Sverige. Tillväxtanalys har haft i uppdrag att utvärdera effekter och resultat av de delar av programmet som Tillväxtverket har drivit. Denna publikation är ett komplement till den utvärderingen. Här redovisas en sammanställning av statistik över främst kvinnors företagande inom det svenska näringslivet.
  Läs mer
 • 2018-12-13
  Främja kvinnors företagande – resultat av affärsutvecklings- och innovationsinsatser
  Programmet främja kvinnors företagande var en regeringssatsning för att öka kvinnors företagande i Sverige. Tillväxtanalys har haft i uppdrag att utvärdera effekter och resultat av de delar av programmet som Tillväxtverket har drivit. Här presenterar vi effekter och resultat för affärsutvecklings- och innovationsinsatser inom programmet och konstaterar att de genererat positiva effekter för de företag och individer som deltog.
  Läs mer
 • 2018-12-07
  Kreametern – analysrapport
  Analysrapporten ger en statistisk analys av kulturella och kreativa näringar i Sverige, liksom av kulturella och kreativa yrken. Rapporten är unik i sitt slag: det är första gången som en sådan här analys av området blir gjord. Vi har utgått från statistiken i Kreametern – en öppen databas med statistik över kulturella och kreativa näringar samt yrken.
  Läs mer
 • 2018-12-06
  Inkubatorer
  – ett sätt att skapa tillväxt?

  I denna rapport studerar Tillväxtanalys effekterna av selektivt företagsstöd i form av företagsinkubatorer. I Sverige har inkubatorer funnits sedan slutet av 1990-talet. Sedan 2003 har också ett nationellt inkubator­program (NIP) stött utvecklingen i inkubatorer. I rapporten beskriver vi erfarenheterna av programmet, analyserar dem samt diskuterar vilka strategiska vägval staten bör göra för att även fortsatt främja innovation genom inkubatorer.
  Läs mer
 • 2018-11-28
  Riskkapitalstatistik 2017 – venture capital
  I den här rapporten redovisar Tillväxtanalys statistik över formella venture capitalinvesteringar i svenska portföljbolag år 2017. Dessa uppgick till knappt 2,4 miljarder, en ökning med 7 procent gentemot föregående år. Statistiken är uppdelad på statliga riskkapitalfonder, svenska privata VC-fonder och utländska VC-fonder. Syftet med rapporten är att belysa omfattningen av och förändringarna inom riskkapitalinvesteringar i Sverige.
  Läs mer
 • 2018-11-19
  Does incubation lead to innovation?– Evidence from the Swedish incubation program
  Denna rapport undersöker en potentiellt viktig effekt av inkubatorer, nämligen deras påverkan på innovation. Leder inkubator­verksamheten till ökad innovation hos de företag som inkuberats och som examinerats från inkubatorer?
  Läs mer
 • 2018-11-16
  Finansiell exit – perspektiv, aktörer, vägar och konsekvenser
  I sin roll som riskkapitalaktör kan staten bli delägare i privata företag. Ägandet är tidsbegränsat och aktieinnehavet ska därmed senare säljas, genom en så kallad exit. Exit kan göras på flera sätt. Vad som sker i och efter en exit har även betydelse för framtida investeringar. I detta pm argumenterar vi för betydelsen av att se riskkapitalinvesteringar som en cyklisk process och inte bara ett investerings­moment.
  Läs mer
 • 2018-11-07
  Fyra inkubatorers verksamhet och regionala samarbeten
  Är en inkubators bidrag mer än effekterna i de inkuberade bolagen? I detta PM beskriver Tillväxtanalys hur fyra svenska inkubatorer i fyra regioner arbetar med att främja framväxten av nya kunskapsbaserade företag. Men vi studerar också hur man samarbetar med andra aktörer i främjande­systemet för att skapa en miljö som ger en god grund för att de inkuberade företagen ska kunna utvecklas och växa.
  Läs mer
 • 2018-10-29
  Utländska utblickar– en omvärldsanalys av gröna fonder och holdingfonder
  Under programperioden 2014–20 har det lanserats två nationella kapitalförsörjningsinstrument med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden
  (ERUF), en ”grön fond” och en holdingfond (fond-i-fond). Båda ingår i Tillväxtanalys utvärderingar av statliga riskkapitalsatsningar. I detta PM genomför vi en riktad omvärldsanalys för att samla erfarenheter och lärdomar av liknande satsningar internationellt.

  Läs mer
 • 2018-10-17
  Kartläggning av offentliga åtgärder för stödjande av företagsutlåning
  – En internationell jämförelse av Danmark, Israel, Kanada och Tyskland
  Lånemarknaden för små och medelstora företag har länge ansetts ha brister. Här har staten en roll att fylla och i princip alla OECD-länder erbjuder i dag någon form av statligt stöd till dessa företag. I den här studien undersöker vi hur den statliga låneverksam­heten fungerar i Danmark, Israel, Kanada och Tyskland. Syftet är att undersöka i vilken mån dessa länders stödsystem skiljer sig från det svenska och vad vi kan lära oss av deras erfarenheter.
  Läs mer
 • 2018-10-09
  Finansmarknadens hållbarhets­värdering av företag– ESG-värderingar som mått på och drivkraft för grön omställning
  Intresset för hållbarhetsfrågor har ökat kraftigt inom finanssektorn. Så kallade ESG-värderingar lyfts ofta fram som ett verktyg för att bidra till hållbara investeringar och därmed främja en grön omställning. I detta PM analyserar Tillväxtanalys hur värderingarna är konstruerade och hur de uppfattas av de företag som blir värderade. Vi analyserar också om ESG-värderingar utgör en drivkraft för företagens hållbarhetsarbete.
  Läs mer
 • 2018-09-28
  Den globala jakten på
  kompetens – statens roll

  Att Sverige och svenska företag kan attrahera internationell kompetens är viktigt för landets tillväxt. I denna rapport sammanställer Tillväxtanalys resultaten från fyra studier på ämnet invandring av högkvalificerad arbetskraft. Vi konstaterar att Sverige som land står sig väl i konkurrensen om internationell kompetens men vi ser också att både generella och riktade statliga insatser skulle kunna stärka landets attraktivitet ytterligare.
  Läs mer
 • 2018-09-27
  Konkurrensen om internationell
  kompetens – Sverige som ett attraktivt land för högt kvalificerade arbetskrafts­invandrare

  Det svenska regelverket för arbetskraftsinvandring reformerades i grunden år 2008. Sedan dess har relativt lite uppmärksamhet riktats mot hur väl systemet bidrar till att arbetsgivare kan attrahera eftertraktad, högkvalificerad utländsk kompetens. I detta PM
  har Tillväxtanalys därför, med hjälp av ett brett metodurval, studerat hur attraktivt Sverige i praktiken är för högkvalificerade arbetskraftsinvandrare.

  Läs mer
 • 2018-07-06
  Förslag till förbättrad utvärdering av offentliga insatser
  På regeringens uppdrag ger Tillväxtanalys i detta PM förslag på hur utvärdering av näringspolitiska insatser kan utvecklas för bättre uppföljning och förståelse av
  insatsernas effekter. Materialet är tänkt att kunna fungera som ett stöd för myndigheter som arbetar med att genomföra näringspolitiska insatser i deras arbete med att formulera uppföljningsbara och mätbara mål.

  Läs mer