Samlad sida för RSS-flöde för publikationer


 • 2017-12-22
  Stödinstrumentmixens samstämmighet?
  Strategin Smart industri och delen Industri 4.0
  2016 antog regeringen strategin Smart industri. I den här rapporten tittar Tillväxtanalys på samstämmigheten mellan de politiska målen för delen Industri 4.0, stödinstrumentmixen och stödens förväntade resultat.
  Läs mer
 • 2017-12-22
  International scanning of research programmes that focus on societal challenges
  Den svenska regeringen har under 2017 inrättat sju nationella forskningsprogram som ska bidra till ett antal olika samhälls­utmaningar som identifierats i den senaste forsknings­propositionen. Tillväxtanalys gör här en omvärldsanalys av fem olika internationella forsknings­program med liknande samhällsutmaningar som de svenska.
  Läs mer
 • 2017-12-22
  Vilka faktorer påverkar uppbyggnaden av en testbädd?En analys av programmet Testbäddar inom miljöteknik
  En testbädd ger företag möjlighet att testa och demonstrera produkter och processer i förkommersiella faser. I den här rapporten analyserar Tillväxtanalys vilka faktorer som påverkar etablerandet av testbäddar. I fokus för analysen står Vinnovas program Testbäddar inom miljöteknik.
  Läs mer
 • 2017-12-22
  IT-användning och företagens produktivitet
  I den här studien ställer Tillväxtanalys frågan om det finns ett samband mellan IT-användning och produktivitet. Vår målsättning är att utifrån det hitta ett mått med hög kvalitet som kan användas som indikator på hur digitalisering bidrar till företagens konkurrens­kraft.
  Läs mer
 • 2017-12-21
  Nationella inkubatorprogram 2003–14– en första analys av programlogik
  Inkubatorer är ett stödinstrument som snabbt har vuxit i popularitet både i Sverige och internationellt. Vi vet dock idag väldigt lite om vilka typer av samhälleliga effekter stödet har haft. I denna rapport påbörjar vi därför ett lärande om den svenska inkubatorsatsningen. Vi redogör för vilka åtgärder som har gjorts inom ramen för det nationella inkubatorprogrammet och programmets förväntade konsekvenser.
  Läs mer
 • 2017-11-30
  Riskkapitalstatistik 2016 – Venture Capital
  Här redovisar Tillväxtanalys statistik över formella venture capital-investeringar i svenska portföljbolag år 2016. Dessa uppgick till 2,2 miljarder, en minskning med 425 miljoner kronor gentemot föregående år. Syftet med rapporten är att belysa omfattningen och förändringarna inom riskkapitalinvesteringar i Sverige.
  Läs mer
 • 2017-11-23
  Innovationskritiska metaller och mineral från brytning till produkt – hur kan staten stödja utvecklingen?
  I den här rapporten beskriver Tillväxtanalys det framtida behovet av innovationskritiska metaller och mineral. Vi tittar dessutom närmare på vad svenska staten kan göra för att skapa bättre förutsättningar för att en hel produktionskedja ska kunna utvecklas i Sverige.
  Läs mer
 • 2017-11-01
  The global mobility of skilled workers – lessons for Sweden
  Den internationella rörligheten av högkvalificerad arbetskraft är en viktig faktor när det gäller innovation, forskning och tekniköverföring. Detta pm sammanfattar några av de senaste forskningsresultaten som bygger på globala bilaterala migrationsdatabaser utvecklade av OECD och Världsbanken. Rapporten presenterar även nya resultat som har särskild betydelse för Sverige.
  Läs mer
 • 2017-09-15
  Miljödriven näringslivsutveckling
  Tillväxtanalys analyserar i detta PM de regionala förutsättningarna för miljödriven näringslivsutveckling, ofta i jämförelse med andra regionala, nationella och internationella trender. Vi utgår dels ifrån den utveckling som varit, men riktar också fokus på den framtida potential som finns i miljöföretagen utifrån ett antal olika scenarier.
  Läs mer
 • 2017-07-06
  Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2015
  År 2015 fanns det 3 132 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet, en ökning med 105 koncerner sedan år 2014. Av dessa koncerner hade 900, eller 29 procent, dotterbolag i Norge. Mellan 18 och 20 procent av koncernerna var etablerade i Finland, Danmark och USA.
  Läs mer
 • 2017-06-27
  Utländska företag 2016
  Läs mer
 • 2017-06-22
  Nystartade företag i Sverige 2016
  Antalet nystartade företag 2016 uppgick till 71 825 jämfört med 70 135 företag 2015, en ökning med 2 procent.
  Läs mer
 • 2017-05-30
  Utländska uppköp i svenskt näringsliv – hot eller möjlighet?
  I den här rapporten granskar Tillväxtanalys hur utlands­ägandet i Sverige har utvecklats på senare år. Hur fördelas det regionalt och vilka är de viktigaste ägar­länderna? Under 2000-talet har många mindre svenska företag blivit uppköpta av just utländska företag. Vi studerar därför vilka effekter dessa uppköp har haft på sysselsättning, löner och produktivitet i de förvärvade företagen.
  Läs mer
 • 2017-05-18
  Forskning och utveckling i internationella företag 2015
  De stora svenska internationella koncernerna genomförde FoU-verksamhet för totalt drygt 76 miljarder kronor under 2015, en ökning med 2 miljarder jämfört med 2013, 2015 års prisnivå. Utgifterna för FoU-verksamheten i Sverige var dryga 39 miljarder kronor, vilket var en minskning jämfört med 2013.

  Läs mer
 • 2017-05-11
  Towards a Swedish megafund for life science innovation
  Den här rapporten visar hur en svensk megafond för life science-innovation, genom att applicera särskilda finansieringstekniker, skulle kunna skapa tillfredställan­de finansiering för uppstartsföretag i de tidiga skedena. Rapporten beskriver även hur andra länder överväger att etablera den här typen av finansieringsverktyg och pekar på flera aspekter som behöver utredas närmare innan implementering.
  Läs mer
 • 2017-05-11
  Regionala tillväxtpolitiska utmaningar– behov av strukturreformer och nya samverkanslösningar?
  Det finns ett behov av att diskutera förutsättningarna för ett effektivt genomförande av den regionala tillväxt­politiken. Den här antologin kan ses som ett bidrag till den diskussionen, och gör avstamp i regionala utmaningar – både nuvarande och framtida.
  Läs mer
 • 2017-05-10
  Digital mognad i svenskt näringsliv
  Rapporten visar att Sverige har en IKT-sektor med hög digital mognad samtidigt som traditionella sektorer såsom bygg och transport ligger efter. Den digitala mognaden skiljer sig också åt mellan företagsstorlekar där små företag ligger långt efter stora. Det som driver digital transformation är inte tekniken utan lednings- och styrningsfrågor.
  Läs mer
 • 2017-05-03
  Uppföljning av 2012 års nystartade företag – tre år efter start
  Av de företag som startade 2012 var 76 procent fortfarande verk­samma tre år senare. Överlevnadsgraden var högst inom Jordbruk, skogsbruk och fiske , och lägst inom Handel, transport, hotell och restaurang . Brist på lämplig arbetskraft samt myndighetsregler och tillstånds­krav är de största hindren för att växa anser företagen.
  Läs mer
 • 2017-03-31
  Nurturing spillover from the Industrial Partnership between Sweden and Brazil– a case study of the Gripen project
  Rapporten är en första kartläggning av affären med syfte att beskriva och analysera spridning av teknik och kunskap (s.k. spillover) mellan länderna inom flyg och i angränsande näringslivs­sektorer.
  Läs mer
 • 2017-03-29
  Perspektiv på kapitalförsörjning– en antologi om företagens finansiering och statens roll
  De nyckelfrågor som diskuteras i antologin har alla en koppling till företagens kapitalförsörjning och hur statens agerande direkt och indirekt påverkar detta förhållande. Frågorna kan samlas i två huvudgrupper: statens roll som policyaktör samt effekter av specifika finansieringsformer och statliga insatser.

  Läs mer