Publicerad 19 mars 2018

Vilken roll bör staten ha i omställningen till en klimat­neutral process­industri?

Leverans: Mars 2019

Syftet med detta ramprojekt är att analysera hur staten kan hantera de risker som finns vid omställningen till en processindustri med mycket låga utsläpp av växthusgaser. Fokus ligger på marknads- och institutionella risker.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) har konstaterat att en av de största utmaningarna inom klimatpolitiken är omställningen av process­industrin. Detta är en sektor som generellt sett är beroende av fossila bränslen och utsläpp av växthusgaser uppstår dessutom från processerna. Det är också en sektor som är viktig för svensk ekonomi då basindustrin står för ungefär en tredjedel av exportvärdet i Sverige och en fjärdedel av industrins omsättning.

En specifik utmaning för politiken riktad mot process­industrin är att identifiera hur olika åtgärder och insatser för omställningen till en mer hållbar basmaterial beror på marknadssituationen.

Utgångspunkten för analysen är att valet av statliga åtgärder och insatser kan bero två olika marknadsför­hållanden. För det första om efterfrågan på det specifika basmaterialet finns på en mogen marknad eller om efterfrågan är växande. Den andra dimensionen är om efterfrågan domineras av nationella aktörer eller om basmaterialet säljs på en internationell marknad. För att kunna belysa dessa dimensionen bygger analysen på fallstudier.

Titel
Vilken roll bör staten ha i omställningen till en klimat­neutral process­industri?

Serienummer
Ramprojekt

Diarienummer
2016/236