Startsida

Dags att rapportera statsstöd

2019 års statsstöd ska vara rapporterade senast den 30 april. Systemet har nu öppnat för rapportering. Läs mer och få en vägledning på våra sidor om statsstöd.

Konkurser och offentliga ackord 2019

Antalet företagskonkurser ökade med 2 procent och antalet berörda anställda med 17 procent jämfört med 2018.

Metod för att analysera entreprenörskap

Vi har testat en ny metod för att kunna analysera hur nystartade företag bidrar till Sveriges tillväxt i olika utvecklingsstadier. Vi gör en tioårsuppföljning.

Offentliga och privata investeringar i forskning och innovation är helt centrala för den svenska tillväxten...

Som litet exportberoende land har acceptansen för strukturomvandling varit helt avgörande för den tillväxt Sverige har och har haft under många årtionden...

Ett bra företagsklimat är centralt för att skapa tillväxt och bygger på en väl fungerande infrastruktur som består av många delar...

Som en liten och öppen ekonomi är Sverige och svenskt näringsliv starkt beroende av handel med omvärlden...

Tillgång till kapital är en förutsättning för att företag ska kunna startas och växa och för att innovativa idéer ska kunna kommersialiseras...

Genom en kombination av teknikstödjande och marknadsdrivande styrmedel kan staten på olika sätt främja näringslivets gröna omställning...