Samlad sida för RSS-flöde från Aktuellt


 • 2019-05-22
  Forskning och utveckling i internationella företag 2017
  De stora svenska internationella koncernerna genomförde FoU-verksamhet för totalt drygt 79 miljarder kronor under 2017, en minskning med 0,3 miljarder jämfört med 2015. Utgifterna för FoU-verksamheten i Sverige var dryga 39 miljarder kronor, vilket är en minskning jämfört med 2015.
  Läs mer
 • 2019-05-17
  Remissvar: Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag
  Tillväxtanalys har inga invändningar på förslaget i Promemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag men menar att det är olyckligt utifrån ett analysperpektiv att den tidigare sänkningen av kapitalkrav för privata aktiebolag ej utvärderats enligt nedan.
  Läs mer
 • 2019-05-15
  Konkurser april 2019
  Under april 2019 försattes 667 företag i konkurs jämfört med 702 företag i april 2018, en minskning med 5 procent. Under januari till april ökade antalet konkurser med 7 procent. Antalet anställda i företagen uppgick i april till 2 166 personer, en ökning med 31 procent jämfört med april 2018.
  Läs mer
 • 2019-05-14
  Chef för avdelningen Infrastruktur och investeringar
  Avdelningens ansvarsområde är utvärderingar och analyser av statlig infrastruktur främst i form av institutioner och regelverk som främjar landets innovationsförmåga och näringslivsdynamik samt statens roll för näringslivets kapitalförsörjning. Avdelningen har också ett ansvar för att ett geografiskt perspektiv beaktas i myndighetens analyser och utvärderingar inom myndighetens samtliga sex studieområden. Avdelningen ansvarar vidare för en databas över statligt stöd till företag och riskkapitalstatistik.

  Som avdelningschef är din uppgift att leda och utveckla verksamheten utifrån uppsatta mål. Du företräder avdelningens verksamhet och är ansvarig för dess kommunikation. Du för dialog med Regeringskansliet och andra aktörer med beröringspunkter till avdelningens ansvarsområde, ansvarar för kvalitetsprocessen inom avdelningen samt deltar själv i vissa analys- och utvärderingsprojekt inom sakområdet. Personal- och budgetansvar samt att med en helhetssyn bidra till Tillväxtanalys utveckling är andra viktiga uppgifter. Du är direkt underställd generaldirektören och ingår i ledningsgruppen. Arbetet innebär resor, både inom landet och internationellt.

  Läs mer
 • 2019-05-14
  Utredningsassistent med intresse för näringspolitik
  Vi söker nu en utredningsassistent till avdelningen Infrastruktur och investeringar på Östersundskontoret.
  Avdelningen gör analyser och utvärderingar för att förstå statens roll och insatser för att främja den infrastruktur som är viktig för Sveriges innovationsförmåga och näringslivsdynamik. Ansvarsområdet omfattar främst frågor som rör företagens kapitalförsörjning, näringslivets ramvillkor och agglomeration. Avdelningen ansvarar även för Tillväxtanalys riskkapitalstatistik och för myndighetens databas över statligt stöd till näringslivet. Dessutom har avdelningen ett särskilt ansvar för att ett regionalt perspektiv integreras i Tillväxtanalys arbete som helhet.

  Din uppgift är att delta i analys- och utvärderingsprojekt inom avdelningens ansvarsområden samt mer generellt stödja avdelningens arbete. Du kommer att hantera översättningar, arrangera seminarier, arbeta med data samt delta vid möten med Regeringskansliet och andra aktörer med beröringspunkter till avdelningens ansvarsområden. Arbetet innebär resor.

  Läs mer
 • 2019-05-07
  Offentliga insatser på riskkapitalmarknaden – Hur påverkas portföljföretagen av investeringarna?
  År 2009 inleddes en insats med regionala saminvesteringsfonder. Insatsens ena huvudmål är tillväxt i portföljföretagen. I detta pm jämförs utvecklingen i portföljföretagen med en kontrollgrupp av andra, liknande företag. Vi finner en tillväxt av antalet anställda, men inte några statistiskt säkerställda effekter på omsättning och produktivitet. Effekterna har stor spridning när det gäller bransch, fas och geografi.
  Läs mer
 • 2019-05-07
  Remissvar: Slutbetänkandet Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete
  Tillväxtanalys har tagit del av betänkandet och lämnar nedan kommentarer på de delar som ligger inom myndighetens kompetensområde.
  Läs mer
 • 2019-05-07
  Analytiker till avdelningen Internationalisering och strukturomvandling
  Vi söker analytiker till avdelningen för Internationalisering och strukturomvandling i Östersund och Stockholm. Avdelningen gör analyser och utvärderingar för att förstå statens roll och insatser för att främja en strukturomvandling som leder till ökad tillväxt. Ansvarsområdet omfattar främst frågor som rör internationalisering, digitalisering och företags- och sysselsättningsdynamik. Avdelningen ansvarar också för arbetet med myndighetens officiella statistik och för myndighetens mikrodatabas över individ och företagsuppgifter. Dessutom har avdelningen ett särskilt ansvar för att jämställdhetsperspektivet integreras i Tillväxtanalys arbete som helhet.

  Din uppgift är att utveckla, leda och delta i analys- och utvärderingsprojekt inom avdelningens ansvarsområden. Det kan bl.a. innebära att arbeta med mikrodata och kvantitativa analyser. Tillsammans med avdelningschefen, analytikerkollegor och relevanta aktörer nationellt och internationellt utvecklar du intressanta samarbetsprojekt. Du för dialog med Regeringskansliet och andra aktörer med beröringspunkter till avdelningens ansvarsområden. Arbetet innebär resor både inom och utom landet.

  Läs mer
 • 2019-05-03
  International investment agreements – efficient means to promote swedish growth

  En central aspekt av Sveriges ekonomiska integration med omvärlden är ut- och ingående direktinvesteringar. Sverige har liksom många andra länder ingått ett stort antal mellanstatliga investeringsavtal som generellt syftar till att främja direktinvesteringar genom att skydda investerare mot förluster orsakade av offentliga åtgärder i värdländerna. Sedan 1965 har Sverige ingått cirka 70 bilaterala investeringsskyddsavtal (eng. Bilateral Investment Treaties, BITs), och Sverige kommer att omfattas av flera nyligen förhandlade, men ännu ej ratificerade, EU-avtal. Dessutom är Sverige medlem i det sektorspecifika investeringsskyddsavtalet Energistadgefördraget (eng. Energy Charter Treaty, ECT).
  Läs mer
 • 2019-04-25
  Remissvar: Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden – Frekvenser i samhällets tjänst
  Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter i frågan.
  Läs mer
 • 2019-04-25
  Remissvar: Remiss av betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan
  Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter i frågan.
  Läs mer
 • 2019-04-17
  Utvärdering av RUT-avdraget –effekter på företagens tillväxt och överlevnad
  Tillväxtanalys utvärderar i detta PM effekter av RUT-reformen för företag som utfört RUT-tjänster mellan 2009 och 2015. Vi finner positiva effekter på anställningar, nettoomsättning, arbetsproduktivitet och överlevnad i jämförelse med kontrollgruppen. Vi uppskattar även att kostnaden per skapat jobb är på samma nivåer som andra liknande reformer.
  Läs mer
 • 2019-04-15
  Företagens finansiella förutsättningar – röster från "verkligheten"
  Hur ser företagens tillgång till finansiering och rådgivning ut i olika delar av landet? En av målsättningarna för insatsen med regionala saminvesteringsfonder är förbättrade regionala kapitalförsörjningsstrukturer. I detta PM undersöker Tillväxtanalys med hjälp av fallstudier hur sådana strukturer kan se ut och fungera på såväl regional som lokal nivå.
  Läs mer
 • 2019-04-15
  Konkurser mars 2019
  Under mars 2019 försattes 614 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 556 företag i mars 2018, en ökning med 10 procent. Antalet konkurser bland aktiebolag ökade med 1 procent. Under januari till mars ökade konkurserna med 13 procent medräknat enskilda näringsidkare. Antalet anställda i företagen uppgick i mars till 1 746 personer, en ökning med 12 procent.
  Läs mer
 • 2019-04-03
  Exploring university-industry interaction in collaborative R&D projects
  Offentliga forskningsprogram vars syfte är att stimulera samverkan mellan universitets- och högskoleanställda forskare och företag har blivit vanligt förekommande både som forskningspolitiskt instrument och som sätt att adressera diverse komplexa problem i samhället (t.ex. en åldrande befolknings behov av hälso- och sjukvård).
  Läs mer
 • 2019-04-02
  Remissvar: Remiss av betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige
  Tillväxtanalys har tagit del av betänkandet och lämnar nedan kommentarer på de delar som ligger inom myndighetens kompetensområde.
  Läs mer
 • 2019-04-01
  Regional employment effects of MNE offshoring
  Sysselsättningen har vuxit snabbare i stora städer (Stockholm, Göteborg och Malmö) än regionala centra (mer än 100 000 invånare) och övriga regioner. Sysselsättningen i stora städer har under perioden 1997–2016 årligen ökat med i genomsnitt 2 procent, medan ökningen i regionala centra har varit 1 procent och i övriga regioner 0,5 procent.
  Läs mer
 • 2019-03-28
  Konkurser och offentliga ackord 2018
  Tingsrätterna fattade under 2018 beslut om 7 599 konkurser, av vilka 7 223 rörde företag med enskilda näringsidkare inräknade, 141 avsåg privatpersoner och 235 gällde dödsbon.Antalet företagskonkurser ökade med 13 procent jämfört med 2017. Antalet anställda som berördes av konkurser var 19 466 personer, en ökning med 11 procent.
  Läs mer
 • 2019-03-26
  Remissvar: Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet (ER 2018:25)
  Med denna argumentation som presenteras i detta remissvar som grund, stödjer Tillväxtanalys de slutsatser som Energimyndigheten drar.
  Läs mer
 • 2019-03-26
  Remissvar: Remiss av kompletterande promemoria till betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap
  Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter i frågan.
  Läs mer