Publicerad 12 maj 2020

Webinar om de multinationella företagens roll och effekter för svenskt näringsliv

10 juni kl 13.00 - 14.00

Vilka effekter har de multinationella företagen i svenskt näringsliv?

Välkommen med din anmälan

13.00-13.05 Peter Frykblom hälsar välkommen

13.05-13.20 Pär Hansson, analytiker vid Tillväxtanalys, presenterar kunskapsprojektets slutsatser

13.20-13.40 Karolina Ekholm, professor vid Stockholms universitet och Martin Andersson, professor vid Blekinge Tekniska Högskola delar med sig av sina perspektiv

13.40-13:55 Frågestund

13.55 Peter Frykblom sammanfattar

Frågeställningar som projektet har belyst

För att ge underlag till att utveckla politiken och utforma effektiva statliga insatser presenterar Tillväxtanalys en ny rapport om de multinationella företagens roll och effekter.

Multinationella företag, MNF, har en dominerande ställning i svenskt näringsliv. De sysselsätter 40 procent av alla anställda i näringslivet och nästan 70 procent i industrin.

Svenska MNF har ökat sysselsättningen i dotterföretagen utomlands, som numera är mer än tre gånger större än i verksamheterna i Sverige. Vilken inverkan har detta haft på efterfrågan på kvalificerad arbetskraft och rutinartade arbetsuppgifter i aktiviteterna i Sverige? Hur påverkas specialiseringen på olika delar av värdekedjan nationellt och på regional nivå? Har expansionen utomlands bidragit till ökad spridning mellan regioner i genomsnittsinkomster (regional divergens)?

Samtidigt köper utländska företag upp svenska företag. Åren runt millennieskiftet kännetecknades av ett antal spektakulära förvärv av några stora svenska företag. Förvärven har på senare tid ändrat karaktär till fler, men mindre företag. Vilka effekter har dessa uppköp på produktivitet, sysselsättning och benägenheten att exportera och importera i de förvärvade företagen? Är uppköp en genväg för mindre företag att skala upp sin verksamhet?

För att främja direktinvesteringar har Sverige, liksom många andra länder, ingått bilaterala investeringsavtal. Behöver utlandsinvesteringar skyddas via särskilt utformade avtal? Och vad ska vi göra med de avtal vi har ingått?

Läs mer om projektet och ta del av de underlagsrapporter som vi har publicerat inom ramen för projektet.