Publicerad 17 februari 2011
Hur jobbar Nederländerna och Danmark i Kina för att locka studenter?

Inför Sveriges införande av studiemedelsavgifter för studenter från tredjeland (de som inte är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES eller Schweiz) höstterminen 2011 har Utbildningsdepartementet gett Tillväxtanalys i uppdrag att studera hur andra länder arbetar för att attrahera utländska studenter. Syftet är att dra lärdomar från dessa så att Sverige kan arbeta för att främja högre utbildning.

Föreliggande rapport består av fyra delar.

Den första delen behandlar hur Nederländerna, genom sitt nationella kontor Neso, arbetar med studentrekrytering i Kina. Det viktigaste argument som Neso lyfter fram är Nederländerna som värdland för studenterna. Vidare lyfter de fram Nederländerna som en del i EU. 

Den andra delen behandlar hur  ett enskilt nederländskt universitet, Erasmus University Rotterdam, bedriver motsvarande verksamhet. Det största fokus för kontoret ligger på att underhålla forskningsavtal men en viktig del  av rekryteringsverksamheten är att få genomslag för universitetet i media. Aktiviteter och mässor genomförs ofta tillsammans med Neso.

Den tredje delen handlar om hur Danmark som land arbetar med att rekrytera studenter i Kina. Danmark saknar en organiserad nationell verksamhet för rekrytering utan det mesta främjandet ligger på de enskilda utbildningsinstitutionerna. Ofta används agenter för att rekrytera studenter. 

Den sista delen innehåller avslutande reflektioner och slutsatser kring Sveriges framtida arbete att attrahera kinesiska studenter. De modeller som diskuteras är; 1) Etablera ett nationellt kontor i Kina 2) Arbeta med agenter 3) Etablera svenska universitet i Kina 4) Skapa ett gemensamt nordiskt kontor. Den  sista delen diskuterar också baserat på erfarenheter av Nederländerna och Danmark hur man kan styra innehållet i verksamheten och hur man kan hantera frågan om certifiering av studenter.