Publicerad 30 september 2011

Karriär, kvalitet och kreativitet

Att få kineser att studera i Sverige

Införandet av studieavgifter för tredjelandsmedborgare vid svenska universitet och högskolor  ställer rekryteringsarbetet av utlandsstudenter inför nya utmaningar. Denna rapport visar olika sätt att arbeta strategiskt i Kina för att locka studenter till Sverige.

För de kinesiska studenterna är utbildning en stor investering  inför framtiden som ger möjligheter till bättre jobb och ett kliv uppåt på samhällsstegen. Utlandsstudier blir i detta perspektiv  i första hand  ett sätt att  ytterligare öka sitt arbetsmarknadsvärde. Två viktiga faktorer som styr valet av studiedestination är kvaliteten på utbildningen och möjlighet till arbete. Kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad utgör därför en mycket central faktor som analyseras i rapporten.

Två tänkbara ingångar till ett framgångsrikt främjande av högre svensk utbildning diskuteras:

  1. Sverige har i Kina framhållits som ett föredömligt exempel när det gäller sådant som välfärdssystem, jämställdhetsperspektiv, miljöhänsyn och ledarskapskultur – i rapporten benämnt ”positivt annorlunda”.
  2. Sverige hamnar vidare högt på innovationsrankningar, någonting som i Kina framstår som ytterst relevant – särskilt som man i det moderna Kina efterlyser och eftersträvar förbättrad ”innovationsförmåga” hos olika aktörer i det kinesiska innovationssystemet.

Utifrån dessa aspekter utpekas ett antal specifika  utbildningar vid några  kinesiska universitet som särskilt intressanta för främjandearbetet.  Vidare diskuteras  olika möjligheter att locka högpresterande studenter från mindre kända universitet i växande provinser i Kina.

Möjlighet till arbete kommer högt upp på kravlistan när kinesiska studenter väljer högre utbildning.  Samtidigt som kinesiska studenter intresserar sig för arbetsmarknadsnära studier har svenska företag ett ökande behov av långsiktig kompetensförsörjning för sin verksamhet i Kina. Svenska företag i Kina  efterlyser allt oftare kinesisk arbetskraft med erfarenhet av utlandsstudier  – då helst gärna i Sverige.  Rapporten ger förslag på en plattform där ett utökat strategiskt samarbete mellan svenska företag samt universitet och högskolor skulle inte bara ge kinesiska studenter möjlighet till studier i Sverige, utan även förbättra möjligheten för svenska företag i Kina att rekrytera kinesisk kompetent personal med studieerfarenhet från Sverige.