Publicerad 28 oktober 2011

Energy Research & Development in India: An overview

Tillväxtanalys fick i uppdrag av Energimyndigheten för att kartlägga områden där Indien har en stark position inom energiforskning. Kartläggningen täcker ämnesområden, geografiska områden och högskolor, institut samt andra relevanta aktörer.

Trots att  Indiens centralregering tar ansvar för forskning och utveckling inom strategiska områden och områden av nationell säkerhet, finns ett antal områden som delas mellan  centrala och delstatliga myndigheter. I rapporten identifieras de viktigaste myndigheter som har uppdrag att driva den forskning och utveckling som behövs för att stödja strategier som finns beskrivna i femårsplanen:

  • Ministry of New and Renewable Energy
  • Ministry of Earth Science
  • Ministry of Environment and Forests
  • Ministry of Science and Technology
  • Department of Atomic Energy

Dessa myndigheters verksamhet stöds ytterligare av ett landsomfattande nätverk av universitet, institut och laboratorier. Indien har cirka 431 institutioner på universitetsnivå. Tillväxtanalys har i denna rapport valt  att lyfta fram utvalda institutioner från regeringens lista över Institutes of National Importance, liksom andra ledande organ som angetts av diskussioner och i rapporter. Ett  Institute of National Importance är erkänd som en central  aktör  i  att utveckla högkvalificerade personer och forskare.

Denna kartläggning beskriver också tio områden där forskning och utveckling inom energi och miljö sker i Indien inom områden som kan intressera svenska FoU-institutioner som potentiella områden för ytterligare samarbete.

Tre förslag på fortsatta initiativ för att bygga FoU-samarbete med Indien:

  • Skapa en färdplan för FoU-samarbeten. En möjlighet finns att utveckla en mer detaljerad bild av energiforskningssamarbetets potential med Indien som bygger på svenska styrkor. Sen kan Sverige bygga en färdplan som också tar in kommersiella ambitioner.
  • Se över svenska intresseområden.  Detta för att  kunna  presentera  specifika partners och finansiärer för varandra snarare än att en alltför allmän strategi för samarbetet.
  • Få till stånd snabba vinster. Nuvarande forskningsutbyten ger möjligheter att snabbt bygga större samarbete med indiska forskare.