Publicerad 15 mars 2012

Skatteincitament för FoU

– i Australien, Storbritannien, Nederländerna, Norge och Danmark

Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att i en rapport beskriva några länders utformning av skattelättnader för att stimulera FoU. Rapporten beskriver anledningarna till införandet av skattelättnaderna, hur dessa är utformade skatterättsligt och till vilka företag som lättnaderna är riktade.

Skattelättnaderna i de studerade länderna har utvecklats och blivit mer generösa
Storbritannien och Australien har haft systemen längst men  utvecklar  dem åt olika håll. Australien förenklar och går från avdragssystem till skatterabatt medan  Storbritannien håller fast vid ett avdragssystem. Systemen har blivit generösare genom att allt högre andel av FoU-kostnaderna ingår i underlaget för skattelättnad.  Mindre företag har också fått bättre villkor för underlagsberäkning och gränsen för vad som räknas till mindre företag har höjts så att fler företag omfattas.

Storbritannien skiljer sig från samtliga övriga länder i att systemet inte kräver att FoUverksamheten ligger  i  FoU-projekt  som sedan  stödet kopplas till. I Storbritannien är systemet integrerat med övriga avdragsmöjligheter i företagsbeskattningen. Australien har en liknande organisation som Nederländerna och Norge, men är striktare i bedömningen av projektansökningarna som måste innehålla  mer forskning än utveckling. Danmark har  i dag inte något motsvarande system för FoU-stimulans som övriga länder, däremot finns ett förslag att erbjuda stöd till företag som bedrivit forskning men som inte går med vinst.

Positiva effekter överväger men det finns även negativa erfarenheter
Av de länder som den här rapporten granskat närmare bedöms att  resultaten  från Storbritannien, Nederländerna och Norge är särskilt intressanta då dessa har genomgått utvärderingar med vetenskapliga metoder.

Utvärderingarna visar att det finns positiva effekter att uppnå med skattelättnader för företagens FoU-verksamhet. Den primära effekten varierar något beroende på utformning, land och modell. I intervallet ligger så att en krona i skattelättnad för FoU medför ökade FoU-investeringar av företagen motsvarande 1,7 till  3  kronor.  Utöver dessa positiva resultat finns även studier som visar att den högre FoU-nivån i företagen också leder till processinnovationer (Norge) och större intäkter från innovationer (Nederländerna).

Men utvärderingarna visar också på ett antal negativa effekter. Det finns tecken som tyder på  att framför allt mindre företag anmäler  högre  FoU-kostnader än befogat för  att låta samhället finansiera andra kostnader än vad som är tänkt. Mindre företag ”forskar” upp till stimulansens maxnivå därefter återgår FoU-investeringarna till en lägre nivå (Storbritannien och Australien). Utvärderingen från Norge visar  att företag som fått stöd från systemet även har signifikant högre FoU-kostnader året efter att de fått skattelättnad. Införandet av skattelättnader medför  mer  administration för företagen för att offentliga myndigheter ska kunna kontrollera att verksamheten motsvarar  de  beviljade lättnaderna. Hur stor kostnad detta medför är oklart men Norges utvärdering uppskattade arbetet med ansökningar och rapporter till cirka 40 timmar per företag och projekt.

Patentbox och Innovationsbox – en annan dynamik
Innovationsbox och patentbox i Nederländerna och Storbritannien är skattelättnader riktade till intäkter som kan härledas från patent utvecklade inom landet. Tanken är att locka nya etableringar av patentintensiva verksamheter från utländska aktörer och att stimulera mer innovativ verksamhet från  de inhemska företagen. Tyvärr finns ingen uppföljnings- eller utvärderingsinformation än att ta del av. I systemen finns emellertid inga takbelopp vilket sannolikt kan  locka  framför allt stora FoU-aktörer. Det finns anledning att  följa upp effekterna av dessa två typer av skatteinstrument.