Publicerad 23 oktober 2012

Vad händer inom Life Sciences internationellt?

– Nuläge och trender i utvalda länder

Under 2012 har Tillväxtanalys beskrivit hur USA, Kanada, Schweiz, Nederländerna, Storbritannien, Indien och Japan, hanterar utmaningar relaterade till life sciences. Speciellt stor vikt har lagts vid:

  • systemaspekter relaterade till forskning och innovation inom life sciences,
  • translation d.v.s. bland annat överföring av forskningsresultat till produkter, tillämpningar, terapier m.m.,
  • förhållandena för klinisk forskning och kliniska prövningar,
  • strategiska forskningssatsningar och infrastruktur för forskning.

I samtliga de studerade länderna är life sciences ett betydelsefullt område av tillväxtpolitiska, kunskaps- och hälsomässiga skäl. Samtidigt finns indikationer på att de investeringar som gjorts under senare år inte fullt ut gett de förväntade resultaten. Life science-forskning har blivit alltmer komplex, tids- och resurskrävande och den kliniska forskningens villkor har särskilt varit föremål för diskussion. Sammantaget har detta bidragit till ett reformtryck vilket bidragit till nya forsknings- och innovationssatsningar och metoder, större tonvikt på att förbättra försättningarna för translation, nya samarbetsformer och regulatoriska reformer. Nedan sammanfattas ett antal viktiga trender:

  • Ett ökat systemtänkande med  ambitionen att bygga ”ekosystem” där grundforskning, näringslivsforskning/innovation, klinisk forskning, vård, utbildning, näringspolitiska åtgärder och marknadsföring är integrerade. Systemtänkande utmärker framförallt Storbritannien.
  • Satsningar på strategiska forskningsområden och infrastruktur förekommer i de flesta  av länderna. En tydlig ambition är  att säkerställa att ansvaret för specifika forsknings- och  innovationsområden inte faller mellan  de olika  myndigheternas ansvarsområden.
  • Translation är i fokus för att förstärka överföringen av resultat från forskningen till kliniska tillämpningar, terapier och produkter. Translationsinitiativ inbegriper ofta samverkan mellan aktörer genom nya finansieringsprogram, forskningscenter eller nätverksinitiativ. Dessutom bedömer Tillväxtanalys att antalet samarbeten mellan universitet, företag, myndigheter och NGO:s har ökat.
  • Länderna arbetar med att förbättra den kliniska forskningens villkor genom att etablera  nya finansieringsinitiativ, kliniska forskningscenter, infrastruktursatsningar och regulatoriska reformer.
  • Kopplat till många av de ovan nämnda initiativen ökar inslagen av öppen innovation, fritt tillgängliga data och delade resurser.

Sammantaget sker för närvarande likartade förändringar i styrningsfilosofier samt  av de institutionella och organisatoriska formerna för life sciences. Detta bör vara av intresse för svenska aktörer att följa inte minst då motsvarande problematik också diskuterats i Sverige, inte minst för den kliniska forskningen. De är också viktigt att följa och utvärdera hur de nya reformerna som beskrivs i rapporten kommer att påverka den verksamhet som föreligger sedan tidigare.