Publicerad 20 maj 2013

China's Healthcare System

– Overview and Quality Improvements

Kinas hälso- och sjukvårdssystem har genomgått stora förändringar under de senaste två decennierna och står inför ännu större utmaningar i takt med att samhället och de sociala och administrativa systemen förändras och växer. Den här rapporten behandlar en rad om­råden, bland annat de försäkringssystem som finns i Kina idag, sjukhusreformer, finansie­ring av vården, vårdkvalitet och hur dessa olika indikatorer ska mätas.

Alla dessa områden präglas av ansvarsfördelningen mellan offentliga och privata institutioner och vidmakthållandet av denna balans medan Kina fortsätter utveckla hälso- och sjukvårdssystemet.  Regeringen uppmuntrar privata aktörer att investera när nya sjuk­hus och andra vårdinrättningar ska byggas, och det finns en stark kombination av offent­liga och privata sjukförsäkringsalternativ att välja mellan.

Man har också lagt vikt vid att förbättra vården på alla nivåer i systemet genom att angripa olika problem, till exempel överanvändningen av antibiotika och intravenösa läkemedel, läkemedelskvaliteten och ackrediteringen av sjukhus. Regeringen och vårdorganisationer har inrättat kvalitetsregister och mekanismer för att utvärdera en rad frågor som rör såväl kvalitet och säkerhet som effektivitet och prestation. På detta sätt vill man bygga en grund för en stabilare hälso- och sjukvårdsinfrastruktur i framtiden.