Publicerad 20 maj 2013

Measurements for Improved Quality in Healthcare

– Australia

Registerdata kan användas på många sätt, exempelvis för jämförande studier, för kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvård, för säkerhetsarbete och för att finna bra arbetsmetoder eller underpresterande sjukhus. Inte minst är registerdata betydelsefullt för forskning på medellång till lång sikt.

Informationshanteringen inom det australiska hälso- och sjukvårdssystemet är av speciellt intresse till följd av den snabba utvecklingen under det senaste decenniet och i synnerhet under de senaste åren. En större nationell sjukvårdsreform har, tillsammans med andra legala förändringar, skyndat på utvecklingen.

Australien låg tidigare något efter de bäst presterande länderna vad gäller kliniska kvalitetsregister men är nu en både proaktiv och aktiv aktör. Det finns flera anledningar till detta, däribland en medveten ansträngning att analysera hinder för utveckling av nya register. Man har också identifierat ett antal viktiga faktorer relaterade till datainsamlingsmetoder, managementfrågor, samt tillgång till expertis och finansiering.

Introduktionen av personliga och integrerade elektroniska patientjournaler och unika identitetsnummer för individer och organisationer kommer sannolikt att vara långsiktigt betydelsefullt. Då elektroniska informationssystem ofta är fördelaktiga för insamlandet av data borde detta underlätta en positiv utveckling framöver.

Den informationsstrategi som har presenterats av Australian Commission on Safety and Quality of Healthcare kommer sannolikt att vara central för utvecklingen vad gäller säkerhet, kvalitet och operativa standarder. Kommissionen, vars roll är att leda och koordinera förbättringar av säkerhet och kvalitet inom hälso- och sjukvård, har tillsammans med andra intressenter utvecklat ett indikatorsystem inom området, vilket också anses vara betydelsefullt för utvecklingen av fler kliniska kvalitetsregister. Ett nationellt ramverk för kliniska kvalitetsregister håller på att tas fram och tekniska och operativa standarder har skapats. Vidare har regelbundna rapporter avseende sjukhus och klinikers resultat introducerats. Medan endast 28 kliniska kvalitetsregister var identifierade 2006/2007 så hade antalet vuxit till 37 år 2012. Dock täckte endast en del av dessa hela landet.