Publicerad 20 maj 2013

Measurements for Improved Quality in Healthcare

– Canada

Den kanadensiska sjukvården består av flera parallella system eftersom varje provins och territorium ansvarar för vården inom den egna jurisdiktionen. Sedan 1990-talet, när man ansåg att vårdkvaliteten hade försämrats och särskilt väntetiderna uppfattades som oacceptabla, har man vidtagit flera åtgärder på federal och regional nivå för att öka kvali­teten och tillgången på vård. I samband med detta enades man om att utbyta information mellan jurisdiktioner och federala organisationer. Dessutom inledde man utvecklingen av ett omfattande ramverk för rapportering, och jämförbara indikatorer började användas.

Det finns många kliniska databaser och register i landet. Canadian Institute of Health Information (CIHI) driver 24 databaser och fem register, de flesta av dem landsomfattande. Det mesta av informationen samlas in via administrativa system, till exempel databaser som används vid utskrivning på sjukhus. Utöver CIHI deltar de flesta jurisdiktioner och särskilt provinserna i arbetet med att samla in och analysera data.

Oron för kvaliteten på sjukvården i landet har resulterat i att ett mycket stort antal organi­sationer, både provinsiella och federala (territorierna har hittills inte varit aktiva i frågan) rapporterar hälsodata, inklusive hälsoindikatorer. Dessutom används många olika typer av indikatorer och för olika syften, vilket gett upphov till en situation som vissa kallar ”indikator­kaos”.

Även om det finns en landsomfattande integritetslag, Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA), har varje jurisdiktion sin egen lagstiftning, vilket resulterat i olika regelverk mellan jurisdiktionerna och ibland även inom provinserna. Detta komplicerar upprättandet av centrala register.

Införandet av elektroniska patientjournaler är högt prioriterat, men det har hittills inte varit särskilt framgångsrikt. De flesta läkare har inte anammat de elektroniska patientjournalerna på ett effektivt sätt, och CIHI arbetar för närvarande med att ta fram nya nationella stan­darder för en effektiv användning av elektroniska patientjournaler inom primärvården. CIHI prioriterar elektroniska patientjournaler framför etablering av nya register. Målet är att kunna extrahera data ur de elektroniska patientjournalerna för särskilda ändamål, till exempel uppgifter om sjukdomar som diabetes. Uppgifterna skulle sedan kunna användas för att skapa datauppsättningar som liknar ett diabetesregister.

I den här rapporten presenteras sjukvårdssystemen och metoderna för kvalitetsmätningar i provinserna Ontario, Saskatchewan och Quebec. Ontario och Saskatchewan valdes eftersom de togs upp som goda exempel under de många intervjuer som genomfördes un­der projektet och för att de har vidtagit ett flertal åtgärder för att mäta vårdkvaliteten. Quebec valdes eftersom man där använder en annan strategi för att bedöma vårdkvalitet som innebär att medborgarna i högre grad deltar i processen.