Publicerad 20 maj 2013

Measurements for Improved Quality in Healthcare

– England

Ansvaret för sjukvården i Storbritannien är delat mellan England, Wales, Nordirland och Skottland. Därför gäller diskussionen i detta dokument endast England om inte annat anges.

Den engelska sjukvården befinner sig i ett förändringsskede och som ett resultat av den stora hälsovårdsreformen 2012, har ett antal organisatoriska förändringar nyligen ge­nomförts. Bland annat har det löpande ansvaret för vården flyttats till en ny myndighet, NHS England; nya strukturer och mekanismer för upphandling av vårdtjänster har införts; National Institute for Health and Care Excellence (NICE), som ger klinisk vägledning och formulerar standarder har fått sitt uppdrag utvidgat till att även omfatta sociala frågor; och en ny folkhälsomyndighet har bildats. Andra betydelsefulla organisatoriska förändringar har också genomförts. Hälsovårdsreformen syftar till stor del till förbättrade vårdresultat, ökad effektivitet och att möta framtida hälsorelaterade utmaningar.

Kvalitetsförbättring inom vården ses som ytterst viktigt och drivs framåt av regeringen men också i viss mån av intresseorganisationer och allmänheten. Större delen av det på­gående kvalitetsförbättringsarbetet har sin grund i en rapport från 2008, High Quality Care For All – NHS Next State Review, som leddes av Lord Darzi. I rapporten diskuteras kva­litet främst i termer av effektivitet, säkerhet och patientupplevelser. I ett senare led ut­vecklades NHS Outcomes Framework för att definiera kvalitet i form av resultat och pro­cesser, för att hålla NHS England ansvarigt för kvaliteten, samt för att upprätthålla essenti­ella standarder. National Quality Board, som fungerat som rådgivande instans för hälsode­partementet, har utarbetat övergripande riktlinjer för kvalitet, och ett stort antal andra kon­kreta initiativ finns också. Vårdkvalitet är ibland kopplad till finansiella incitament, till exempel i Quality and Outcomes Framework (QOF) för primärvården.

Ett antal offentliga aktörer, inklusive de två regulatoriska myndigheterna Monitor och Care Quality Commission (CQC), finns inom kvalitetssystemet för vården. Medan Monitor är fokuserat på förvaltning och effektivitet, undersöker CQC kliniska prestationer och kvali­tet. Folkhälsomyndigheten Public Health England arbetar med ett bredare angreppssätt inklusive främjandet av en hälsosam livsstil. Samtidigt ligger huvudansvaret för folkhälsa nu till stor del på lokal nivå. NICE är inte en reglerande instans, något som ofta betonas, men sätter kliniska normer och riktlinjer samt ger rekommendationer om användningen av indikatorer för mätningar. De vårdupphandlande myndigheterna inklusive Clinical Com­missioning Groups (CCGs) och NHS England är betydelsefulla för att stimulera till kvali­tetsförbättringar inom de tjänster de upphandlat.

Mätningar av vårdresultat och processer är tydligt betydelsefulla för att öka kvaliteten, och en relativt välorganiserad infrastruktur finns på plats för detta. En stor mängd mätningar görs, bland annat i form av utvärderingar, patientrapporter, enkäter, processmätningar, läkemedelsanvändningsmätningar, sjukvårdsepisoder m.m. Uppgiftslämnare kan exempel­vis vara patienter, allmänläkarkliniker eller sjukhus. Uppgifterna används för många än­damål inklusive för forskning, för regulatoriska frågor, för övervakning av säkerhet och att grundläggande standarder uppnås, för att ge allmänheten valmöjligheter och som underlag för finansieringsbeslut eller policy. Alltmer data publiceras öppet medan forskningsdata kan inkluderas i kvalitetsregister eller databaser. Intressant nog förmedlas vissa forsk­ningsdata till företag och forskare på marknadsmässiga villkor.

Vidareutvecklingen av avancerade IT-system för datainsamling, införandet av interope­rabla integrerade elektroniska patientjournaler och nya lösningar för datainmatning kommer sannolikt att bidra till att datainsamlingen blir kvalitativt bättre och ännu effekti­vare i framtiden. Det bör påpekas att medan beskrivningen här är primärt inriktad på nat­ionella insatser, använder man sig lokalt vid vissa sjukhus av mycket avancerade system.