Publicerad 20 maj 2013

Measurements for Improved Quality in Healthcare

– Scotland

Skottlands regering och NHS Scotland (National Health Service for Scotland) ansvarar för hälso- och sjukvårdssystemet i Skottland. Regeringen utarbetar budget, policies och strate­gier, medan NHS ansvarar för utförandet och svarar inför skotska parlamentet. Många funktioner delegeras av regeringen ner till de 14 hälsoråd (NHS Boards, liknande Sveriges landsting) som i sin tur bär ett ansvar för att leverera vård på alla nivåer till det geografiska område som rådet ansvarar för.

Skottlands kvalitetsstrategi för hälso- och sjukvården klubbades igenom 2010 och är det centrala dokumentet för policyutveckling och kvalitetsarbete inom NHS. Strategin upp­muntrar kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring av hela sjukvårdssystemet genom samar­beten på olika nivåer: mellan personalgrupper inom vården, mellan patienter och vårdper­sonal, samt mellan andra organisationer som är verksamma inom vårdsektorn. Tre centrala spår genomsyrar strategin:

  • Personfokus – individuella behov ska respekteras och arbetet ska genomsyras av medkänsla, kontinuitet, tydlig kommunikation och ett transparent system för be­slutsfattande.
  • Säkert – vårdmiljön ska inte innebära några extra risker utöver det som normalt kan förväntas, för vare sig patienter, anhöriga eller personal.
  • Effektivt – de mest lämpliga och effektiva behandlingarna ska erbjudas, liksom den bästa tänkbara servicen, och onödiga eller skadliga avvikelser ska systematiskt arbetas bort.

Inom NHS är ansvaret för kvalitetsarbetet uppdelat på Information Services Division (ISD), Healthcare Improvement Scotland (HIS) och Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), där särskilt de två förstnämnda har fått en mer centraliserande roll på senare år och numera arbetar tätt tillsammans kring mätningar, datainsamling, analys och implementering. Datainsamling i syfte att förbättra kvaliteten inom vården görs på alla nivåer inom det skotska hälso- och sjukvårdssystemet. Även om register och mätningar tidigare utfördes av andra aktörer, har ISD inom NHS mer och mer tagit över ansvaret för upprättande och underhåll av register samt genomförande av revisioner. Den nationella strategin bygger mer på att länka samma redan befintliga register och databaser än att upp­rätta helt nya register. Det är viktigt att inte blanda ihop nationellt kvalitetsarbete, som bygger på datainsamlingar, och diagnos-specifika kvalitetsregister, vilka endast utgör ett fåtal i Skottland.

Det finns fyra övergripande system för kvalitetsmätningar: revisioner av de 14 hälsoråden för att säkerställa att deras verksamhet utförs i enlighet med uppdraget; revisioner på nat­ionell nivå för att säkerställa kvalitet inom olika vårdsektorer och diagnoser; särskilda kvalitetsprogram, normalt koordinerade av HIS, som till exempel kan gälla förbättringar av en speciell aspekt av vården, och slutligen de tre diagnos-specifika registren (cancer, MS och njurregistret). Ur ett folkhälsoperspektiv kan sägas att registren generellt används för att identifiera mönster på nationell nivå, för att få underlag till att göra eventuella föränd­ringar i vården gällande kvalitet och tillgänglighet.

Deltagandet i mätningar och utförandet av desamma är generellt högt och högt accepterat inom det skotska hälso- och sjukvårdssystemet. Det finns inga belönings- eller straffmek­anismer för de aktörer som inte vill delta, men systemet har en peer-review-komponent inbyggd och att inte delta ger därför anledning till misstankar om att aktören ifråga har något att dölja. Deltagandet är därmed alltid fullständigt.

Vad gäller tillgänglighet hos insamlade data har forskare tillgång till de flesta register som sköts av ISD, men i vissa fall krävs ansökan om tillstånd hos ett eller flera av de 14 hälso­råden samt tillstånd från en etisk nämnd (the Privacy Advisory Committee) vilket kan komplicera forskningsprocessen. Det finns dock flera nystartade projekt som syftar till att tillgängliggöra data på ett enklare sätt, med forskare som främsta målgrupp men i viss mån även för kommersiella aktörer. Det sistnämnda spåret är dock omdebatterat och Skottland har en mer restriktiv hållning till kommersialisering av patientdata jämfört med England. Initiativ har också tagits för att underlätta koppling av primärvårds- och sjukhusdata, som idag är två helt olika system.

Vikten av transparens i systemet framhävs vidare i Skottland och allmänhetens tillgång till data är god via ISD, som även kan utföra enklare analyser av populationsdata vid förfråg­ningar från forskare eller allmänhet. Data kring olika utfall publiceras regelbundet, medi­erna rapporterar dock mest frekvent om SMR (standardized mortality ratios) som är ett månatligt kvalitetsmått på sjukhusens resultat från den vård de erbjuder. Inklusionen av patientdata i register är generellt accepterad i befolkningen, men det är inte helt klarlagt huruvida detta beror på okunskap hos befolkningen eller ett aktivt eller passivt god­kännande.