Publicerad 20 maj 2013

Measurements for Improved Quality in Healthcare

– Singapore

Singapore har framgångsrikt skapat ett sjuk- och hälsovårdssystem i världsklass, bedömt efter grundläggande hälsoindikatorer som spädbarnsdödlighet, mödradödlighet och livs­längd. Detta har åstadkommits till lägre kostnad, såväl i procent av BNP som i absoluta tal, jämfört med andra utvecklade länder. De huvudsakliga sjuk- och hälsovårdsutmaningarna i landet är i likhet med i många andra länder icke smittsamma sjukdomar, en snabbt åld­rande befolkning och ett ökat antal människor som utvecklar kroniska sjukdomar.

Den viktigaste aktören är sjuk- och hälsovårdsministeriet (Ministry of Health) som har ansvar för sjuk- och hälsovård och, speciellt att genom policyplanering och koordinering, för att säkerställa att grundläggande medicinsk behandling inte är för dyr, utan är över­komlig för befolkningen. Förebyggande hälsovårdsprogram (inklusive förebyggande undersökningar för vissa cancertyper) och främjande av en hälsosam livsstil ingår i mini­steriets strategi.

Singapore har som filosofi för sitt betalningssystem för sjuk- och hälsovård att med hjälp av subventioner och priskontroll göra vårdkostnaden överkomlig för de flesta. Samtidigt läggs huvudansvaret på individen genom obligatoriskt sparande inom Medisave, det nation­ella vårdsparandet.

80 procent av primärvården levereras av privatpraktiserande läkare och de återstående 20 procenten av offentliga polikliniker. Sjukhusvård levereras i första hand av offentliga sjukhus (80 procent) och privata sjukhus levererar de återstående 20 procenten.

Alla offentliga sjukhus har blivit omstrukturerade för att drivas som privata, autonoma företag för att förbättra effektiviteten och den finansiella disciplinen. De ingår i sex region­ala hälsovårdskluster som inbegriper primärvård (polikliniker), tertiära sjukhus och cent­rum för högspecialiserad vård. Patienterna kan fritt välja vårdgivare inom alla sektorerna.

Ett initiativ för nationella elektroniska journaler har startats och avser förbättra koordine­ringen mellan olika vårdgivare samt ge läkarna möjlighet att fatta mer välinformerade be­slut, vilket förväntas leda till noggrannare diagnoser och mer patient-centrerad vård.

Utvecklingen mot förbättrad sjuk- och hälsovårdskvalitet leds av regeringen och klinik­erna, medan patienternas deltagande i policyutvecklingen är i det närmaste obefint­ligt.

Ministeriet utvecklade nationella sjuk- och hälsovårdsstandarder, inledningsvis för offent­liga sjukhus. Syftet var att säkerställa att vården som ges är anpassad till singaporianernas behov samt baserad på evidens och klinisk kunskap. Standarderna används för att relatera uppmätt vårdkvalitet och identifiera förbättringsområden. Prestationen inom sjuk- och hälsovårdssystemet i förhållande till standarderna mäts lokalt så väl som internationellt för att främja kontinuerliga förbättringar.

Ministeriet genomför regelbundet studier och undersökningar; den Nationella Hälsokontroll-studien kontrollerar singaporianernas hälsostatus och Patientnöjdhetsstudien kontrollerar patienternas uppfattning om vården och vårdgivarna.

Publiceringen av resultaten från Patientnöjdhetsstudien avser att sporra vårdinrättningarna att förbättra sin service jämfört med liknande institutioner. Ministeriet uppmuntrar också sjukhus att publicera parametrar för kliniskt utfall för att informera allmänheten.

Det äldsta kvalitetsregistret i Singapore är cancerregistret som startades 1968 av National University of Singapore. Andra kvalitetsregister startades vid andra institutioner. Sjuk- och hälsovårdsministeriet etablerade 2001 kontoret för nationella kvalitetsregister (National Disease Registries Office (NDRO)) och de fyra existerande kvalitetsregistren inkorporera­des.

Lagen om nationella kvalitetsregister trädde i kraft i december 2007. Den ålägger alla sjuk- och hälsovårdsinstitutioner att rapportera alla fall av rapporteringsskyldiga sjukdomar och klargör att patientens medgivande inte behövs för att inkludera deras data i registret och allt senare användande av data.

NDRO bytte namn till National Registry of Diseases Office (NRDO), som har mandat att:

  • Samla in och underhålla information om rapporteringsskyldiga sjukdomar som har diagnosticerats och behandlats i Singapore
  • Samla in och publicera statistik om epidemiologi, behandling och utfall av rapport­eringsskyldiga sjukdomar
  • Tillhandahålla information för nationell folkhälsopolicy, sjuk- och hälsovårdstjänster och program
  • Samarbeta med andra intressenter och driva folkhälsoforskning

Idag driver NRDO sju register om cancer, hjärtinfarkt, njursjukdomar, medfödda missbild­ningar, stroke, behandling av organdonatorer samt trauma. NRDO har en effektiv datain­samlingsprocess, där 90 procent av data mottas i elektronisk form. Data valideras och krypteras för att skydda patientsekretess. Analys görs på anonymiserad data och rapport­eras till ministeriet samt till sjukhusen om de så begär. Rapporter och trendkurvor publice­ras också regelbundet på NRDO:s hemsida.

Ministeriet införde nationella standarder för sjuk- och hälsovård som en referens för pre­stationsutvärdering av offentliga vårdgivare och ett verktyg för att stimulera dem till konti­nuerliga kvalitetsförbättringar. Indikatorerna, varav några kommer från kvalitetsregistren medan andra är kliniska- och prestationsindikatorer som vårdinrättningen själv mäter, an­vänds i ett system av kaskaderande styrkort som utvecklats för att trygga nationellt jämför­bara mätningar på varje nivå av sjuk- och hälsovårdssystemet.

Regeringen har undertecknat ett servicenivå-avtal med varje offentligt sjukhus; inom det avtalet är styrkorten inkluderade som ett styrverktyg och det finns en överenskommelse att uppnå vissa mål.

Resultaten presenteras av ministeriet för sjukhusets ledning. Styrning, snarare än finansiellt grundade incitament, används alltså för att driva på prestationsförbättringar.

Baserat på prestationsrapporterna arbetar ministeriet nära vårdgivaren, särskilt dess sjuk- och hälsovårdsprestationskontor (Health Performance Offices), för att identifiera förbätt­rings­möjligheter inom de områden där det finns anledning till oro. Problemen som upp­täcks kan användas för målsättande, vilket kan ingå i formella dokument, som överens­kommelse om prioriteter, överenskomna mellan ministeriet och de regionala vård­klustren/sjukhusen.

Även regionalt, inom vårdklustren eller vid särskilda sjukhus, finns det program för vård­kvalitetsförbättring, vilka använder sig av sjukhusdatabaser, kvalitetsregister eller annan data. Systemet för hantering av kroniskt sjuka vid National Healthcare Group och arbetet som görs vi sjuk- och hälsovårdsanalytiska enheten vid Khoo Teck Puat-sjukhuset illustre­ras som exempel.