Publicerad 20 maj 2013

Measurements for Improved Quality in Healthcare

– USA

Det amerikanska sjukvårdssystemet är komplext, fragmenterat och för närvarande det mest kostnadskrävande i världen.

Man har traditionellt inte lagt tonvikten på högkvalitativ vård, något som delvis tycks bero på betalningssystemet som övervägande är en lösning med volymbaserad ersättning utan enhetlig finansiering. Det finns ingen central myndighet som ansvarar för att säkerställa kvaliteten på patientvården, även om Department of Health och Human Services (HHS) är det i sammanhanget viktigaste federala departementet. Center for Medicare and Medicaid Services (CMS), en del av HHS, är den största köparen av sjuk­vård och har stort inflytande på hur vårdkvaliteten mäts och utvärderas och vad man betalar för, även inom den privata sektorn. Vårdreformen är fortfarande politiskt kontro­versiell, men innehåller många initiativ som syftar till att göra vården kostnadseffektivare och höja kvaliteten. Man anser att om man i framtiden skiftar till att betala för kvalitet så kommer kostnaderna att sjunka. Intresset för patientorienterad vård har ökat och en mer holistisk syn på vården håller på att växa fram.

Många olika typer av kvalitetsmått samlas in av en rad olika aktörer, däribland utvecklare av mätmetoder, organ med uppgift att godkänna, certifiera eller ackreditera, federala myn­digheter samt ett stort antal slutanvändare där kvalitetsmåtten används – sjukvårdsförsäk­ringar, sjukhus och medicinska system, andra leverantörer av vårdtjänster, lokala och stat­liga myndigheter samt allianser av flera intressenter. Detta är ett problem i sig och kan medföra en stor belastning för vårdleverantörerna. Detta då försäkringsgivarna inte utvecklat liknande system för rapportering och kvalitetsredovisning.

CMS driver flera program där vårdgivare får ersättning för att rapportera kvalitetsmått och för att erbjuda vård som uppfyller vissa kvalitetsstandarder. Det pågår en förskjutning från volymersättning (fee-for-service) till målbaserad ersättning (pay-for-performance), både inom den offentliga och den privata försäkringssektorn.

Det finns en mängd register i landet vilka kan vara ägda av branschorganisationer, försäk­ringsbolag, vårdgivare, forskare eller andra. Få register är landsomfattande. För närvarande finns ingen lista över alla kliniska register i USA, även om ett nytt projekt i regi av Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) försöker skapa en sådan. Det finns ett väx­ande intresse för att använda sjukdomsregister i syfte att övervaka och förbättra vårdkvali­teten, och det kommer krav från politiskt håll att göra registeranvändningen obligatorisk. CMS tillämpar flera sådana krav när vårdtjänster upphandlas.

Den federala regeringen har investerat avsevärda summor i att införa elektroniska patient­journaler i sjukvården. Man betalar ut ersättningar till sjukhus och yrkesutövare som implementerar, uppgraderar till, eller uppvisar ”meningsfull användning” av godkända elektroniska patientjournaler. Rapportering av uppgifter till kliniska dataregister kommer att bli ett av de kriterier som yrkesutövare och sjukhus måste uppfylla för att få fortsätta delta i incitamentsprogram för elektroniska patientjournaler i framtiden.

Tre exempel på vårdgivare som levererar högkvalitativ vård presenteras i denna rapport: Veterans Health Administration, Kaiser Permanente och Intermountain Healthcare. De valdes ut eftersom de alla tillämpar kvalitetsmått i stor utsträckning och använder elektro­niska patientjournaler och register i sina verksamheter.