Publicerad 29 maj 2013

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Tillväxtanalys har av Samordningsrådet för smarta elnät fått i uppdrag att beskriva trender och utmaningar i ett antal länder för att främja utvecklingen av smarta elnät.

Den här rapporten beskriver den huvudsakliga inriktningen kring utvecklingen av smarta elnät i Kina, USA, Sydkorea och Japan, baserat på ett omfattande material i utförliga under­lagsrapporter från respektive land. Rapporten presenterar även en utblick avseende utvecklingen av smarta elnät i Indien. Anledningen till att Indien presenteras mer sparsamt, är att utvecklingen där fortfarande är i ett väldigt tidigt skede.

Syntesrapporten sammanfattar innehållet från de delrapporter Tillväxtanalys presenterat som underlag till arbetet utifrån följande teman:

  • Viktiga aktörer
  • Stöd till utvecklingen av smarta nät
  • Näringsliv och affärsmetoder
  • Konsumtion och konsumentengagemang
  • Möjligheter och svårigheter med att utveckla smarta elnät

De lärdomar som gemensamt kan dras från rapporterna är att det finns ett stort engage­mang hos såväl beslutsfattare och näringsliv som akademi att driva på utvecklingen av smarta elnät. Ett engagemang finns också från konsumenterna men detta är av olika anled­ningar inte lika påtagligt som hos andra aktörsgrupper. Det kan förklaras av att konsument­perspektiven fortfarande inte börjat diskuteras i vissa av länderna samt av att konsumen­terna i några av länderna enligt rapporterna indikerar ett visst mått av försiktighet kring att ge sig in i någonting nytt och oprövat.

Offentliga beslutsfattare är den grupp av aktörer som starkast driver utvecklingen på områ­det i samtliga länder. I Kina och Sydkorea finns som på många andra områden i dessa län­der tydliga planer också inom området smarta elnät, såsom påbörjade insatser från central­regeringen för en utveckling i hela landet. I rapporten kring USA upplevs delstatsnivån och aktörer verksamma på lokalnivån istället ta ett stort ansvar kring utvecklingen av smarta elnät i just sin specifika delstat. I Japan är det i stället kommuner och samverkansplatt­formar mellan aktörer från olika sektorer som utmärker utvecklingen av smarta elnät. Samman­taget pekar rapporterna på att valet kring aktörer och hur staten ”rullar ut” de smarta elnäten i hög utsträckning kan anses följa de tillvägagångssätt som normalt präglar de olika ländernas arbetsmodeller för infrastrukturinvesteringar.

Universitet och forskningsinstitut har en viktig roll för de smarta elnätens utveckling i samtliga länder. I studierna kring länderna uppmärksammas också olika former av test­bäddar och pilotprojekt som betydelsefulla för utvecklingen. Ofta är dessa pilotprojekt storskaliga som t.ex. testbädden Jeju Island i Sydkorea. I alla länder finns också en förstå­else kring behovet av att inte enbart utveckla smarta elnät i sig, utan att även utveckla ny teknik kopplad mot smarta elnät – inte minst i konsumentledet.

En jämförelse mellan de olika länderna positionerar Japan som det land som kommit längst i frågan om utveckling av tekniska produkter relaterade till de smarta näten, även om system­perspektivet i likhet med övriga länder inte heller riktigt fått fotfäste här.

Samtliga länder placerar standardiseringsfrågor högt på agendan för utvecklingen av smarta elnät. Inte minst ses standardiseringsfrågor i många länder som en viktig del i kunskaps­utvecklingen. I synnerhet Kina ser möjligheter med att standardiseringsarbetet, i kombination med teknikutvecklingen, kan ge landet globala konkurrensfördelar genom att skapa nya kinesiska standarder som övriga delar av världen på sikt måste förhålla sig till.

För såväl näringsliv som konsumenter kommer smarta mätare återkommande upp som en viktig fråga för utvecklingen av smartare elnät. I samtliga länder är ambitionen att föra ut smarta mätare till konsumenterna, något som också antas komma att skapa betydande mark­nader för företagen.

Den tydliga politiska ambitionen är en central drivkraft för utvecklingen av smarta elnät i samtliga länder. I de flesta av länderna finns också en väl utvecklad teknisk- och institutionell struktur för dels uppbyggnad av de smarta näten men också för utveckling av tillhörande tekniska produkter. Gemensamma utmaningar utgörs framförallt av en viss ovilja eller skepticism från elbolagens sida att ändra invanda arbets­sätt och system. Generellt sett är misstänksamheten från konsumenterna kring de smarta elnäten, och i synnerhet de smarta mätarna, en utmaning i alla länder. I övrigt verkar utmaning­arna kring utvecklingen framförallt finnas bland landspecifika faktorer. I Kina finns problem med att det är många offentliga aktörer som positionerar sig i olika rikt­ningar. I USA är det exempelvis svårigheter att på ett effektivt sätt implementera den fede­rala politiken på delstatlig nivå. I Japan är de snäva tidsramarna i omställningsarbetet mot smarta elnät sannolikt en utmaning medan det i Sydkorea flaggas för eventuella kommande problem med att samordna ambitionerna hos alla olika aktörer i en och samma riktning.

Syfte och slutsatser

Syftet med denna rapport är att bidra till det pågående arbetet med att ta fram en färdplan för smarta elnät i Sverige genom att visa vad andra länder gör som kan vara värt att lära av eller att anpassa färdplanearbetet till. Ambitionen har varit att beskriva både den över­gripande bilden samt att mer i detalj analysera olika aspekter av politiken och dess imple­mentering. Utifrån detta kan några centrala observationer lyftas fram värda att diskutera vidare, till exempel hur lagringsproblematiken hanteras i Japan och Sydkorea där arbetet kommit långt med att integrera transport- och elsystemen genom att använda elbilsbatterier ”i vila” som en central komponent i det smarta elnätet. Eftersom transportsektorn är en huvudutmaning för Sveriges klimat- och energipolitik kan detta vara intressant att följa närmare. Vad gäller affärsmodeller och konsumentperspektivet finns intressanta initiativ i till exempel Indien och USA där den politiska och ekonomiska situationen skapar driv­krafter för utveckling underifrån snarare än från centralt politiskt håll. Detta står vidare i skarp kontrast till situationen i Kina där diskussionen kring smarta nät uteslutande handlar om ökad kontroll och effektivitet i elnätet – konsumentperspektivet finns i stort sett inte representerat alls. Hastigheten och skalan på utvecklingen i Kina gör dock ändå landet i högsta grad intressant att förstå bättre, inte minst vad gäller de mekanismer som styr poli­tik, teknikval och finansiering.