Publicerad 28 juni 2013

Okonventionell gas och olja

– en internationell utblick

Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Närings­departementet att redogöra för utvecklingen kring okonventionell gas och olja, med tonvikt på skiffergas och skifferolja, i Brasilien, Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA.

Skiffergas och skifferolja har under senare år vuxit fram som en allt viktigare energikälla i vissa länder och skapat både optimism och misstänksamhet kring den nya källans sam­hälleliga värde och effekter. Syftet med rapporten är att övergripande beskriva vilka fak­torer som varit drivande i utvecklingen i ett antal länder samt lyfta några av de ekonomiska och tekniska utmaningar som de okonventionella fossila energislagen möter.

  • Produktionen av skiffergas och skifferolja har ökat mycket kraftigt, framför allt i USA, vilket har väckt förhoppningar om energioberoende. Även andra länder ser positivt på utvecklingen och har positionerat sig för att dra nytta av lägre priser på importerad gas. I Europa är Polen det land som tydligast driver på för att påbörja kommersiell utvin­ning.
  • I andra delar av världen har inte den dramatiska utvecklingen i USA kunnat uppre­pas och mycket tyder på att det inte heller kommer att ske inom det närmaste årtiondet. Även på längre sikt är det svårt att se en omfattande utvinning av just skiffergas och skifferolja äga rum i de länder där de största fyndigheterna finns, däribland Kina, Brasilien och vissa länder i Europa. Oron för negativa miljökonsekvenser har också lett till totalstopp mot provborrningar i bland annat Frankrike och Bulgarien. Flera bedö­mare menar att storskalig produktion knappast kommer att ske i Europa förrän möjli­gen mot slutet av detta decennium
  • Ett antal för USA unika faktorer har varit helt avgörande för den snabba tillväxten i framförallt gassektorn, däribland institutionella (äganderätt), geografiska (gynnsamma geografiska och topografiska förhållanden) och kunskapsrelaterade (bl.a. offentlig-pri­vata FoI-samarbeten). Dessa går inte omedelbart att föra över till andra länder.
  • På kort och medellång sikt (de närmaste decennierna) kan sannolikt andra energislag spela en större roll, inte minst i Asien. Både Japan och Kina arbetar intensivt för att inleda utvinning av så kallade metanhydrater som finns i fyndigheter under havsbott­nen.
  • Oavsett denna något splittrade bild av utvecklingen kring skiffergas och -olja visar den senaste tidens utveckling att fossila energislag av okonventionellt slag kan komma att fortsätta flytta ”peak fossil” längre in i framtiden och att prisökningar på grund av bristande utbud kan bli mer moderata än vissa tidigare prognoser pekat på.
  • På grund av de stora osäkerheterna är det svårt att uttala sig om möjliga geopolitiska kon­sekvenser av skiffergasboomen, men det tycks ställt utom allt rimligt tvivel att gasen under kommande decennier kommer att spela en stor roll för utvecklingen på de internationella energimarknaderna. Priset på både gas och kol kommer att pressas, med ökad efterfrågan som följd. Den utspridda tillgången kan minska inflytandet hos olje- och gasexportörer. Lönsamheten för investeringar i förnybar energi kan minska.

Vilken betydelse har utvecklingen för Sverige? Det finns fyndigheter i berggrunden under svenskt territorium men enligt bedöm­ningar av Sveriges geologiska undersökning (SGU) är potentialen för skiffergas mycket liten i Sverige. Mot bakgrund av detta är produktion av skiffergas och -olja i större skala i Sverige knappast trolig inom överskådlig framtid. In­direkta effekter kan dock uppstå vilka påverkas av hur andra länder med stora tillgångar väljer att strategiskt agera vad gäller den egna produktionen och konsumtionen.