Publicerad 12 september 2013

Aktuella IT-frågor i USA

– underlag till Näringsdepartementet inför president Barack Obamas besök

På uppdrag av Näringsdepartementet rapporterar Tillväxtanalys Washingtonkontor den amerikanska regeringens prioriteringar av IT-relaterade frågor.

Denna snabbrapport om ITi USA ger en översiktlig presentation av frågor som: Hur är den amerikanska administrationen organiserad för att hantera IT-frågor? Vilka IT-frågor är aktuella i USA idag? Finns det särskilda IT frågor som USA kan vara intresserat av att diskutera med EU eller Sverige under kommande förhandlingar? Rapporten är framtagen som ett kunskapsunderlag vid president Obamas Sverigebesök.

President Obama har en uttalad målsättning att USA bör satsa på ökad utbyggnad och ut­nyttjande av olika IT-resurser, bland annat för att kunna konkurrera globalt. I Obamas memorandum Science and Technology Priorities for the FY 2014 Budget, framhålls till exempel två fokusområden som myndigheter förväntas prioritera i sina respektive budgetar under 2014; Big Data samt forskning i enlighet med strategin Trustworthy Cyberspace.¹Detta visar att IT-frågorna är levande och aktuella i USA. Denna snabbrapport om IT i USA ger en översiktlig presentation av frågor som:

  • Hur är den amerikanska administrationen organiserad för att hantera IT-frågor?
  • Vilka är aktuella IT-frågor i USA idag?
  • Finns det särskilda IT-frågor som USA kan vara intresserad av att diskutera med EU eller Sverige under kommande förhandlingar?

På den sista punkten har det visat sig svårt att finna källor som kan indikera vilka USA:s ståndpunkter är, varför avsnittet får ses som mer osäkert. Även de andra avsnitten bör ses som översiktliga snarare än uttömmande.