Publicerad 24 mars 2014

Hänt i världen våren 2014

– Energi och hållbar utveckling

Tillväxtanalys samlar och analyserar kortfattat och två gånger per år händelser, trender och utvecklingsmönster i omvärlden som är strategiskt viktiga för Sveriges tillväxt. Underlaget är framtaget av Tillväxtanalys kontor i Brasilien, Indien, Japan, Kina, Stockholm och USA. I rapporteringen ingår också en beskrivning av utvecklingen i Sydkorea och i utvalda europeiska länder.

Diskussion och analys

När skiffergasutvinningen, till stor del tack vare offentligt stödda teknologiska landvinningar inom vertikal hydraulisk spräckning (fracking), på allvar tog fart i USA under de sista åren på 00-talet växte förhoppningarna om att oberoendet av utländsk olja som varit en central målsättning för amerikansk säkerhetspolitik sedan oljekrisen till slut kommit inom räckhåll. Det talades tidigt om en ”revolution” och allt fler aktörer etablerade sig på den snabbväxande marknaden. Produktionen av skiffergas i USA ökade med 71 procent mellan 2007 och 2008 och därefter med ytterligare 50 procent 2009. Ökningen har fortsatt sedan dess, om än i en avtagande takt. För USAs vidkommande har detta inneburit en dramatisk förändring, i form av ökad inhemsk energiproduktion, fallande energipriser och därmed en betydande förstärkning av landets internationella konkurrenskraft.

Många länder har velat upprepa USA:s resa genom att exploatera egna resurser av skiffergas, men hittills har ingen lyckats. Andra länder har velat dra nytta av USA:s gasexpansion genom billigare import av gas för inhemsk elproduktion. Japan och Indien har exempelvis skrivit särskilda handelsavtal med USA i just detta syfte, även om någon betydande handel ännu inte har ägt rum.

I denna utblick presenteras en uppdaterad bild av läget gällande skiffergas, och i viss mån andra okonventionella fossila energislag. Särskild tonvikt läggs vid att beskriva vilka tekniska och miljömässiga utmaningar olika länder möter, och hur dessa hanteras politiskt.

Produktionsutveckling framåt i USA och Kina men fortfarande trögt i resten av världen – miljöfrågan och institutionella frågor i centrum

I USA pekar det mesta på att skiffergasen, och naturgas i allmänhet, kommer att fortsätta spela en central roll under kommande decennier. På senare tid har framförallt ett instabilt väder skapat stora prisvariationer och en del osäkerhet på gasmarknaden, men i mars hade priserna återigen stabiliserats på en relativt låg nivå (ca 4,5 USD per MMBtu) och de flesta bedömare menar att denna nivå kommer att hålla i sig ett tag framöver. Avvikande röster finns dock som pekar på risker för stigande priser och minskade investeringar framöver. Även miljöfrågan ägnas allt mer uppmärksamhet i USA. Vissa delstater, däribland Colorado, har infört regelverk för att kontrollera och begränsa negativa miljöeffekter. Hur detta utvecklas blir en intressant fråga att följa.

I stort sett har USA varit ensamt om att utvinna skiffergas i någon större omfattning, även om många länder både har uppskattningsvis stora tillgångar och höga ambitioner. Kina är det land som ligger närmast och som bedöms ha störst tillgångar i världen. Produktionen växer också snabbt, men från låga nivåer, och närmar sig USAs volymer. Enligt de ambitiösa målen, som troligen inte är realistiska, ska produktionen öka till 6,5 miljarder m3 2015 och uppnå en årlig produktion av 100 miljarder m3 till 2020 (cirka 3500 kubikfot, vilket är 100 gånger mer än USAs nuvarande produktion). Regeringen i Peking investerar stora summor i teknikutveckling och ny infrastruktur.

I Kina och flertalet andra länder finns dock betydande hinder för en snabb utveckling av skiffergasproduktion. Många länder har utmanande geografiska förutsättningar, däribland Kina, eller så ligger de mest intressanta fyndigheterna i tätbefolkade områden där motståndet mot utvinningen är stort. Vattenfrågan är central, i synnerhet i Kina och Indien, där gasfyndigheterna finns i redan väldigt torra områden utan utvecklad infrastruktur. I Europa är motståndet fortsatt stort i många länder, i synnerhet på grund av upplevda miljörisker men också till följd av att legala hinder såsom markrättigheter bromsar utvecklingen. I Frankrike diskuteras alternativa utvinningsmetoder, exempelvis med hjälp av propan istället för med vatten och en kemikalieblandning. Metoden är ännu på utvecklingsstadiet men den franska senatorn Jean-Claude Lenoir arbetar aktivt för att öka intresset och är medförfattare till en rapport i ämnet i den franska nationalförsamlingen. Propan har dock en stark klimatpåverkan och kritiker menar att även en tekniskt fungerande sådan metod för skiffergasutvinning kan innebära stora miljöproblem.

Också i andra länder skapar institutionella förutsättningar barriärer som tar tid att övervinna. Brasilien är ett exempel på detta där exempelvis strukturen på energimarknaden, olika miljöregleringar samt bristen på infrastruktur dämpar intresset för skiffergas. Under en auktion för utvinningsrättigheter i november 2013 blev detta väldigt tydligt då inget av de större oljebolagen, bortsett från Shell och Total i mindre skala, visade något som helst intresse. Det var istället det av regeringen kontrollerade Petrobras som stod för majoriteten av köpen.

Bland de länder som saknar egna tillgångar är Sydkorea ett av de som bedriver en mycket aktiv politik för att öka andelen skiffergas i energimixen. Den nationella planen för energiområdet, som släpptes i januari i år, bekräftar att landet tänker agera bland annat genom att bygga ny infrastruktur för ökad import av flytande naturgas och genom att engagera landets företag i projekt i andra länder för att säkra tillgången till råvaran. Korea Gas Corporation (KOGAS), är redan inblandade i sju LNG-projekt i Nordamerika, varav ett i Kanada.

Skiffergas och olja ser ut att spela en roll i det framtida internationella energilandskapet, men många utmaningar väntar innan man kan tala om en global skiffergasrevolution. Teknikutveckling och innovation för sänkta kostnader och minskad miljöpåverkan kommer att bli en kritisk faktor för den framtida utvecklingen. Vattenfrågan är helt central i sammanhanget, liksom teknik relaterad till omvandling och transport av gasen för att möjliggöra internationell handel i större skala. När det gäller det senare är Japans flytande offshore-plattformar för kondensering av naturgas ett intressant exempel.