Publicerad 24 mars 2014

Hänt i världen våren 2014

– Informations- och kommunikationsteknik

Tillväxtanalys samlar och analyserar kortfattat och två gånger per år händelser, trender och utvecklingsmönster i omvärlden som är strategiskt viktiga för Sveriges tillväxt. Underlaget är framtaget av Tillväxtanalys kontor i Brasilien, Indien, Japan, Kina, Stockholm och USA. I rapporteringen ingår också en beskrivning av utvecklingen i Sydkorea och i utvalda europeiska länder.

Diskussion och analys

En grundförutsättning för att öka den digitala delaktigheten är just att fler vill och vågar använda digitala tjänster. Diverse studier har visat att tillgång till dator och uppkoppling, ålder och datorvana traditionellt har varit viktiga faktorer som förklarat begränsad IT-användning, även känd som den digitala klyftan. En ny faktor som inte härrör från den traditionella digitala klyftan men som potentiellt kan påverka IT-användning negativt är bristande tillit.

Edward Snowdens avslöjande om USAs internationella övervakningsprojekt via NS och det svenska företaget Lexbase som sålde uppgifter om personer som dömts för brott är två exempel som kan skada tilliten till IT. Spaningarna i denna rapport indikerar att attityder till IT-användning, övervakning/säkerhetspolicy, internationella samarbeten, förändrad lagstiftning, trans-border data flow, market of trust och internet governance i stort är några områden som kommer att stå på framtida dagordningar hos regeringar världen under år framöver.

Några konkreta internationella utblickar i denna rapport är:

  • Indien: Den nationella säkerheten (terrorhot) väger tyngre än rätten till personlig integritet- befolkningen står bakom behovet av övervakning.
  • Japan: Snabb utveckling mot digitala kontanter leder även till diskussion om hantering av personlig information.
  • Sydkorea: Rekordstort dataläckage leder till lagändringar.
  • USA: Efter ett antal uppmärksammade dataintrångsskandaler lanserar administrationen flera cybersäkerhetsinitiativ för att stärka områden som får utökad relevans i en alltmer digitaliserad ekonomi.
  • Kina: 18:e centralkommitténs tredje plenum yttrar en vilja att utöka möjligheter att övervaka och styra innehåll på internet.
  • Frankrike: Landet betraktar cybersäkerhet som centralt för den nationella säkerheten, i paritet med väpnade konflikter eller terrorism.
  • Storbritannien: Snabb utveckling inom öppna data får en backlash inom vårdområdet.

Samtidigt som det finns många exempel på incidenter så är det alltjämt uppenbart att molntjänster/distribuerad datalagring, öppna data, stora data och samkörning av databaser har stor potential att förenkla, förbättra och effektivisera samhällsservice till medborgare och företag. Många länder mobiliserar därför resurser för att skydda medborgare och företag med målet att få full utväxling på de tekniska framstegen ovan.

I exemplen från USA och Kina förefaller tilliten till IT dock tillta trots otalet incidenter. I Indien har man pekat ut IT-säkerhet som ett tillväxtområde/exportområde. På internationell statsnivå kan konstateras att cybersäkerhet står på många agendor när regeringschefer träffas. Internationella samarbeten kring cybersäkerhet mellan stater formeras men även friktion uppstår på regeringsnivå då exempelvis USA anklagar Kina för att flera dataintrång skulle vara uppbackade av den kinesiska staten.