Publicerad 04 juli 2014

Kinas nationella energiadministration (NEA)

– en kort översikt

Trots ett ökat fokus på energiproblem i Kinas inrikes- och utrikespolitik har statsapparaten länge saknat möjlighet att på ett effektivt sätt styra och administrera energisektorn. Kinas nationella energiadministration (NEA) bildades i mars 2008 som ett försök från Kinas regering att skapa en effektiv energimyndighet på nationell nivå.

NEA är en myndighet vars främsta ansvarsområde är att ta fram policyinstrument, standarder, lagar och regleringar samt att övervaka energisektorn. Tillsammans med NDRC är det den främsta aktören som reglerar energimarknaden i Kina.

År 2013 gick Statens kommission för reglering av elektricitet (SERC) samman med NEA för att minska administrativ överlapp. Att inkludera elektricitetsreglering under NEAs paraply visar på det kinesiska ledarskapets önskan att öka administrativa effektiviteten inom sektorn. NEA saknar dock fortfarande auktoritet att lösa konflikter mellan starkare aktörer.

Vid NEAs nationella huvudkontor i Peking finns 240 personer anställda. Totalt anställer myndigheten omkring 740 personer över hela landet. Myndighetens tyngd ökade genom att Wu Xinxiong, NDRCs viceordförande, utnämndes som direktör 2013. Under våren 2014 har flera fall av korruptionsanklagelser riktats mot höga tjänstemän inom NEA, något som fått stor uppmärksamhet.

NEA har presenterat tio mål och forskningsprioriteringar, främst som stöd för att uppnå målen i den 12e femårsplanen för energiutveckling som presterades i januari 2013. NEAs planeringsavdelning publicerade i januari 2014 en lista med områden som måste tas itu med under 13e femårsplanen, dessa pekar på framtida prioriteringar.

NEA tar del i internationellt samarbete på energiområdet. Myndigheten förhandlar och sluter bilaterala och multilaterala överenskommelser med utländska energimyndigheter och med IEA. Med tanke på den hierarkiska styrningen som är vanlig i det kinesiska systemet får områden som är politisk viktiga hög prioritet. Bilaterala avtal kan också skrivas på provinsiell eller lokal nivå, med tillstånd från institutioner på nationell nivå. Länder som NEA har etablerade samarbeten med är bland annat; Frankrike (kärnkraft), Japan (smart-grid), USA (ren energi) och Danmark (grön energi).

För en internationell partner kan ett nära samarbete med NEA förväntas ge tillgång till information i ett tidigt stadium om prioriterade områden, men även stödja direkt inblandning i projekt, pilotstudier, utveckling av standarder, industriella partnerskap etc. Ett utökat bilateralt avtal med NEA kan vara en fördel också för projektfinansiering från andra aktörer då dessa projekt kan förankras väl med utvecklingsplaner och relevanta intressenter. Att döma av tidigare projekt för internationellt samarbete, kan identifiering av nyckelaktörer, ömsesidigt engagemang, nära och kontinuerlig dialog samt fokus på några få samarbetsområden av gemensamt intresse utgöra viktiga framgångsfaktorer.