Publicerad 04 juli 2014

Miljöteknikstrategier i några europeiska länder

Tillväxtverket gav i april 2013 Tillväxtanalys i uppdrag att i projektform göra en översikt över nationella miljöteknikstrategier i några europeiska länder. Projektet genomförs i två steg. Denna promemoria utgör steg ett i processen och en översikt över strategier och insatser i några europeiska länder. De studerade länderna har valts ut i diskussion med Tillväxtverket.

Denna promemoria är en översikt över vissa strategier och insatser och syftar inte till sammanvägningar eller analyser. Det finns dock några punkter som Tillväxtanalys vill lyfta fram:

  • Nationella strategier. Danmark och Tyskland har politiskt beslutade nationella miljöteknikstrategier med relativt stor politisk tyngd och synlighet. Storbritannien har ingen samlad nationell strategi, dock genomförs en mängd insatser på området som inbegriper många statliga aktörer. Finland har delar av andra strategier, såsom en nationell innovationsstrategi, FoI-strategi och energi- och klimatstrategi där miljöteknikutveckling ingår som beståndsdelar. Om man samlar de statliga/offentliga åtgärderna i en samlad och inriktad strategi, eller inte, tycks främst vara en fråga om att synliggöra ett område och tycks inte relatera till den mängd faktiska insatser som sker.
  • Exportfrämjande är mycket tydligt en viktig del i miljöteknikarbetet i Danmark, Tyskland och Finland. I Storbritannien tycks fokus vara mer vänt inåt landet och motiven, åtminstone de uttalade, för satsningarna handlar mer om miljömål som till exempel att öka andelen förnybar energi i Storbritannien etcetera.
  • Tillväxt och jobb är, på motsvarande sätt som exportfrämjandet, en mycket framskjuten motivering för
    miljöteknikinsatserna i Danmark. Samma gäller Finland och Tyskland fast i något mindre omfattning.
  • Det är svårt att få tydliga sammanfattningar av storleken på åtgärderna. Detta beror naturligtvis på att åtgärderna spänner över flera politikområden och är av olika typer. Det innebär dock att det är svårt att bedöma effekter och effektivitet av miljöteknikinsatserna som helhet. Enskilda åtgärder kan naturligtvis bedömas och utvärderas. Tillväxtanalys Eva Alfredsson har genomfört en sådan studie för Sverige inom ramen för projektet ”Förutsättningar för en grön strukturomvandling”.